Versterk de samenwerking tussen eerstelijns- en acute zorg

Ouderen belanden te vaak, te snel op de spoedeisende hulp. Voor lang niet iedereen is dat de juiste zorg op de juiste plek. Voor de kwetsbare oudere die in het holst van de nacht in paniek het alarmnummer belt, hoeft het ziekenhuis niet de goede plek voor hulp te zijn.

Onnodige opnames – en dus druk – op de spoedeisende hulp kunnen we vaak voorkomen. Door intensievere samenwerking tussen de eerstelijnsprofessionals en die in de acute zorg. Door problemen vroeg te signaleren en acute zorg thuis of tijdelijke opnames dichtbij huis mogelijk te maken. En door goede triage en digitale ondersteuning. En als een acute zorgvraag er eenmaal is ervoor te zorgen dat verwijzers mensen met acute zorgvragen in éen keer naar de juiste plek verwijzen. Door lokaal beschikbare bedden voor tijdelijke opvang te regelen, in samenwerking met alle aanbieders, ongeacht of de indicatie of financiering uit de Zvw, Wlz of WMO komt.

Dat vraagt om een werkwijze waarbij zorg en ondersteuning proactief wordt gepland en ingezet en alle schakels in de acute keten nauw samenwerken. Hier is een wereld te winnen. Niet alleen ouderen, ook chronisch zieken, GGZ-cliënten en zwangere vrouwen kunnen hier veel baat bij hebben. De oplossingen kunnen vele vormen aannemen. Door flexibiliteit en de wil om samen de schouders eronder te zetten, komen maatwerkoplossingen tot stand die passen bij de (regionale) omstandigheden en de persoonlijke situatie.  

De wensen en eisen van de patiënten staan centraal. Het aanbod volgt de patiënt en niet andersom. Het (zorg)pad varieert. De ambitie staat vast: ervoor zorgen dat verwijzers mensen met acute zorgvragen in éen keer naar de juiste plek verwijzen. En is er toch acute zorg nodig? Dan staat die paraat. Daar zorgen we voor. Net als voor de juiste zorg thuis ná de opname waarmee we complicaties en heropnames voorkomen. Zo zetten we de bestaande zorgcapaciteit veel doelmatiger in.

Hoe brengen we dit dichterbij?

  • Door één regionaal coördinatiepunt voor acute zorgvragen in te richten. Kies de vorm die het beste aansluit op de bestaande lokale werkwijze en de organisatie van de acute zorg. Bijvoorbeeld een portaal, telefoonnummer of loket. Als mensen maar probleemloos en zonder drempels snel de juiste acute zorg op de juiste plek krijgen.
  • Door de juiste randvoorwaarden voor de integrale financiering van acute zorg uit verschillende zorgsegmenten en domeinen te creëren. Zo maken we een einde aan de versnippering van aanbod en financiering van acute zorg in de verschillende domeinen.

2 voorbeelden van het versterken van de samenwerking tussen eerstelijns- en acute zorg

WijkKliniek biedt acute zorg en herstel voor kwetsbare ouderen in de buurt

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen wegens acute medische problemen. Het is een samenwerking tussen Cordaan, AMC en Zilveren Kruis. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg als goede ondersteuning en begeleiding om verdere achteruitgang te voorkomen en zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen en haalt de druk af van de spoedeisende hulpposten van ziekenhuizen.

De WijkKliniek neemt kwetsbare ouderen op die nu nog in het ziekenhuis terechtkomen. De zorg in de WijkKliniek richt zich niet alleen op het behandelen van de acute ziekte bij ouderen, maar ook op het behoud van de conditie en een goede terugkeer naar huis. Onder toezicht van een geriater en in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en zorgmedewerkers wordt hier samen met de patiënt en zijn directe omgeving aan gewerkt. Het zorgt ervoor dat ouderen met een acute zorgvraag de juiste acute zorg op de juiste plek krijgen en niet onnodig op de SEH van het ziekenhuis terecht komen met aansluitend een ziekenhuisopname.

De verblijfsduur in de WijkKliniek is maximaal 14 dagen. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en de wijkverpleegkundige, zodat een soepele terugkeer naar huis mogelijk wordt. Lees meer informatie over wijkkliniek (pdf).

Coördinatiepunt Tijdelijk Verblijf Drenthe

Via het Coördinatiepunt Tijdelijk Verblijf kunnen huisartsen in Drenthe gemakkelijk een ELV-bed aanvragen. Dit is een samenwerking tussen alle VVT-instellingen rondom eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. Deze coördinatiefunctie zorgt voor één centraal aanspreekpunt in alle Drentse regio's. Huisartsen hoeven hiermee niet meer zelf op zoek gaan naar beschikbare bedden. De huisarts kan telefonisch of digitaal contact opnemen met een verpleegkundige. Deze helpt met de juiste triage en plaatsing volgens het principe de Juiste zorg op de juiste plek.

Na uitwisselen van de informatie gaat de verpleegkundige aan de slag. Eventueel doet een specialist ouderengeneeskunde een nadere triage. Wanneer op de gewenste locatie niet het juiste bed vrij is, gaat de CTV verpleegkundige op zoek naar een beschikbare plaats bij een andere zorgaanbieder of in een andere regio. Wanneer de patiënt voor ELV buiten bereik van de praktijk wordt geplaatst wordt er zorg gedragen voor een overdracht naar een collega huisarts.