Samen kan het beter

Mensen zijn ongerust of de zorg die ze vandaag of morgen nodig hebben er nog wel is en of ze die nog kunnen betalen. Ze willen weten waar ze nog op kunnen rekenen en of ze de premie dan nog kunnen opbrengen. In onze visie is gezondheid meer dan niet-ziek zijn. Het is ook lekker in je vel zitten. Mentaal weerbaar zijn. Bewegen en gezond eten. Kunnen bouwen op de mensen om je heen. Je thuis en veilig voelen in je eigen buurt of wijk. Veel medische zorgvragen hebben een sociale achtergrond: stress, eenzaamheid, schulden.

Gezondheid vraagt meer dan zorg

Een deel van de vragen van mensen hoort bij het gewone leven en kan niet opgelost worden in de zorg (vanzorgnaargewoonleven.nl). Dat betekent dat mensen steeds meer zelf regie moeten nemen op hun vragen. Dat is niet altijd gemakkelijk, en daar helpen we hen bij. Dat doen we door meer en meer samen te werken met werkgevers, gemeenten en zorgpartners.

Aandacht voor werk en leven

Met werkgevers werken we aan gezond leven, aan mentale weerbaarheid. Aan aandacht voor werk-levensbalans zoals hun medewerkers ruimte geven om mantelzorg te verlenen. Of denk aan snelle re-integratie bij verzuim. Met zorgaanbieders en gemeenten werken we aan woon- en leefomgevingen waarin het dagelijks leven een deel van de zorg overneemt, in plaats van andersom. Waarin we bijdragen aan de kracht van het eigen netwerk, buurten en gemeenschappen. En ook cliënten/patiënten versterken in wat zij zelf kunnen leren of door het gebruik van hulpmiddelen of technologie. Zo ontstaat ruimte bij zorgprofessionals voor degenen die hen het hardst nodig hebben.

Zorg nodig? Dan moet die er zijn

In de curatieve zorg is passende zorg het gemeenschappelijke, leidende principe. Op die manier zetten we het schaarse personeel zo goed mogelijk in. Dat patiënten zorg krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben. En waar ze baat bij hebben. Nu moeten ze soms lang wachten of krijgen zelfs de zorg niet. Of het nu gaat om een huisarts of ouderenzorg bij je in de buurt of een medisch specialist bij ernstigere klachten als je psychische hulp of acuut zorg nodig hebt.

Kwaliteit van zorg

We zetten ons in voor kwaliteit door via verschillende routes samen passende zorg in te kopen voor vandaag en morgen. In alle zorgsoorten borgen we de kwaliteit van zorg. Zoals dat ggz kijkt naar keurmerk bij zorgaanbieders. En MSZ volgt de Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik ontwikkelingen (ZEGG).

Passend contracteren voor passende zorg

Daarbij maken we afspraken over reële prijzen en volumes zodat we de toegang tot zorg voor onze verzekerden waarborgen. Ook maken we afspraken met zorgaanbieders over doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar ook over projecten die gericht zijn op het voorkomen van zorg, vervangen van zorg en verplaatsen van zorg. Ze raken aan thema’s als ouderenzorg, inrichting van het zorglandschap, acute zorg en samen beslissen.

Regionaal samenwerken

Wij zetten ons iedere dag samen met zorgaanbieders met hart en ziel in voor de gezondheidszorg. We werken samen aan de zorgtransformatie zoals we in het Integraal Zorg Akkoord bedoelen. Dat doen we door iedere dag regionaal samen te werken met de regioplannen als basis. En daaruit voortkomend de werkagenda’s. En natuurlijk door ons beleid en contractafspraken.  

Onze missie is gezondheid dichterbij voor iedereen

We geloven dat mensen zich beter voelen als ze invloed hebben op hun gezondheid. Of ze nu ziek of gezond zijn. Bij Zilveren Kruis vinden we het belangrijk dat mensen op een duurzame manier omgaan met hun eigen gezondheid zodat ze zo lang mogelijk in goede gezond leven. Het kan beter! Maar we kunnen het niet alleen. Want om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen, hebben we iedereen nodig.

Samen kunnen we zorgen voor oplossingen

Voor betere innovaties en betere inzichten dat meer mensen langer gezond blijven, meer mensen beter worden en mensen die ziek blijven meer kwaliteit van leven ervaren. Het is ambitieus, maar wij denken dat het kan. Het vraagt iets van ons allemaal. De definitie die wij geven aan gezondheid is veel breder dan niet ziek zijn. Gezondheid is een ervaring die ook wordt bepaald door hoe je woont, of je wel of niet omringd bent door familie en vrienden, huisdieren. Hoe je omgaat met collega’s, werkdruk. Of je sport, een doel hebt in je leven, activiteiten, vakantie, en nog veel meer.

Gezondheid vraagt om meer dan zorg

Veel medische vragen hebben een sociale achtergrond: stress, eenzaamheid, schulden. Denk aan de jonge vrouw die de huisarts regelmatig bezoekt vanwege voortdurende hoofdpijnen. Dan hoeft een pijnstiller of een verwijzing naar de neuroloog niet de oplossing te zijn. Niet als ze sinds haar scheiding schulden heeft en zich zorgen maakt om haar driejarige zoontje.

Zorg en welzijn verbinden

Aandacht voor gezondheid vraagt dan ook om een brede insteek en goede samenwerking: het gaat niet alleen om zorg, maar ook welzijn. De realiteit is echter dat de schotten tussen sectoren en domeinen in de zorg een brede aanpak van gezondheid belemmeren. Ook dat kan beter! De meeste gezondheidswinst boeken we door de medische en sociale wereld met elkaar te verbinden. Mensen houden zich nu eenmaal niet aan domeinen. Zij worden pas echt geholpen als zorg en welzijn perfect op elkaar aansluiten. Als de zorg zich aanpast aan hun dagelijks leven in plaats van andersom.

Juiste oplossing op de juiste plek

Dus laten we kijken wat iemand echt nodig heeft. Medische zorg, of juist aandacht voor leefstijl, psychosociale hulp, schulphulpverlening of dagbesteding? En wie die zorg in dat geval het beste kan geven: huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker of een andere zorg- of welzijnsverlener. Als iemand maar verzekerd is van de juiste zorg op de juiste plek. Of beter gezegd: van de juiste oplossing. Want vaak gaat het niet om pleisters en pillen, maar om een luisterend oor.

Onze visie: samen kan het beter