5 essentiële veranderingen om gezondheid en zorg dichterbij te brengen

De coronapandemie laat zien dat het fundament van onze zorg stevig en solidair is. Ontwikkelingen in de samenleving en gezondheidszorg maken echter ook duidelijk dat vernieuwingen en verbeteringen in de zorg écht nodig zijn. De grenzen van betaalbaarheid en beschikbaarheid van personeel zijn in zicht. Met een aantal veranderingen kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst verzekerd zijn van goede, toegankelijke zorg.

De 5 van Zilveren Kruis

Zilveren Kruis ziet 5 essentiële veranderingen die in samenhang met elkaar gezondheid en zorg dichterbij brengen. Voor iedereen. 5 veranderingen die onze zorg toekomstbestendig maken. Veranderingen die leiden tot meer gezondheidswinst voor alle Nederlanders. Voor meer kwaliteit van leven én meer kwaliteit van zorg. Voor meer zorg op maat, meer preventie en minder zorgkosten. Vijf veranderingen die in samenhang en in nauwe samenwerking met vele partners onze ambitie dichterbij brengen en ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Veranderingen die ervoor zorgen dat we in de toekomst allemaal verzekerd kunnen zijn van goede, toegankelijke, betaalbare zorg.

1. Verbeter de gezondheid

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het vraagt meer dan zorg. Het is ook lekker in je vel zitten. Mentaal weerbaar zijn. Bewegen en gezond eten. Je thuis en veilig voelen in je eigen buurt of wijk. Een sociaal probleem uit zich vaak in een gezondheidsprobleem en een vraag naar medische zorg. De meeste gezondheidswinst boeken we dan door zorg en welzijn met elkaar te verbinden.

Hoe brengen we dit dichterbij?

 • Door als Zilveren Kruis samen met partners te werken aan een betere gezondheid van mensen.
 • Door de zorgplicht van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verbreden naar een gezondheidsplicht.
 • Door met gemeenten lokaal preventie-afspraken te maken.
 • Door een financiering waarin het voorkomen en niet het verlenen van zorg lonend is.
 • Door snel bewezen effectieve preventie in het basispakket toe te laten.

Meer over gezondheid verbeteren
 

2. Intensiveer de samenwerking in zorgnetwerken

Elke patiënt heeft persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. In zorgnetwerken kunnen we de zorg beter en breder organiseren om de mensen heen. Zo ontstaat meer persoonsgerichte zorg, meer zorg op maat en meer gezondheidswinst. De sleutel tot succes ligt bij intensieve samenwerking van zorgverleners uit verschillende disciplines, in regionale zorgnetwerken voor chronische zorg en landelijke zorgnetwerken voor selectieve en complexe zorg.

Hoe brengen we dit dichterbij?

 • Door zorgbundels en andere innovatieve vormen van zorginkoop te standaardiseren en stevig te verankeren in de financiering.
 • Door de kwaliteit van zorg snel inzichtelijk te maken met declaratiedata.
 • Door uitkomsten van zorg een wezenlijk onderdeel van de bekostiging te maken

Meer over de samenwerking intensiveren
 

3. Laat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen

Zo lang mogelijk gezond en vitaal thuis wonen. In je vertrouwde omgeving. Zelfstandig en zelfredzaam. En zelf regie houden over je leven. Een wens van velen, zeker van ouderen. En dat kan. Gelukkig wel, met de juiste zorg en ondersteuning. Om ouderen langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, zijn nieuwe zorgconcepten beschikbaar. Geen standaardaanbod van thuiszorg, maar een traject waardoor ouderen weer onafhankelijk en zonder begeleiding thuis wonen.

Hoe brengen we dit dichterbij?

 • Door nieuwe vormen van financiering
 • Door de eigen bijdragen in de Zvw, Wmo en Wlz zo op elkaar af te stemmen dat mensen geen financiële drempels ervaren
 • Door samen met anderen nieuwe, gemeenschappelijke woonvormen te ontwikkelen

Meer over langer thuis wonen
 

4. Versnel de beweging van zorg naar huis

Als de coronapandemie iets heeft versneld, dan is het wel het werken met digitale en online toepassingen. Beeldbellen is ingeburgerd. Bij jong en oud. Dit geeft vertrouwen dat ook in de zorg de digitale ontwikkelingen een extra boost kunnen krijgen. En hiermee de beweging om zorg naar huis te brengen.

Hoe brengen we dit dichterbij?

 • Door afspraken te maken met zorgaanbieders over een minimum norm voor de inzet van digitale consulten.
 • Door patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen via de behandelwijze die het beste bij hen past. En een keuzerecht voor patiënten op digitale zorg wettelijke vast te leggen.
 • Door een landelijke dekking van ICT-infrastructuur en diensten voor volledige digitale gegevensuitwisseling van zorg en patiëntinformatie in de zorg.

Meer over de beweging van zorg naar huis
 

5. Versterk de samenwerking tussen eerstelijns- en acute zorg

Veel mensen belanden te vaak, te snel op de spoedeisende hulp. Voor lang niet iedereen is dat de juiste zorg op de juiste plek. Voor de kwetsbare oudere die in het holst van de nacht in paniek het alarmnummer belt, hoeft het ziekenhuis niet de goede plek voor hulp te zijn. De ambitie staat vast: ervoor zorgen dat verwijzers mensen met acute zorgvragen in 1 keer naar de juiste plek verwijzen.

Hoe brengen we dit dichterbij?

 • Door 1 regionaal coördinatiepunt voor acute zorgvragen in te richten.
 • Door de juiste randvoorwaarden voor de financiering van acute zorg uit verschillende zorgsegmenten en domeinen.

Meer over betere samenwerking eerstelijns- en acute zorg
 

Tenslotte

Volgens Zilveren Kruis zijn dit de 5 essentiële veranderingen die nu nodig zijn om gezondheid en zorg dichterbij te brengen voor iedereen. Om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Zo borgen we ook in de toekomst de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van onze gezondheidszorg.

We doen dit voor onze klanten. Zodat ze op ons kunnen rekenen. Niet alleen als er zorg nodig is, maar ook als ze hun eigen gezondheid willen verbeteren. Zodat ze meer dan nu de regie kunnen nemen over hun eigen zorg en gezondheid. We doen dit ook voor onze zorgverleners. De 5 veranderingen dragen bij aan een betere samenwerking. Met meer tijd voor de patiënt. Met meer werkplezier en minder administratief gedoe. Zodat het aantrekkelijk is en blijft om te werken in de zorg.

De kern van de noodzakelijke veranderingen is te omschrijven met twee woorden: vernieuwing en samenwerking. Digitale zorg en innovatieve zorgconcepten bieden mogelijkheden om de zorg slimmer te organiseren. Intensieve samenwerking is nodig. We ontwikkelen samen met zorgaanbieders, gemeenten en cliënten- en patiëntenorganisaties per regio een gezamenlijke agenda. Een gedeelde visie en ambitie zijn belangrijke ingrediënten van zo’n agenda. Naast de samenwerking met andere partijen in de regio, kijkt Zilveren Kruis ook hoe we als verzekeraars onderling kunnen samenwerken om optimaal bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Alleen samen verbeteren we de kwaliteit van leven van alle Nederlanders én de kwaliteit van de Nederlandse zorg. En zorgen we voor meer gezondheid en zorg dichterbij. Als Zilveren Kruis gaan wij hier vol voor.