Is uw nota afgewezen in VECOZO?

Wij helpen u graag bij het declareren. Bekijk het overzicht van de meest voorkomende retourcodes voor afgewezen nota's, hun betekenis, mogelijke oplossingen en tips om toekomstige afwijzingen te voorkomen.

Voor deze zorgsoorten gaat u naar een andere pagina

Als de retourcode er niet bij staat

Kijk dan op de website van Vektis. Daar vindt u de hele lijst met retourcodes en de afwijsredenen hierbij.

Het middel dat u declareert staat op ‘niet te vergoeden’ in het GVS.
Gaat het om een farmaceutisch hulpmiddel? Een aantal daarvan vergoeden wij niet op basis van ons inkoopbeleid. Dit kunt u controleren in de DISVV clusterlijsten op onze website.

In bijzondere gevallen kunt u een machtiging aanvragen. Graag ontvangen wij daarbij een duidelijke onderbouwing. Zonder deze onderbouwing kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen.
U heeft een declaratietermijn van 12 maanden. Daarna heeft u nog 3 maanden extra om afgewezen declaraties opnieuw te declareren.
Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan een aanvraag doen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Vraag het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie aan
 1. U heeft de prestatie zelf dubbel gedeclareerd. Controleer uw administratie.
 2. Een andere zorgaanbieder heeft de prestatie eerder gedeclareerd.
 1. Er is geen contract. Controleer wat de status is van uw contract.
 2. De gedeclareerde prestatie valt niet onder uw contract. U kunt alleen WMG-codes en prestatiecodes declareren die onder uw contract vallen. U vindt deze in het document ‘basistarieven’ op onze website.
 3. De declarant staat niet geregistreerd in de praktijk. U moet de registratie eerst in orde maken bij Vektis Of u moet declareren met een declarant die wel verbonden is aan de praktijk.
 4. De declarant staat wel geregistreerd bij u in de praktijk, maar niet voor de periode waarvoor u declareert. Bijvoorbeeld omdat de declarant nog niet in dienst was. Of juist al uit dienst. U moet dan declareren met een andere declarant.
U bent niet gecontracteerd voor het declareren van de betreffende prestatie. Mogelijk declareert u een farmaceutisch hulpmiddel, terwijl u hier niet voor bent gecontracteerd.
In de afgelopen 12 maanden is voor de verzekerde eerder een begeleidingsgesprek gedeclareerd. Het gaat om dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm. Het kan dus om hetzelfde Z-Indexnummer gaan, maar ook een ander Z-Indexnummer uit hetzelfde cluster.
U kunt de declaratie opnieuw indienen met een andere passende WMG-code.

De code krijgt u als uw ingediende bedrag afwijkt van het bedrag dat wij verwachten.

 1. Heeft u een IDEA contract? Wij verwachten dat u voor het IDEA assortiment het Taxe bedrag declareert + BTW. Voor alle overige middelen het Taxe bedrag – ZPC + BTW. De ZPC ( Zilveren Kruis Prijscorrectie) is vastgesteld op 5,5% met een maximum van € 5,50.
 2. Heeft u een Basis contract? Wij verwachten dat u voor onze preferente middelen het Taxe bedrag declareert + BTW. Voor alle overige middelen declareert u het Taxe bedrag – ZPC + BTW. De ZPC ( Zilveren Kruis Prijscorrectie) is vastgesteld op 5,5% met een maximum van € 5,50.
U heeft het receptnummer al eerder gebruikt. We raden u aan uw administratie te controleren. U kunt de declaratie opnieuw indienen met een uniek receptnummer.

De patiënt ontvangt verblijf met behandeling in een Wlz-instelling. U moet de rekening indienen bij de Wlz-instelling. U vindt in de retourinformatie welke Wlz-instelling dit is.

Is het verblijf met behandeling in de Wlz instelling beëindigd? Wij passen de gegevens dan automatisch in onze systemen aan. U kunt de afgewezen declaraties zelf opnieuw indienen. Houdt u wel rekening van een doorlooptijd van ongeveer 2 maanden.


De code is alleen van toepassing op praktijken met een IDEA contract. U krijgt de code bij alle middelen waarop wij een IDEA herverdelingspercentage toepassen.
Afwijsreden 0320 - Cliënte is niet verzekerd (onder UZOVI-code)

De verzekerde is op het moment van de behandeling niet verzekerd (onder de gedeclareerde UZOVI-code)

Tip voor oplossing: Controleer voorafgaand aan het starten van de behandeling de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV-check). Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0435 - BSN nummer ontbreekt

Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO.

Voer een COV-check uit. Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0505 - Cliënte is niet verzekerd bij Zilveren Kruis op datum behandeling/prestatie

Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV-check)

Voer een COV-check uit. Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0560 - Code Zorgaanbieder/behandelaar is onjuist of ontbreekt

Check bestand en advies.

Neem zo nodig contact op met softwareleverancier. Daarna kunt u herdeclareren.

Afwijsreden 0587 - Declaratie is al eerder verwerkt/Combinatie niet mogelijk

Declaratie is al eerder gedeclareerd (door andere zab)

Mogelijk gecombineerde zorg met geboortecentra? Mogelijk andere / juiste prestatiecode herdeclareren.

