Wat vinden wij?

Iedereen heeft een mening over verzekeringen en de zorg. Wat vinden wij van niet-gecontracteerde zorg?

Beperk de groei van niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen samen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. Afspraken hierover staan in het contract. Zilveren Kruis wil contracten met aanbieders stimuleren. Daarnaast pleiten we ervoor dat het kabinet het verschil in de vergoeding tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg aanscherpt en duidelijker maakt. Zowel voor verzekerden, zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

In een aantal zorgsectoren zien we de afgelopen jaren een forse stijging van de kosten van niet-gecontracteerde zorg. De indicaties en daarmee de kosten per patiënt zijn vaak hoger dan van gecontracteerde zorg, zonder dat we zicht hebben waarom. Bij zorgaanbieders die zonder contract werken, zien we dat het lagere tarief voor niet-gecontracteerde zorg gecompenseerd wordt door meer zorg per patiënt te leveren. Terwijl daar geen duidelijke reden voor is. Naast de hogere kosten zien we ook kwaliteitsverschillen. Ook is er vaker sprake van onrechtmatige zorg of fraude bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Een groei van zorgaanbieders die zonder contract werken, staat haaks op het streven naar een optimale inrichting van de zorg. Via het contract maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet alleen afspraken over kwaliteit, prijs en volume, maar ook over (acute) zorg in de avond, nacht en weekenden, crisisopvang, wachttijden en transparantie van kwaliteit. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn ook gesprekspartners bij afspraken over de afstemming en samenhang van het zorgaanbod, regionaal en landelijk. Zo maakt Zilveren Kruis met het programma Zorg Veilig Thuis afspraken met zorgaanbieders over het verplaatsen van zorg naar huis. En in een aantal gemeenten gaan we versnippering van zorg tegen door afspraken met een beperkt aantal instellingen Wijkverpleging.

Aanpassing van wet- en regelgeving

Met de huidige wet- en regelgeving kan het voor bepaalde zorgaanbieders aantrekkelijker zijn om zonder contract te werken. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat het kabinet het financieel verschil in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg voor zorgaanbieders en verzekerden vergroot.

Contractering aantrekkelijker

Om de groei van ondoelmatige zorg te beperken, neemt Zilveren Kruis maatregelen om de contractering aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. We maken ruimte in het inkoopbeleid voor nieuwe, innovatieve zorgaanbieders. Ook sluiten we steeds vaker meerjarencontracten.

Genoeg keuze voor verzekerden

We zijn niet tegen niet-gecontracteerde zorg. Zorg moet wel doelmatig zijn en transparant. Het gaat immers om premiegeld van verzekerden dat zinnig en zuinig besteed moet worden. Als niet-gecontracteerde zorgaanbieders meer dan gemiddeld declareren, gaat dit ten koste van andere uitgaven voor noodzakelijke zorg. Via het polisaanbod biedt Zilveren Kruis optimale keuzevrijheid voor wie dat wil. Wil een verzekerde 100% keuzevrijheid met uitzondering van GGZ en wijkverpleging? Dan kan hij dat krijgen met een combinatiepolis. Naturapolissen bieden ook een zeer ruime mate van keuzevrijheid via een uitgebreid netwerk van gecontracteerde aanbieders. Bij de selectieve polis kiest de verzekerde voor een lagere premie in ruil voor een beperkter aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders.