Persoonsgebonden budget (Pgb)

Persoonsgebonden budget of afgekort pgb is een budget om zelf zorg of ondersteuning mee te regelen. Het pgb dat u krijgt via de Wet langdurige zorg (Wlz), noemen we ook wel pgb-Wlz. U krijgt een bepaalde hoeveelheid geld om die zorg in te kopen die u of uw naaste nodig heeft. Hoeveel geld u krijgt hangt af van welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. Dit heet een indicatie.

Er zijn meer soorten pgb

Er is een persoonsgebonden budget voor langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet een pgb-Wlz. Er bestaat ook een pgb voor:

 • Jeugdhulp via uw gemeente.
 • Vanuit de Wmo voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang) via uw gemeente.
 • Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor wijkverpleging en intensieve kindzorg via uw zorgverzekeraar.

Welke zorg kunt u regelen met een pgb-Wlz?

U kunt uw pgb voor langdurige zorg besteden aan deze zorg, leveringsvormen:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding
 • Vervoer
 • Het schoonhouden van de woonruimte/huishoudelijke hulp
 • Logeeropvang

Een Wlz-behandeling kunt u niet vanuit het pgb betalen. Deze kunt u als zorg in natura ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder. Lees meer over behandeling naast zorg uit pgb

Bekijk voor een uitgebreid overzicht de vergoedingenlijst (pdf)

Dit zijn de kenmerken van pgb

 • U bepaalt zelf door wie, waar, wanneer en hoe de zorg wordt verleend.
 • U werft zelf zorgaanbieders en maakt afspraken over het salaris of de vergoeding.
 • U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieders over de kwaliteit van uw zorg.
 • U houdt zelf uw administratie bij.
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste besteding van uw budget.
 • U zorgt zelf voor vervanging van uw zorgaanbieder bij ziekte en vakantie.
 • U lost zelf conflicten met uw zorgaanbieders op.
 • Pgb regelen duurt circa 15 weken van aanvraag indicatie tot goedkeuring pgb.

Wanneer krijgt u geen pgb?

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een pgb. Wij controleren bijvoorbeeld:

 • Of u en uw vertegenwoordiger het pgb voldoende kunnen beheren.
  Het is belangrijk dat uw zorgzaken goed geregeld zijn. Als wij er geen vertrouwen in hebben dat dit zo is en blijft, dan mogen wij uw pgb-aanvraag weigeren.
 • Of u op een vast woonadres in Nederland woont.
  Het zorgkantoor voert een aantal wettelijke controles uit. Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Dan mag u geen pgb aanvragen.
  Of staat u als briefadres ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP). Uw pgb-aanvraag zal dan geweigerd worden.
 • Of u schulden heeft.
  Het zorgkantoor wijst uw pgb-aanvraag af als u failliet bent verklaard. Of als sprake is van schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • Of u zorg wil van een zorgaanbieder met een contract, die alleen zorg in natura levert.
  Wilt u zorg inkopen bij zorgaanbieders die een contract hebben met het zorgkantoor en alleen zorg in natura leveren? Dan is een pgb niet nodig en onnodig ingewikkeld. U krijgt dan zorg in natura.
 • Of u eerder uit een pgb uw verplichtingen niet bent nagekomen.
  Het zorgkantoor wijst uw pgb-aanvraag af. U kunt uw zorg dan via zorg in natura nemen.

Wie mag uw pgb beheren?

Er zijn indicaties met zorgprofielen waarbij u zelf het pgb niet mag beheren. U bent dan verplicht iemand anders aan te stellen die uw pgb gaat beheren. Wij noemen zo’n persoon een gewaarborgde hulp. Bij welke zorgprofielen het verplicht is vindt u hier 'is een gewaarborgde hulp verplicht'. Ook kan het zorgkantoor u verplichten om iemand anders aan te stellen om het pgb te beheren.

Welke rechten en plichten horen bij een pgb?

Om het pgb goed te kunnen beheren is het belangrijk dat u het een en ander weet over het pgb. En de beheerder van een pgb in de Wlz heeft een aantal rechten en plichten (pdf). Het is belangrijk voor het zorgkantoor dat de beheerder van het pgb een persoon is die dit goed kan.

Aanvragen van een pgb

Heeft u een Wlz-indicatie van het CIZ met voorkeur voor pgb? Dan bellen wij u uiterlijk over 4 weken om een afspraak in te plannen voor het bewuste keuzegesprek. Voor u het pgb krijgt moeten we een aantal dingen weten. Zo moeten wij beoordelen of u of uw vertegenwoordiger het pgb goed kan beheren. Voor goed beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Kijk gerust in onze keuzehulp om te bepalen of zorg via het pgb het beste bij u past. U kunt namelijk ook zorg krijgen via Zorg in Natura (ZIN). Wordt uw pgb aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u van het zorgkantoor een toekenningsbeschikking.

Lees meer over het aanvragen van langdurige zorg

Extra budget aanvragen

Soms is uw persoonsgebonden budget (pgb) niet genoeg om de noodzakelijke zorg te betalen. U kunt in sommige gevallen extra budget aanvragen bij het Zorgkantoor. Er zijn wel voorwaarden. Vraagt u extra budget aan? Dan beoordelen wij of u in aanmerking komt.

Lees meer over het aanvragen van extra budget

Hoe kan ik een zorgverlener aanmelden?

Om uw zorgverlener aan te melden hebben wij een zorgbeschrijving en een zorgovereenkomst van u nodig. In de zorgovereenkomst schrijft u welke zorg u wanneer krijgt en welk salaris u aan uw zorgverlener betaalt. Het zorgkantoor beoordeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. U krijgt bericht wanneer uw zorgovereenkomst is beoordeeld.

Lees meer over zorgovereenkomst- en zorgbeschrijving

Hoe kan ik mijn zorgverlener uitbetalen?

U betaalt uw zorgverlener achteraf via het PGB Portaal. U betaalt hem pas nadat u zorg heeft gekregen. Wilt u liever dat uw zorgverlener dit voor u regelt? U hoeft de declaratie dan alleen te beoordelen. Bij een vast maandloon zijn declaraties niet nodig.

Werkt u nog niet met het PGB Portaal?

Dan kunt u uw declaraties indienen via de Sociale Verzekering Bank (SVB).

Lees meer over declareren bij de SVB

U houdt de gewerkte uren van de zorgverlener zelf goed bij. Of u vraagt de zorgverlener om zijn declaratie, factuur or urenbriefje.

Lees meer over declaraties

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor een pgb als u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18, dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Zorgkantoor geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Lees meer over de eigen bijdrage

U ontvangt een beschikking subsidievaststelling

Na elk jaar ontvangt u van ons een beschikking subsidievaststelling. Dat is de brief waarin we de hoogte van uw pgb-Wlz definitief vaststellen. Dit doen we aan de hand van het toegekende budget en uitbetaalde declaraties. Denkt u eraan om op tijd uw declaraties over het vorige subsidiejaar in het PGB Portaal in te dienen of naar de SVB te sturen? Doe dit uiterlijk vóór 1 april. Dan weet u zeker dat alle betalingen die de SVB voor u heeft gedaan, in de subsidievaststelling worden meegenomen.

Veranderingen in het pgb

Het informatiebulletin houdt u op de hoogte over nieuwe regels voor het persoonsgebonden budget (pgb). Pgb-houders ontvangen het informatiebulletin automatisch van ons.

Bekijk de informatiebulletins