Afwijsreden 0611 - Verkeerd tarief gedeclareerd

Fout in rubriek 420

 1. U declareert hoger bedrag dan overeengekomen
 2. Maximum aantal is overschreden.

 

Check uw contractafspraken, mogelijk kunt u herdeclareren.

Afwijsreden 0613 - Deze verrichting wordt niet gedekt door de polis van de verzekerde of valt buiten de looptijd van de verzekering

Wij adviseren u hiervan de nota op te sturen naar de verzekerde.

Afwijsreden 8004 - BSN met afwijkende geboortedatum

Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO.

Voer een COV-check uit. Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 8060 - Er is geen contract met de aangeduide ind.decl, decl.prakt.of decl.instel. binnen de aangegeven decl.periode voor deze prestatie

Mogelijk heeft u een intake gedeclareerd?

Dit is volgens contractafspraken niet toegestaan.

Afwijsreden 8225 - Maximum is bereikt

Betreft dit een declaratie voor een 2e zwangerschap na een miskraam? Dan is deze afwijzing mogelijk onterecht.

Stuurt u ons online een verzoek tot nabetaling van deze nota. Wij nemen deze dan opnieuw in behandeling.

Afwijsreden 8589 - Een vervolg dbc is niet toegestaan zonder voorgaande dbc met zelfde diagnose en zorgtraject

Controleer of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de vervolg dbc wel aansluit op de vorige dbc met hetzelfde zorgtrajectnummer.

Dit geldt voor de zorgtypes 201, 202 en 203. Voor de zorgtypes 204 en 299 check of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de begindatum ligt binnen een periode van 365 dagen na de sluitdatum van de voorgaande dbc.

Bij deze afwijzing kennen wij helaas ook onterechte afwijzingen. Deze worden binnen 5 werkdagen opnieuw verwerkt.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Zo bepaalt u de afsluitdatum van een GRZ subtraject

 • bepaal eerst op welke datum de laatste GRZ zorgactiviteit plaatsvond
 • daar telt u 42 dagen bij op. Die datum gebruikt u als afsluitdatum.

Vindt er binnen die 42 dagen een nieuwe GRZ zorgactiviteit plaats? Dan gaan de 42 dagen opnieuw in!

Als het subtraject langer dan 120 dagen duurt

Dan sluit u af met afsluitreden 12 (afsluiten zorgtype 11 of 21 wegens het bereiken van de maximale looptijd). Afsluitreden 76 gebruikt u dan niet.

Hier vindt u de GRZ zorgactiviteiten

In het DBC-pakket 2023 van de NZa ziet u de laatste versie van het registratie addendum. Daar zoekt u op 'afsluitreden 76'. Dan vindt u een lijst met GRZ zorgactiviteiten (tabblad 1.8418.1)

Afwijsreden 8014 - Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist

U heeft rubriek 0422 niet gevuld met een geldige AGB-code van een natuurlijk persoon. De prestatie GZSP wordt afgekeurd omdat de AGB-code van de verwijzer, of het specialisme van de verwijzer onjuist is gevuld.

De AGB-code moet op persoonsniveau zijn en bestaan uit 8 cijfers. Het specialisme moet bestaan uit 4 nullen. U kunt dit probleem oplossen door de juiste AGB-code in te vullen bestaande uit 8 cijfers zonder spaties en het specialisme te vullen met 0000.

Is er een reden dat u geen geldige AGB-code kunt opgeven dan ontvangen wij graag bericht via ons contactformulier.

Afwijsreden 0611 - Declaratiebedrag komt niet overeen met het bedrag dat is afgesproken in uw overeenkomst

Controleer de prijsafspraken in uw software of bij uw zorginkoper. Bij een volgende declaratie kunt u dan met de juiste tarieven declareren.

Afwijsreden 0613 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

 1. Er is een nota ingediend met privacy dbc-codes zoals 25X999, 10X999, 25B999 en 10B999.
  Op moment van indienen was er geen getekende privacyverklaring aanwezig bij de zorgverzekeraar.
  U kunt de declaratie opnieuw indienen met de reguliere dbc-codes.
 2. U heeft een tarief gedeclareerd wat hoger is dan het contractstarief.

 

Afwijsreden 8002 - Fout in het tijdsbestedingrecord

Deze afwijzing kan verschillende oorzaken hebben. Een veel voorkomende oorzaak is een fout in het tijdbestedingsrecord.

Mogelijkheid 1:
De openingsdatum van een dbc moet gelijk zijn aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar plaatsvindt. De begindatum tijdsbesteding rubriek 1713 en begindatum prestatie rubriek 0411 zijn nu ongelijk waardoor wij de dbc afkeuren.

Begindatum voor 01-01-2018
Als de begindatum tijdsbesteding (rubriek 1713) ongelijk is aan de begindatum prestatie (rubriek 0411) en de begindatum prestatie ligt voor 01-01-2018, dan keuren wij af als het zorgtype gelijk is aan 204, 299, 101, 106, 107, 108 of 199.

Begindatum op of na 01-01-2018
Als de begindatum tijdsbesteding (rubriek 1713) ongelijk is aan de begindatum prestatie (rubriek 0411) en de begindatum prestatie ligt op of na 01-01-2018, dan keuren wij af als het zorgtype gelijk is aan 204, 101, 106, 107, 108, 152, 153,154 of 199.

