Verbeter de gezondheid

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het vraagt meer dan zorg. Het is ook lekker in je lijf zitten. Mentaal weerbaar zijn. Bewegen en gezond eten. Kunnen bouwen op de mensen om je heen. Je thuis en veilig voelen in je eigen buurt of wijk. Kunnen bouwen op de mensen om je heen. Veel medische zorgvragen hebben een sociale achtergrond: stress, eenzaamheid, schulden.

Denk aan de jonge vrouw die de huisarts regelmatig bezoekt vanwege voortdurende hoofdpijnen. Dan hoeft een pijnstiller of een verwijzing naar de neuroloog niet de oplossing te zijn. Niet als ze sinds haar scheiding schulden heeft en zich zorgen maakt om haar driejarige zoontje.

Aandacht voor gezondheid vraagt dan ook om een brede insteek: het gaat niet alleen om zorg, maar ook welzijn. De realiteit is echter dat de schotten tussen sectoren en domeinen in de zorg een brede aanpak van gezondheid belemmeren. De meeste gezondheidswinst boeken we door de medische en sociale wereld met elkaar te verbinden. Mensen houden zich nu eenmaal niet aan domeinen. Zij worden pas echt geholpen als zorg en welzijn perfect op elkaar aansluiten. Als de zorg zich aanpast aan hun dagelijks leven in plaats van andersom. Dus laten we kijken wat iemand echt nodig heeft. Medische zorg, of juist aandacht voor leefstijl, psychosociale hulp, schulphulpverlening, of zinvolle dagbesteding? En wie die zorg in dat geval het beste kan geven: huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker of een andere zorg- of welzijnsverlener. Als iemand maar verzekerd is van de juiste zorg op de juiste plek. Of beter gezegd: van de juiste oplossing. Want vaak gaat het niet om pleisters en pillen, maar om een luisterend oor.

Hoe brengen we dit dichterbij?

  • Door als Zilveren Kruis samen te werken aan een betere gezondheid van mensen. Samen met professionals in de zorg en het sociale domein, zorgaanbieders, werkgevers, patiënten- en ouderenorganisaties.
  • Door de zorgplicht van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verbreden naar een gezondheidsplicht. Deze partijen maken dan in de regio afspraken over de maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van inwoners te verbeteren.
  • Door met gemeenten en verzekeraars passende financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze regionale preventie-afspraken.
  • Door een financiering waarin het voorkomen van zorg lonend is voor zorgverleners. En waarbij verzekeraars minder verantwoording en dus meer ruimte hebben om geld in preventie te stoppen.
  • Door ontschotting van Zvw, Wlz en WMO zodat we zorg en ondersteuning uit het best passende domein kunnen inzetten en een brede, persoonsgerichte aanpak van problemen van mensen kunnen bieden.
  • Door zo snel mogelijk bewezen effectieve preventie (zoals valpreventie en ‘afvallen met afspraken’) in het basispakket toe te laten. Door continu onderzoek te doen naar nieuwe effectieve interventies.

6 voorbeelden van gezondheid verbeteren

Amsterdam Vitaal en Gezond

Zorgen dat iedereen in Amsterdam ook in de toekomst vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Dat is het gezamenlijke doel van de partijen die deelnemen in Amsterdam Vitaal en Gezond: gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA en Zilveren Kruis. De zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Dat stelt de stad en alle partijen die betrokken zijn bij zorg en welzijn voor een grote uitdaging. Hoe zorgen we dat de zorg en ondersteuning beter aansluiten op de leefwereld van de Amsterdammer? Hoe werken we volop preventief en voorkomen we gezondheidsproblemen. Hoe laten we de schotten tussen de vormen van wonen, welzijn en zorg verdwijnen? Hoe dringen we de grote verschillen in levensverwachting tussen de Amsterdammers terug? In Amsterdam Vitaal en Gezond werken partijen structureel samen aan hetzelfde lange termijn perspectief: Alle Amsterdammers gelijke kansen op goede gezondheid en tien gezonde levensjaren extra. De samenwerkingspartners in Amsterdam Vitaal en Gezond gaan actief aan de slag met belangrijke thema’s die kansen bieden voor gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Zoals valpreventie, of door goede verbindingen te leggen tussen de medische en sociale wereld. Als medische problemen vanuit bestaanszekerheden ontstaan, zoals werk, inkomen of wonen, pakken we dat ook vanuit dat perspectief aan. Vanuit een gezamenlijk beeld van de opgave gaan we aan de slag met scenario’s voor een toekomstbestendig gezond Amsterdam. De aanpak sluit naadloos aan op de visie van Zilveren Kruis: we kijken altijd naar gezondheid vanuit een breder perspectief. Dus dat is niet alleen of je lekker in je lijf zit, maar ook of je mentaal fit bent en je veilig voelt in je eigen omgeving. Die brede definitie van gezondheid past heel goed bij deze aanpak en onze ambitie om Gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen. Meer informatie? Kijk dan op: https://vitaalgezond.amsterdam/.

