Uw gegevens en privacy

U heeft een indicatie gekregen voor de Wet langdurige zorg. Dat betekent dat uw persoonsgegevens bij Zilveren Kruis Zorgkantoor zijn binnengekomen via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij ontvangen uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, BSN en indicatie van het CIZ. Daarnaast verwerken wij medische en financiële gegevens met betrekking tot de door u genoten zorg. 

Wij gebruiken ook cookies

U leest in ons cookiebeleid wat cookies zijn, welke soorten cookies wij plaatsen en hoe wij omgaan met cookies.

Lees meer over het cookiebeleid van Zilveren Kruis

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • Uw aanvraag te verwerken.
 • Een overeenkomst met u aan te gaan en uitvoering te geven aan de Wet langdurige zorg.
 • Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • Te delen met zorgverleners.
 • Te delen met vertegenwoordigers zoals gewaarborgde hulp en bewindvoerders.
 • De kwaliteit van zorg te verbeteren.
 • Fraude tegen te gaan. In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • Ons aan de wet te houden.
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. Ook gebruiken we onze contactmomenten om onze communicatie en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails, inclusief eventuele formulieren, die wij sturen en van u ontvangen
 • Telefoongesprekken en chats
 • Verslag van een huisbezoek
 • Eventueel uw deelname aan een enquête op onze website
 • Ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Zilveren Kruis Zorgkantoor is een dienst van Achmea. Achmea B.V. is voor deze dienst verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

We controleren uw gegevens bij:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Centraal Insolventieregister
 • Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen (bureau Wsnp)

Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Onze leveranciers en zakelijke partners, zoals zorgverleners en incassobureaus
 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS)
 • Medewerkers binnen Zilveren Kruis Zorgkantoor die belast zijn met de verwerking van gegevens
 • Andere zorgkantoren
 • VECOZO: voor de verwerking van declaratiegegevens van zorgverleners waarmee zorgkantoor een overeenkomst heeft afgesloten
 • Vektis
 • Zorgverzekeraars: om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wlz verzekerde zorg
 • Toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen (bijv. Openbaar Ministerie)
 • Instanties voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek; deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet kan worden volstaan met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is en toestemming vragen niet mogelijk was

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • Uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens
 • Uw medische gegevens

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseurs. De medisch adviseurs en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De medisch adviseur is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseurs. Alle medewerkers van het Zorgkantoor vallen onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseurs en hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseurs.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang dit verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Regels en wetten voor privacy

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetten en regels die hiervoor gelden, zoals:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Wet langdurige zorg inclusief Besluit en Regeling langdurige zorg
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. Dit mag u vragen:

 • Uw gegevens bij ons opvragen: recht van inzage.
 • Uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Uw gegevens laten verwijderen: Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens: U geeft duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Uw toestemming stoppen: Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Uw gegevens overdragen: Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • Het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken: Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
Doe een verzoek over uw gegevens

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 25 mei 2018.