Mogelijkheid 2:
De som van aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) moet gelijk zijn aan het aantal tijdseenheden (rubriek 0437) In DV010 kan je rubriek 1717 en 0437 checken> het aantal tijdseenheden. Als dit verschillend is dan weet je dat het optie 1 is.

Mogelijkheid 3:
Aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) moet gevuld zijn als aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) leeg is.

Mogelijkheid 4:
Bij een dbc behandeling of onvolledig behandeltraject (rubriek 610) moet de som v/d onderliggende aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) kleiner of gelijk zijn aan het aantal tijdseenheden direct (rubriek 0436)

Afwijsreden 8011 - Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist

U heeft rubriek 0416 of 0418 een AGB-code gevuld voor de eerste of tweede hoofdbehandelaar die niet (meer) bestaat.

Afwijsreden 8014 - Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist

U heeft rubriek 0421 niet gevuld met een AGB-code van een natuurlijk persoon. De dbc of basis GGZ-product wordt afgekeurd, omdat de AGB-code van de verwijzer onjuist is gevuld of het specialisme van de verwijzer is gevuld. De AGB-code moet op persoonsniveau zijn en bestaan uit 8 cijfers. Het specialisme moet bestaan uit 4 nullen. U kunt dit probleem oplossen door de juiste AGB-code in te vullen bestaande uit 8 cijfers zonder spaties en het specialisme te vullen met 0000.

Afwijsreden 8060 - Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie

De contractant die in rubriek 110 wordt gevuld mag geen Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ declareren.

Vul de contractant die de zorg mag leveren in bij rubriek 110.

Afwijsreden 8071 - Relatie tussen dbc-prestatiecode en dbc-declaratiecode is onjuist

De combinatie van dbc-prestatiecode en prestatiecode is niet toegestaan.

Op tog.vektis.nl kan hier een controle op worden uitgevoerd.

Afwijsreden 8234 - Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist

U heeft in rubriek 0420 als code voor de verwijzer ingevuld 06. Dat staat voor Zelfverwijzer en dat is niet toegestaan.

Afwijsreden 8408 - Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder

Controleer of er in de gedeclareerde periode van de dagbesteding ook een VZO is gedeclareerd

De dagbesteding moet dan in gesplitste periodes worden aangeleverd.

Reden afwijzing 8002 als gevolg van reden afwijzing 8408

Een veel voorkomende afwijzing is 8002 "Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s])".

Dit is een algemene afwijzing. Deze afwijzing kan verschillende oorzaken hebben.

De laatste tijd zien we dat de oorzaak afwijzing 8408 met de volgende omschrijving veel voorkomt bij de algemene afwijzing 8002: "deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder"

Waarom ontstaat afwijzing 8408?

De afwijzing 8408 ontstaat als een verblijf zonder opname (VZO) wordt gedeclareerd op dagen dat er ook dagbesteding wordt gedeclareerd. Deze prestatie is niet toegestaan naast de dagbesteding. Omdat er vaak meerdere regels aangeleverd worden met een zorgactiviteit krijgen de opvolgende regels niet de (hoofd) afwijzing 8408 maar 8002. Mogelijke reden voor deze afwijzing is dat de dagbesteding in een aangesloten periode wordt gedeclareerd terwijl er niet op alle dagen in deze periode dagbesteding is geweest.

De afwijzing 8408 is terug te vinden in het retourbestand van VECOZO met eerst de afwijzing 8002 en later de afwijzing 8408.

Afwijsreden 8588 - Een vervolg dbc is niet toegestaan binnen 1 jaar vanaf begindatum voorgaande dbc

Dbc aanw met looptijd < 365 dg. Een vervolg dbc is niet toegestaan binnen 1 jaar vanaf begindatum voorgaande dbc

Vaak blijkt bij deze afwijzing dat de voorafgaande dbc niet gesloten is na 365 dagen, maar 1 of enkele dagen eerder. Als de vervolg dbc met een van de zorgtypen 201,202 of 203 gedeclareerd wordt, moet de voorafgaande dbc 365 dagen open hebben gestaan. De openingsdatum van de vervolg-dbc is de dag na het sluiten van de voorgaande dbc. Een controle hierop in uw systeem voorkomt dat u een afwijzing ontvangt. U kunt dit bespreken met uw softwareleverancier.

Oplossing: Controleer of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de vervolg dbc wel aansluit op de vorige dbc met hetzelfde zorgtrajectnummer en of de voorgaande dbc wel 365 dagen heeft open gestaan.

Bij deze afwijzing kennen wij helaas ook onterechte afwijzingen. Deze worden binnen 5 werkdagen opnieuw verwerkt.

Afwijsreden 8649 - Zorgverlenerscode hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist

U heeft in rubriek 0417 een beroepscode ingevuld voor de eerste hoofdbehandelaar die Zilveren Kruis niet toestaat in haar polisvoorwaarden.

Of:
U heeft in rubriek 0419 een beroepscode ingevuld voor de tweede hoofdbehandelaar die Zilveren Kruis niet toestaat in haar polisvoorwaarden.

Of:
U heeft rubriek 0418 niet gevuld. Bij een dbc behandeling is de tweede regie/hoofdbehandelaar de regie/hoofdbehandelaar voor de behandelfase.