Beter Samen in Noord

Beter Samen in Noord is het programma van de Krijtmolenalliantie dat inzet op vernieuwing, verbinding en integratie van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord. Het is een samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam-Noord en Zilveren Kruis. Ook de NZa is betrokken. De samenwerkende partijen willen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. Hiervoor ontwikkelen zij programma’s op het gebied van integrale zorg en welzijn voor kwetsbare groepen zoals ouderen met verhoogde kwetsbaarheid, mensen met armoedeproblematiek en problematiek op meerdere domeinen. Organisatievormen, praktijken en de huidige financieringsstructuur vormen vaak nog een belemmering om de zorg rondom de burger te regelen. Bewoners met vragen en problemen moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar door een betere afstemming van zorg en welzijn hulp krijgen van de juiste hulpverlener op het juiste moment. De partijen in de Krijtmolenalliantie maken daar ‘domeinvrije’ afspraken over.

Gezond in Drenthe: implementatie van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Effectieve preventie van overgewicht vraagt om een integrale aanpak en aansluiting met het sociale domein. Daarvoor heeft Zilveren Kruis een contract gesloten met Stichting Gezond in Drenthe voor de implementatie van GLI en GLI+. De stichting Gezond in Drenthe is een samenwerkingsverband rondom GLI met de Vereniging Drentse gemeentes, GGD Drenthe, Provincie, WZA, Sport Drenthe, diëtisten, leefstijlcoaches en fysiotherapeuten. De aanpak kan rekenen op een breed draagvlak in de Provincie, de 12 Drentse gemeentes en zorgorganisaties. Bij leefstijl spelen uiteenlopende factoren een rol zoals opleidingsniveau, de sociale omgeving, de fysieke leef- en werkomgeving. Om gezondheid effectief te bevorderen, is een aanpak vereist die kijkt naar al deze factoren. Gezond in Drenthe wil met de koppeling naar het sociaal domein inspelen op deze invloeden om het gezondheidsresultaat van de deelnemers binnen de GLI nog meer te stimuleren. Stichting Gezond in Drenthe gaat de (nieuwe) multidisciplinaire zorg in de gehele provincie Drenthe organiseren en implementeren. Het streven is dat alle Drentse gemeentes over ten minste één multidisciplinair GLI team beschikken.

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach. In dit project werken zorg en welzijn nauw met elkaar samen om met elkaar de juiste zorg te kunnen leveren. Inmiddels wordt welzijn op recept in ruim 90 gemeenten toegepast.

Actify, digitale vitaliteitscoach van Zilveren Kruis

Actify is de digitale vitaliteitscoach van Zilveren Kruis die mensen helpt om in kleine stappen gezonder te leven. De digitale coach motiveert gebruikers van de app op basis van gedragswetenschappelijke inzichten. Eén van die inzichten is dat mensen de beste resultaten behalen door klein te beginnen. Actify leert gebruikers met kleine stappen en herhaling te wennen aan nieuwe gewoontes. Al is het iets kleins als het inwisselen van je witte boterham voor een volkoren boterham, of dagelijks 500 stappen extra zetten. Alles draagt bij aan een nieuwe, gezondere levensstijl. En dat zónder dat mensen hun leven volledig hoeven om te gooien. Meer informatie? Kijk dan op: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vitaliteit/actify.

Samen werken aan een gezonde organisatie

Met Gezond Ondernemen ondersteunt Zilveren Kruis werkgevers bij het gezond houden van medewerkers. Belangrijke thema’s binnen Gezond Ondernemen zijn verzuim & re-integratie, preventie en het versterken van mentale en fysieke fitheid van medewerkers. Geen enkele organisatie is hetzelfde en daarom is gezondheidsbeleid altijd maatwerk. Samen met de werkgever wordt bepaald wat een organisatie nodig heeft op het gebied van gezondheidsmanagement en relevante gezondheidsoplossingen. Fysiek fit betekent dat mensen qua fysieke gesteldheid in balans zijn. Zij hebben een goede algemene gezondheid en werken actief aan gezonde leefgewoonten. Gezonde leefgewoonten hangen samen met zaken als Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Mentale veerkracht is het vermogen om je succesvol staande te houden in wisselende omstandigheden. Een gezonde werkomgeving is door de werkgever zodanig ingericht dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Ziekteverzuim is arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek. Als iemand ziek is betekent dit dus niet dat iemand hoeft te verzuimen. Mocht een medewerker toch verzuimen, dan hebben zowel de werkgever en de werknemer de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk (duurzaam) terugkeert naar de werkplek.