Risicoverevening verbeteren voor duurzame zorg

Voor de basisverzekering wordt iedereen in Nederland geaccepteerd. Of iemand nu ziek is of gezond. Ook betaalt u niet méér voor uw verzekering als u ziek bent. Omdat zieke mensen wel meer zorgkosten maken dan gezonde mensen, heeft de overheid een regeling ingesteld, die zorgt voor compensatie voor zieke verzekerden. Dit heet risicoverevening. Het systeem van risicoverevening compenseert zorgverzekeraars voor de kosten die hun verzekerden naar verwachting gaan maken. Voor gezonde verzekerden (met gemiddeld lage zorgkosten) betaalt de verzekeraar een deel van de premie aan dit systeem, voor zieke verzekerden (met gemiddeld hoge zorgkosten) ontvangt de verzekeraar omgekeerd extra geld. De werking van het risicovereveningssysteem is voor groepen verzekerden zoals chronisch zieken de afgelopen jaren verbeterd. Er is echter meer nodig, zodat risicoverevening, meer dan nu gaat werken als hefboom voor solidariteit.

Gezondheidszorg moet toegankelijk zijn

De risicoverevening is van essentieel belang voor de werking van de Zorgverzekeringswet. De gezondheidszorg in Nederland moet goed toegankelijk zijn, betaalbaar en van goede kwaliteit. Een goed werkende risicoverevening creëert een gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars, elimineert prikkels tot risicoselectie en stimuleert goede, doelmatige zorginkoop. Werkt de risicoverevening onvoldoende, dan worden deze doelen van de Zorgverzekeringswet onvoldoende bereikt.

In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om de risicoverevening verder te verbeteren. Onderzoeken van Zilveren Kruis, andere verzekeraars en kennisbureaus als Vektis, Equalis en ESHPM laten echter zien dat er nog steeds grote groepen verzekerden worden ondergecompenseerd, zoals chronisch zieken en verzekerden met een gemeentepolis. Doordat de risicoverevening nog onvoldoende functioneert heeft de samenstelling van de verzekerdenportefeuille een substantieel effect op het resultaat.

Verbetering van het vereveningsmodel

Voor de verbetering van het ex-ante vereveningsmodel ziet Zilveren Kruis een aantal prioriteiten, die we nader hebben uitgewerkt in de factsheet ‘Risicoverevening verbeteren voor doelmatige inkoop' (pdf). Blijven verdergaande verbeteringen uit, dan blijven chronisch zieken onaantrekkelijk voor verzekeraars wat kan leiden tot risicoselectie. En tot verzekeraars die onvoldoende investeren in doelmatige zorginkoop of in de landelijke en regionale organisatie van toekomstbestendige zorg. Ook ontstaat er een ongewenst effect van overstappers als verzekeraars zich specifiek op overstappers en gezonde verzekerden kunnen richten. Vanuit klant- en maatschappelijk perspectief is dat ongewenst.

Zilveren Kruis pleit er dan ook voor om serieus werk te maken van verdere verbetering van het vereveningsmodel voor de chronisch zieken en de gezonde verzekerden, zodat inspanningen voor zorginkoop en solidariteit met de meest kwetsbaren lonend zijn. Het zorgstelsel doet dan wat het belooft. Intussen blijft Zilveren Kruis investeren in de kwaliteit van zorg voor alle groepen chronisch zieken en ouderen, om deze ook in de toekomst beschikbaar te houden voor iedereen – ongeacht levensfase en gezondheid.

You can only set link to internal media or external video (vimeo).
You can only set link to internal media or external video (vimeo).