Afwijsreden 8650 - Beroep regie/hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist

De dbc is afgewezen, omdat het beroep dat voor de eerste hoofdbehandelaar is gevuld niet voor komt in de tabel ‘beroep zorgverlener’. Controleer of het beroep van de eerste hoofdbehandelaar gevuld is en voor komt in de tabel ‘beroep zorgverlener’. De versie van de tabel dient hierbij overeen te komen bij de startdatum van de behandeling. Daarbij geldt deze retourcode ook voor het beroep van de tweede hoofdbehandelaar.

Afwijsreden 8654 - Tijdseenheid tijdsbesteding ontbreekt of is onjuist
 • Controleer of het Aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) gevuld is als Aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) leeg is of ontroleer of het Aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) gevuld is als Aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) leeg is of
 • check dat bij een dbc behandeling-prestatie of Basis GGZ/Transitieprestatie (rubriek 0610) de som van de onderliggende aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) kleiner of gelijk is aan het aantal tijdseenheden direct (rubriek 0436) of
 • check dat de som van alle onderliggende aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) gelijk is aan het aantal tijdseenheden indirect (rubriek 0437)

 

Afwijsreden 8679 - Begindatum tijdsbesteding moet gelijk zijn aan Begindatum prestatie

De openingsdatum van een dbc moet gelijk zijn aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar plaatsvindt. De begindatum tijdsbesteding rubriek 1713 en begindatum prestatie rubriek 0411 zijn nu ongelijk waardoor wij de dbc afkeuren.

Begindatum voor 01-01-2018
Als de begindatum tijdsbesteding (rubriek 1713) ongelijk is aan de begindatum prestatie (rubriek 0411) en de begindatum prestatie ligt voor 01-01-2018, dan keuren wij af als het zorgtype gelijk is aan 204, 299, 101, 106, 107, 108 of 199.

Begindatum op of na 01-01-2018
Als de begindatum tijdsbesteding (rubriek 1713) ongelijk is aan de begindatum prestatie (rubriek 0411) en de begindatum prestatie ligt op of na 01-01-2018, dan keuren wij af als het zorgtype gelijk is aan 204, 101, 106, 107, 108, 152, 153,154 of 199.

Afwijsreden 8806 - Directe tijd regie/hoofdbehandelaar bij initiële dbc moet groter zijn dan nul minuten

Er moet aan een prestatie Gespecialiseerde GGZ altijd directe tijd zijn besteed door een regiebehandelaar tenzij het zorgtype 150, 147 of 199 is of tenzij er een crisis- dbc zonder verblijf wordt gedeclareerd (zorgtype 301) of tenzij het een vervolg dbc (zorgtype 201, 202, 203, 204 of 299) is.

Afwijsreden 8874 - De regie/hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ is niet toegestaan

Deze controle bestaat vanaf 01-01-2017 en kijkt of de regiebehandelaar door de NZa is toegestaan om gespecialiseerde GGZ te geven.

Afwijsreden 8889 - De regie/hoofdbehandelaar in de generalistische Basis-GGZ is niet toegestaan.

Deze controle bestaat vanaf 01-01-2017 en kijkt of de regiebehandelaar door de NZa is toegestaan om Basis-GGZ te geven.

Afwijsreden 8890 - Directe tijd regie/hoofdbehandelaar bij Basis GGZ moet groter zijn dan nul minuten

Er moet aan een prestatie Basis GGZ altijd directe tijd zijn besteed door een regiebehandelaar tenzij de verzekerde jonger is dan 18 jaar. Alleen directe tijd besteed door een medebehandelaar is in dit geval onvoldoende.

Afwijsreden 9367 - Voor ApkCode ligt DebetPrestatie/Begindatum op of na expiratiedatum apk code in zorglabel codelijst.

U gebruikt een ApkCode na de einddatum die deze ApkCode in de zorglabel codelijst heeft gekregen.


Afwijsreden 0353 - Niet declarabel voor opgegeven prestatie

Ketenzorg COPD mag niet naast Stoppen met Roken gedeclareerd worden(zie ook 0634)

Afwijsreden 0356 - Maximum te claimen bedrag of aantal voor deze verrichting is al gedeclareerd

U hebt voor deze module eerder een declaratie ingediend en vergoed gekregen.

Afwijsreden 0368 - Deze prestatie valt niet onder het contract

U kunt het beste even contact met ons opnemen via ons online contactformulier.

Afwijsreden 0375 - Inschrijftarief incorrect i.v.m. achterstandswijk

Er is een prestatiecode voor achterstandswijk gedeclareerd terwijl verzekerde niet in achterstandswijk woont volgens de polisgegevens.

Neem adresgegevens van de COV over omdat deze bekend zijn bij GBA.

Afwijsreden 0380 - Verzekerde is niet op de naam van de betreffende huisarts ingeschreven

Er is nog geen inschrijfgeld gedeclareerd.

Mogelijk is het inschrijfgeld op een ander AGB-code/ zorgverlenersnummer huisarts ingediend. Reden afwijzing van inschrijfgeld is leidend voor de gecontracteerde modules.

Afwijsreden 510 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Afwijsreden 0611 - Tarief ontbreekt

Er is geen overeenkomst voor deze prestatie of hij is niet ontvangen of verwerkt. U kunt het beste even contact met ons opnemen via ons online contactformulier.

Afwijsreden 0633 - Verzekerde staat op naam van een andere huisarts

Verzekerde staat bij andere huisartsenpraktijk ingeschreven.

Kijk of verzekerde op het tijdstip van de declaratie in het betreffende kwartaal bij u stond ingeschreven. Neem eventueel contact met ons op.

Uw declaratie is afgewezen in verband met niet toegestane combinaties. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van afwijzingen:

 • Een zitting fysiotherapie mag niet geregistreerd worden aan een tweede zitting fysiotherapie. Een zitting fysiotherapie in het ziekenhuis in combinatie met een eerstelijns fysiotherapeut is ook niet toegestaan.
 • Een zitting ergotherapie en dieetadvisering mag niet geregistreerd worden aan een tweede zitting ergotherapie en dieetadvisering.
 • Een IC-behandeldag mag niet geregistreerd worden naast een IC-behandeldag
 • Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als dagverpleging of een verpleegdag worden geregistreerd.
 • Een afwezigheidsdag kan niet op dezelfde dag als een verpleegdag worden geregistreerd.
 • Een Follow-up pediatrische IC kan niet naast een polikliniekbezoek worden geregistreerd.
 • Een overig traject mag niet naast een reguliere verpleegdag worden gedeclareerd. Een overig traject kan alleen in plaats van een reguliere verpleegdag naast een dbc-zorgproduct gedeclareerd worden.
 • Een registratie van toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal is niet toegestaan bij huisbezoeken. Huisbezoeken vallen niet onder de decentrale afnames.

Declareert u een kaakchirurgische verrichting? Raadpleeg de Nadere Regel van de NZa. Op deze website kunt via de tabbladen uitgaande relaties de bijlagen behorende bij de Nadere Regel zien en kunt u hier ook een link vinden van Nadere Regels van voorgaande jaren. Bij inkomende relaties vindt u de Nadere Regels van een jaar later.

Afwijsreden 0636 - Reeds gedeclareerd

Er is een andere declaratie ingediend door u of een andere huisarts.

Afwijsreden 0300 - Verzekerdenummer ontbreekt of is onjuist

Controleer op Lifeline of u de juiste verzekerde gegevens heeft meegegeven en het UZOVI-nummer.

Afwijsreden 0551 - Geen machtiging aanwezig

Er is iets anders gedeclareerd dan is gemachtigd. Neem eventueel contact met ons op.

Afwijsreden 0586 - Declaratietermijn overschreden. Declaratie is te laat ingediend

U heeft 6 maanden waarin u een declaratie kunt indienen, deze termijn is voorbij. Ingediende leveringen worden niet meer vergoed omdat ze te oud zijn.

Afwijsreden 0587 - Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed aan een ander

Er is binnen termijn hetzelfde hulpmiddel gedeclareerd door u of een ander. Wij vergoeden de binnen termijn levering niet.

Afwijsreden 0613 - Prestatie niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

Er zijn verschillende oorzaken

 1. Geen machtigingen aanwezig. Wij adviseren u te kijken of dit nodig is bij het geleverde hulpmiddel.
 2. Levering binnen termijn. Wij adviseren u na te gaan of er binnen termijn een levering van hetzelfde hulpmiddelen heeft plaats gevonden.
  Neem contact met ons op.
 3. Er is iets anders gedeclareerd dan is gemachtigd.
  Neem contact met ons op.
Afwijsreden 0803 - Credit en debet in dezelfde declaratie. Record is dubbel opgenomen

Er zit in de regel die u probeert te debiteren een credit bedrag. Zorg ervoor dat alle bedragen debet zijn.
Of er zit in de regel die u probeert te crediteren een debet bedrag. Zorg ervoor dat alle bedragen credit zijn.

Afwijsreden 8069 - Ontvangen eigen bijdrage is te groter dan verschil berekend bedrag en declaratiebedrag

Het bedrag in rubriek 0432 (bedrag ontvangen eigen bijdrage)is groter dan het bedrag in rubriek 0429 (berekend bedrag)
Dit bedrag uit rubriek 0429 - het bedrag uit rubriek 0438 (declaratiebedrag) is bij elkaar minder dan het bedrag uit rubriek 0432.

Afwijsreden 8078 - De combinatie van de prestatiecode(GPH), de A-GPH en soort kosten hulpmiddel is onjuist

Declareert u exact wat in de stuurtabel staat, dit is leidend. De systemen van Achmea zijn ingericht op wat in de stuurtabel vermeld staat.

Afwijsreden 8225 - Het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg
 • Raadpleeg hiervoor het aantallen overzicht. Bekijk op deze website het overzicht Links en/of rechts gedragen hulpmiddelen
 • (Alleen voor vingerorthesen) Vingerorthesen moeten worden ingediend als aantal stuks. De eenheid moet hier niet worden ingevuld.
Afwijsreden 8229 - Het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg

Er is iets anders gedeclareerd dan is gemachtigd. Neem contact met ons op. Wij kijken dan waar het mis is gegaan.

Afwijsreden 0021 - Minimale behandelperiode niet bereikt

De declaratie voldoet niet aan de sluitregels volgens het Registratieaddendum. U vindt het Registratieaddendum op de website van Werken met dbc's.

Afwijsreden 0551 - Uw declaratie is afgewezen in verband met een machtiging.

Hieronder vindt u een paar stappen die u kan nemen om te zien waarom uw declaratie is afgewezen.

