Onze 5 voorstellen om zorg solidair en toegankelijk te houden

Onze gezondheidszorg steunt op onderlinge solidariteit. Om dit te behouden is daadkracht nodig van overheid en politiek.

Zilveren Kruis zet zich in voor houdbare en toegankelijke gezondheidszorg. Om de zorg en de solidariteit op peil te houden moeten er cruciale keuzes gemaakt worden, door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. En door politiek en overheid.

Toegang tot zorg onder druk

In de Nederlandse gezondheidzorg gaat veel goed. Onze zorg behoort tot de meest solidaire in de wereld. Ook op het gebied van toegang tot zorg presteert onze zorg goed, in internationaal vergelijkend onderzoek. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met toenemende schaarste op financieel én personeel vlak. Er zijn te weinig mensen om te voldoen aan de groeiende zorgvraag. Als we het zorgbeleid niet wijzigen worden de zorgkosten te hoog om met elkaar te dragen. En komt de toegang tot onze zorg steeds meer onder druk te staan. Dat zien we nu al bij mensen die geen huisarts kunnen vinden, thuiswonende ouderen die wachten op passende zorg en ondersteuning of een geschikte woning en (te) lange wachttijden in de ziekenhuiszorg en de ggz. We zetten ons daarom volop in om van de plannen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) een succes te maken, het is de goede weg vooruit, maar er is meer nodig.

Daarom vragen wij de overheid keuzes te maken

Zilveren Kruis heeft 5 punten op een rij gezet die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland en behulpzaam kunnen zijn bij de vorming van een nieuw regeerakkoord en het zorgbeleid van een nieuw kabinet.

1. Ga door met stimuleren van preventie en het verbeteren van gezondheid

Maak het voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk én aantrekkelijk om te investeren in de gezondheid van verzekerden. Neem het voorstel van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over om zorgkantoren en zorgverzekeraars de ruimte te geven om 2% van hun budgetten regelvrij te besteden. Regel een wettelijke gedeelde zorgplicht voor preventie voor gemeenten en zorgverzekeraars, zodat zij samen verantwoordelijk zijn maar ook samen kunnen investeren in preventie. Neem bewezen effectieve preventie-interventies versneld op in het basispakket van de zorgverzekering. En investeer in het maatschappelijk debat over het belang van gezondheid.

2. Laat ouderen langer zelfstandig wonen

Bouw tot 2040 tenminste 450.000 levensloopbestendige woningen. Dat zijn geclusterde woonvormen met focus op zelfstandig wonen, gemeenschappelijkheid, ondersteuning en zorg. Creëer ruimte voor een variëteit aan vernieuwende woonzorgconcepten tussen thuis en het verpleeghuis in. Bevorder gelijkgerichtheid van álle financiers (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren), om zorg in samenhang te kunnen realiseren op de plek die het beste past.

3. Voorkom dat de huisarts omvalt

Beperk of verminder de administratieve lasten voor de huisarts. Bevorder de samenwerking en overzichtelijkheid van een goed netwerk met andere zorgprofessionals in de eerstelijn en het sociaal domein. De overname van huisartsenpraktijken door commerciële partijen leidt in een aantal gevallen tot problemen met de toegankelijkheid van de zorg. Scherp daarom de kwaliteitseisen voor nieuwe toetreders aan, maar voorkom dat je daarbij innovaties beperkt.

4. Hervorm het zorglandschap

Stimuleer de hervorming van het zorglandschap, met name in de medisch specialistische zorg. Het ziekenhuislandschap zoals het er nu uitziet zal veranderen. Kijk naar de rol en functie van basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen. Maak kwaliteit en uitkomsten van zorg inzichtelijk en biedt ruimte voor een bekostiging die beloning van zorguitkomsten ondersteunt. Maak een kwaliteitskader voor acute zorg waarin ook innovatieve vormen van acute zorg (zoals geïntegreerde spoedposten) een plek krijgen. Het betekent dus doorgaan met de plannen zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

5. Versterk de mentale gezondheid en de ggz

Roep op tot een maatschappelijk debat over wat we als zorg willen behandelen. Zorg voor interventies die de mentale weerbaarheid van burgers verhogen en voorkom daarmee mentale klachten. Maak meer werk van de mentale weerbaarheid en de mentale gezondheid zoals is opgenomen in het GALA-akkoord. Zorg ervoor dat eHealth oplossingen in de ggz sneller beschikbaar komen. Zodat er meer capaciteit beschikbaar komt voor de zware ggz.