 • Bekijk de limitatieve lijst met diagnoses en behandelingen waarvoor een machtiging moet worden aangevraagd.
 • Is er geen machtigingseis voor de verrichting of diagnose? Controleer of rubriek 04.37 "Indicatie machtiging" correct gevuld is met een "N".
Afwijsreden 0611 - Declaratiebedrag komt niet overeen met het bedrag dat is afgesproken in uw overeenkomst

Controleer de prijsafspraken in uw software of bij uw zorginkoper. U kunt de afgewezen verrichtingen met de juiste tarieven opnieuw aanleveren via VECOZO.

Afwijsreden 0613 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

Op basis van de verzekeringsvoorwaarden is er geen of niet volledig recht op vergoeding. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleert u de volgende punten:

 • Met een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) via VECOZO gaat u na of u bij de juiste verzekeraar declareert.
 • De verzekerde moet op de ingangsdatum van de behandeling staan ingeschreven of dat de verzekerde voldoende aanvullend verzekerd is voor de behandeling.
 • Declareert u een paramedische behandeling met indicatiecode 009? U ontvangt de afwijzing omdat de verzekerde de maximale vergoeding uit de aanvullende verzekering al heeft ontvangen.

Beantwoordt dit uw vraag niet? Neem contact met ons op.

Afwijsreden 0634 - Uw declaratie is afgewezen in verband met niet toegestane combinaties. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van afwijzingen:
 • Een zitting fysiotherapie mag niet geregistreerd worden aan een tweede zitting fysiotherapie. Een zitting fysiotherapie in het ziekenhuis in combinatie met een eerstelijns fysiotherapeut is ook niet toegestaan.
 • Een zitting ergotherapie en dieetadvisering mag niet geregistreerd worden aan een tweede zitting ergotherapie en dieetadvisering.
 • Een IC-behandeldag mag niet geregistreerd worden naast een IC-behandeldag
 • Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als dagverpleging of een verpleegdag worden geregistreerd.
 • Een afwezigheidsdag kan niet op dezelfde dag als een verpleegdag worden geregistreerd.
 • Een Follow-up pediatrische IC kan niet naast een polikliniekbezoek worden geregistreerd.
 • Een overig traject mag niet naast een reguliere verpleegdag worden gedeclareerd. Een overig traject kan alleen in plaats van een reguliere verpleegdag naast een dbc-zorgproduct gedeclareerd worden.
 • Een registratie van toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal is niet toegestaan bij huisbezoeken. Huisbezoeken vallen niet onder de decentrale afnames.
Afwijsreden 3102 - De indicatiecode voor paramedische hulp is niet of onjuist gevuld of de combinatie tussen de indicatiecode en diagnosecode is niet juist

Controleer of rubriek 04.52 "Verwijsdiagnosecode paramedische hulp" en rubriek 04.53 "Code soort indicatie paramedische hulp" correct gevuld zijn.

Afwijsreden 8014 - Uw declaratie is afgewezen in verband met de verwijzing.

De afwijzing kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

 • We staan een declaratie medisch specialistische revalidatie alleen toe als de verwijzer een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, of andere medisch specialist is
 • We staan een declaratie trombosezorg alleen toe als de verwijzer huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, sportarts, overige arts SEH, verpleegarts, schoolarts, consultatiearts, GGD-arts, klinisch fysicus audioloog of andere medisch specialist is.
 • We staan een declaratie geriatrische revalidatiezorg alleen toe als de verwijzer een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten of medisch specialist is.
 • U vult de op basis van de type verwijzer in uw declaratie één van de verkeerde rubrieken 0422 t/m 0424. Kijk op Vektis voor meer informatie.
Afwijsreden 8020 - Uw declaratie is afgewezen in verband met parallelliteit. De afwijzing kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:
 • De dbc loopt parallel met een dbc voor hetzelfde specialisme en dezelfde diagnose.
 • Het dbc zorgproduct loopt parallel met een reeds gedeclareerd dbc zorgproduct. De combinatie is niet toegestaan.
 • Parallelle dbc's is bij GRZ niet toegestaan. GRZ kent geen parallelliteit.
 • Parallelle dbc's is bij Cardiologie niet toegestaan. Het specialisme Cardiologie kent geen parallelliteit
 • Parallelle dbc's is bij Klinische Geriatrie niet toegestaan. Het specialisme Klinische Geriatrie kent geen parallelliteit
 • Parallelle dbc's is bij Neonatologie niet toegestaan. Het specialisme Neonatologie kent geen parallelliteit
 • Het is niet toegestaan parallel te declareren als de diagnose van de dbc is opgenomen in de Diagnose Combinatie Tabel.
 • Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase.
 • Het is niet toegestaan wanneer een internist en een longarts bij diagnostiek en/of behandeling van tuberculose beide de dbc declareren. Slechts één dbc is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan als een kinderarts en een neuroloog beide diagnostiek en/of een behandeling uitvoeren bij epilepsie beide de dbc declareren. Slechts één dbc is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan wanneer een cardioloog en een cardiochirurg samen een AICD implantatie uitvoeren, beide de dbc declareren. Slechts één dbc is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan wanneer een internist en/of een kinderarts en/of een radiotherapeut samen een patiënt screenen op de late effecten van de behandeling van kanker beide de dbc declareren. Slechts één dbc is toegestaan
 • Het is niet toegestaan om naast een dbc toppreferente kinderoncologie een dbc kindergeneeskunde te declareren
 • Parallelle dbc's multitrauma is niet toegestaan. Multitrauma mag slechts per instelling door één specialisme worden gedeclareerd.
 • Een zorgactiviteit ‘post-transplantatietraject’ mag uitsluitend door één zorgaanbieder binnen maximaal 3 subtrajecten na een transplantatie geregistreerd worden.
Afwijsreden 8125 - Afsluiten zorgtraject/subtraject ontbreekt of is onjuist.

De declaratie voldoet niet aan de sluitregels volgens het Registratieaddendum. U vindt het Registratieaddendum op de website van Werken met dbc's.

Afwijsreden 8214 - Uw declaratie is afgewezen in verband met de registratieregels voor de einddatum van het zorgtraject. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:
 • Bij cochleaire implantaten nazorg volwassenen (zorgactiviteit 031904) en cochleaire implantaten nazorg kinderen (zorgactiviteit 031906) moet het zorgtraject 120 dagen open staan.
 • Bij nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg harten/of longtransplantatie ontvanger (zorgactiviteit 039350) en nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zorgactiviteit 039351) moet het zorgtraject 120 dagen open staan.
Afwijsreden 8225 - Uw declaratie is afgewezen in verband met registratieregels voor zorgactiviteiten, overige zorgproducten of add on's.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

 • Een dagverpleging mag niet twee keer op dezelfde kalenderdag geregistreerd worden. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden geregistreerd.
 • De add-ons IC-behandeldag registreert u per kalenderdag. Het is niet toegestaan om meer dan één IC-behandeldag te registreren per kalenderdag.
 • Bij een aantal codes beeldvormende diagnostiek mag per zitting maximaal twee MRI's gedeclareerd worden. Welke codes dit betreft, vindt u in de Nadere Regel terug betreffende het jaar van uw declaratie onder artikel Overige zorgproducten uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek, Beeldvormende diagnostiek.
 • Een declaratie labonderzoek ten behoeve van nazorg altruïstische donor is slechts jaarlijks toegestaan.
 • Een dialysetoeslag is slechts één keer per dialysedag declarabel.
 • Een ambulante behandeldag GRZ mag slechts één keer per dag geregistreerd worden indien een patiënt ambulant wordt behandeld.
 • Een Add on IC mag alleen per kalenderdag worden gedeclareerd.
 • Indien u afsluitreden 26 hanteert dient u de sluitregel 1.0000.3 te volgen. U vindt de sluitregel terug in het registratieaddendum.
 • Indien u afsluitreden 45 hanteert dient u de sluitregel 1.0327.3 te volgen. U vindt de sluitregel terug in het registratieaddendum.
 • Indien u afsluitreden 56 hanteert dient u de sluitregel 2.0301.1 te volgen. U vindt de sluitregel terug in het registratieaddendum.
 • Indien u afsluitreden 60 hanteert dient u de sluitregel 2.0301.3 te volgen. U vindt de sluitregel terug in het registratieaddendum.
 • Indien u afsluitreden 70 hanteert dient u de sluitregel 2.0307.1 te volgen. U vindt de sluitregel terug in het registratieaddendum.
 • Indien u afsluitreden 76 hanteert dient u de sluitregel 1.8418.1 te volgen. U vindt de sluitregel terug in het registratieaddendum.
Afwijsreden 8234 - Code(zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist

Wij wijzen de declaratieregel af als u type verwijzer 2 heeft geregistreerd in rubriek 04.21 "Code (zelf)verwijzer". Binnen medisch specialistische zorg is een "Zelfverwijzer niet-SEH" niet toegestaan.

Afwijsreden 8255 - Zorgactiviteitcode ontbreekt of is onjuist

Wij wijzen de declaratieregel af op basis van de aangeleverde zorgactiviteit(en). De afwijzing ontstaat vaak door een onjuiste combinatie van afsluitreden en zorgactiviteit, of de combinatie van zorgactiviteit en zorgtype. Relevante bronnen: Registratieaddendum Handboek DOT-controleregels Nadere Regel "Regeling medisch specialistische zorg"

Afwijsreden 8325 - Uw declaratie is afgewezen omdat er in de registratie zorgactiviteiten of OZP's ontbraken.

De afwijzing kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

 • Bij een klinische opname moet één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.
 • Dialyse toeslag kan alleen naast een IC behandeldag gedeclareerd worden.
 • Een toeslag thuisbehandeling ergotherapie is alleen declarabel als er ook een verrichting ergotherapie is gedeclareerd.
 • Afname van patiëntmateriaal mag alleen in combinatie met overig zorgproduct ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium gedeclareerd worden.
 • Een afwezigheidsdag is niet toegestaan als op dezelfde kalenderdag ook een verpleegdag is gedeclareerd.
 • Dagverpleging mag maximaal één keer per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Er mag naast een dagverpleging niet op dezelfde kalenderdag een verpleegdag worden gedeclareerd.
 • Een ambulante behandeldag GRZ mag alleen gedeclareerd worden indien de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten.
 • Het is niet toegestaan om het verblijf van een gezonde zuigeling te declareren na het klinische traject van de moeder 29 dagen na de geboorte te registreren.
 • Het is niet toegestaan om het verblijf van een gezonde moeder te declareren na het klinische traject van de pasgeborene 29 dagen na de geboorte te registreren. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.
 • Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om meerdere verpleegdagen per kalenderdag te registreren. Een verpleegdag registreert u per kalenderdag bij verpleging.
 • Het is niet toegestaan om erfelijkheidsonderzoeken parallel te declareren.
 • Het is niet toegestaan om het aansturen door kinderarts van multidisciplinair team met medisch specialisten van 3 verschillende AGB-specialismen meer dan één keer per subtraject te registreren.
 • Het is niet toegestaan om een overig traject naast een verpleegdag te registreren. Een overig traject is in plaats van een reguliere verpleegdag.
 • Het is niet toegestaan om een behandeling van ernstige, uitgebreide huidaandoening met zalf meerdere keren per dag te registreren.
 • Het is niet toegestaan om de OZP behandeling hyperbare zuurstofbehandeling parallel te declareren aan een zorgactiviteit hyperbare zuurstofbehandeling in een subtraject.
Afwijsreden 8648 - Voor deze prestatie i.c.m. de polis van verzekerde is er geen contract met de declarant

U declareert voor een verzekerde met een selectieve polis. Het ziekenhuis is niet gecontracteerd voor deze polis. Bekijk de uitzonderingen met betrekking tot volledige vergoeding.

Afwijsreden 8983 - Uw declaratie is afgewezen in verband met samenloop Wlz en Zvw.

Alle zorgkosten inclusief een ziekenhuisbehandeling komen voor rekening van de instelling waar de verzekerde verblijft. In onze retourinformatie vermelden we zoveel mogelijk de naam en de AGB-code van de instelling waar de verzekerde verblijft. Is dit niet terug te lezen in de retourinformatie dan adviseren wij contact op te nemen met uw softwareleverancier. U kunt de declaratie naar de instelling verzenden. Zij declareren de zorgkosten van uw patiënt. Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.

Verzekerde is niet bij betreffende zorgverzekeraar verzekerd.

Voer een COV-check uit via VECOZO.

Afwijsreden 0551 - Geen machtiging afgegeven

Er is geen machtiging aanwezig.

 • Er is voor een bepaalde behandeling geen machtiging aanwezig.
 • De behandeling valt niet in de machtigingsperiode.

Vraag digitaal een machtiging aan via het Machtigingsportaal

Afwijsreden 0631 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

De verrichting wordt niet gedekt door de polis van de verzekerde of valt buiten de looptijd van de verzekering.

 • Verzekerde heeft geen recht op vergoedingen uit de basisverzekering door leeftijdsgrens.
 • Verzekerde heeft geen recht op vergoeding uit de aanvullende verzekering.
 • Behandeling is voor een deel vergoed.
Afwijsreden 0632 - Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie

De combinatie van de prestatiecodes kunnen niet naast elkaar gedeclareerd worden.

Raadpleeg de bepalingen van de NZa.

Afwijsreden 0698 - Prestatie mag niet gedeclareerd worden volgens wettelijke declaratiebepalingen (NZa)

Het maximum aantal van de prestatiecode is bereikt.

Raadpleeg de bepalingen van de NZa.

Afwijsreden 8325 - Prestatie is niet toegestaan zonder voorgaande prestatie

Er is geen prestatie waarop deze prestatie aansluit.

Een bepaalde prestatie mag alleen gedeclareerd worden als een eerdere prestatie verricht is.

Raadpleeg de bepalingen van de NZa.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Afwijsreden 5111 - Woonplaatscode herkomst ontbreekt of is onjuist

Er is geen postcode van het vertrekadres gevuld.

Tip: Als de rit in Nederland begon: Vul de postcode volledig in. Het postcodeveld is niet volgens invulinstructies van Vektis gevuld. Als dit onmogelijk is(bijv. snelweg), dan het woonplaatsdeel vullen. (Elke plek in Nederland, ook snelweglocatie, heeft 4 cijferig woonplaatsdeel).

Afwijsreden 0587 - Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander

Behandeldatum komt 2x voor in uw declaratiebestand, waarna 1x vergoed en 1x afgewezen. U hebt in een eerdere declaratie voor dezelfde verzekerde op dezelfde behandeldatum gedeclareerd en betaald gekregen.

Afwijsreden 0611 - Verkeerd tarief gehanteerd

U declareert een hoger tarief dan overeengekomen.

Tip voor de oplossing:
Controleer de prijsafspraken in uw software of bij uw zorginkoper. U kunt de afgewezen verrichtingen met de juiste tarieven opnieuw aanleveren via VECOZO.

Afwijsreden 0613 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

De polis van de verzekerde is tijdens de behandelperiode beëindigd.

Tip voor de oplossing:
Voer een nieuwe COV-check uit en controleer de einddatum van de verzekering. U kunt de afgewezen regels opnieuw indienen met de einddatum van de verzekering als nieuwe einddatum van de behandelperiode.

Afwijsreden 8062 - Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan

De creditregel in uw declaratie wordt afgewezen omdat er in hetzelfde declaratiebestand een identieke debetregel aanwezig is.

Tip voor oplossing:
Lever uw creditregels en debetregels in aparte declaratiebestanden aan.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Te laat ingediende nota

Declareerde u te laat door overmacht of calamiteit? U kunt dan een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?