Ons beleggingsbeleid

Hoe beleggen we ons vermogen en dat van onze klanten? Dat leest u in ons beleggingsbeleid. Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van Achmea. We vertellen u hieronder meer over ons beleggingsbeleid.

Soorten beleggingen

Binnen ons beleggingsbeleid maken we onderscheid tussen de volgende soorten beleggingen:

  • beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea
  • beleggingen voor rekening en risico van klanten van Achmea

Beleggingen voor eigen rekening en risico

Bij de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea is ons uitgangspunt een optimale verhouding tussen rendement en risico. Dit bereiken we door te investeren in diverse beleggingscategorieën. Achmea had eind 2019 de beleggingen voor eigen rekening en risico (met een omvang van ongeveer 44 miljard euro) op de volgende manier gespreid:

 Beleggingscategorie In% 
 Vastrentende waarden  80%
 Derivaten  11%
 Aandelen  4%
 Vastgoed  3%
 Alternatieve beleggingen  2%
 Totaal  100%

Beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea

De beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea zijn gespreid over staatsobligaties, bedrijfsobligaties (=investment grade credits), hypotheken en andere vastrentende waarden, aandelen, vastgoedinvesteringen en alternatives. De eerste drie categorieën (staatsobligaties, investment grade credits, hypotheken) worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de veelal langlopende verplichtingen aan de verzekerden. Deze zijn op zo'n manier gekozen dat de beleggingsportefeuille op dezelfde wijze reageert op renteveranderingen en andere marktwaardewijzigingen als de verplichtingen. Op deze wijze hebben we het beleggingsmarktrisico voor dit beleggingsonderdeel vrijwel volledig afgedekt. De staatsobligaties beleggen we vooral in EMU-landen (EU-landen die de euro voeren) met een AAA-rating (de hoogste waardering voor kredietwaardigheid), zoals Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er zeer beperkte obligatiebeleggingen in andere EMU- en niet-EMU-landen. Bij andere vastrentende waarden gaat het om breed over landen en sectoren gespreide obligaties in opkomende markten en in niet beursgenoteerde leningen met onderpand aan bedrijven met een lagere kredietwaardigheid in volwassen markten. De aandelen zijn belegd in een wereldwijd gespreide portefeuille. De vastgoedinvesteringen vinden voornamelijk plaats in Nederland en zijn gespreid over woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Ten slotte beleggen we op een beperkte schaal in alternatieve beleggingen. Het gaat bijvoorbeeld om private equity (beleggingen in niet-beursgenoteerde aandelen), infrastructuur (tolwegen, tolbruggen, elektriciteitopwekking et cetera), hedgefondsen en grondstoffen.

Beleggingen voor rekening en risico van klanten

Voor klanten die voor eigen rekening en risico beleggen – waaronder beleggingsverzekeringen en bancaire beleggingsfondsen - hebben we een breed palet aan Achmea beleggingsfondsen met diverse risicoprofielen ter beschikking. Het vermogensbeheer voor de Achmea beleggingsfondsen is uitbesteed aan professionele vermogensbeheerders, nu met name -Achmea Investment Management- . Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van externe beleggingsfondsen van derde partijen. Zo kunnen onze klanten heel efficiënt een fonds kiezen dat aansluit op hun behoefte.

Duurzaam beleggen

Achmea onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. We vinden het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de financiële verantwoordelijkheid die we als verzekeraar hebben tegenover onze polishouders enerzijds en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. Met dit in het achterhoofd, heeft Achmea een verantwoord beleggingsbeleid ontwikkeld dat is gebaseerd op 5 pijlers.

(Enhanced) engagement

Primair gaat Achmea de dialoog aan met ondernemingen om hen te stimuleren tot duurzaam gedrag. Als toets hiervoor hanteren we het VN Global Compact, dat normen geeft met betrekking tot mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Naast engagement, past Achmea ook enhanced engagement toe. Dit betekent dat we met geselecteerde ondernemingen in gesprek gaan over specifieke thema’s die door Achmea jaarlijks worden vastgesteld. Per thema zijn twee of drie ondernemingen geselecteerd waarbij is vastgesteld welke doelen bereikt moeten worden binnen drie jaar. Lukt het niet om de doelstellingen aan het einde van de drie jaar te realiseren, dan kan de onderneming worden uitgesloten van belegging. De engagementverslagen zijn te downloaden op de website www.achmea.nl.

Uitsluitingen

We sluiten op voorhand beleggingen uit, die we in strijd achten met het verantwoord beleggingsbeleid van Achmea. Zo belegt Achmea niet in producenten van ‘controversiële’ wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens, biologische of chemische wapens. Achmea belegt ook niet in producenten van tabaksproducten. Dit is besloten vanwege de aangetoonde negatieve effecten van tabaksgebruik op de gezondheid. Notoire schenders van de Global Compact van de Verenigde Naties (op basis van informatie van externe toetsingbureaus) sluiten we eveneens uit. Daarnaast staan op de uitsluitingenlijst beleggingen in obligaties uitgegeven door controversiële landen, waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen. Eind 2016 betrof dit de landen Birma/Myanmar, Libanon, Oezbekistan, Somalië, Sudan, Zuid-Sudan, Syrië, Zimbabwe, Noord-Korea, Centraal Afrikaanse Republiek en Iran. Tevens zijn beleggingen in producenten van kolen en teerzanden uitgesloten.

Stembeleid

Daarnaast is het streven van Achmea erop gericht om het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd, te beïnvloeden door actief gebruik te maken van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Via dit stembeleid oefenen wij druk op ondernemingen uit met de bedoeling dat zij hun gedrag verbeteren. De stemverslagen zijn te downloaden op de website www.achmea.nl.

Integratie ESG factoren in het beleggingsbeleid

Achmea spoort haar vermogensbeheerders ook aan om zoveel mogelijk de zogenoemde ESG-criteria (Environment = klimaat en milieu, Social = maatschappelijke omstandigheden en Governance = kwaliteit van het bestuur) toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Achmea vraagt ook aan de aangestelde vermogensbeheerders om de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties te ondertekenen. Een ontwikkeling is ook dat Achmea met de vermogensbeheerders afspraken heeft gemaakt om een groter accent te leggen op bedrijven met een lagere CO2-uitstoot, zodat de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles verbetert ten opzichte van de benchmark.

Impact investing

Achmea richt een deel van de beleggingsportefeuille ook op beleggingen met een verwachte positieve impact op de maatschappij. Dit gebeurt via beleggingsfondsen die gericht zijn op bijvoorbeeld schone energie, hernieuwbare energie, microfinanciering en verlaging van kosten in de zorg. Achmea belegt ook in zogenoemde ‘Green Bonds’, dit zijn obligaties die specifiek worden uitgegeven ter financiering van duurzame projecten.

Toezicht & beheer

De beleggingen voor de Achmea-verzekeringsbedrijven worden centraal gecoördineerd bij de divisie Financiën op de holding in Zeist. Binnen Financiën stelt Balansmanagement jaarlijks het beleggingsplan op. Dit overkoepelende beleggingsplan vertaalt zich in afzonderlijke beleggingsmandaten voor de vermogensbeheerders. De aansturing en monitoring van de externe vermogensbeheerders vindt plaats via Achmea Investment Management. Belangrijke externe vermogensbeheerders zijn momenteel BMO Asset Management, Robeco, Insight en M&G Investments. Bepaalde portefeuilles worden door Achmea Investment Management zelf beheerd, waarbij BSM toezicht houdt. Het beleggingsbeleid wordt goedgekeurd door het Asset & Liability Comité (ALCO) en de Raad van Bestuur. Group Risk Management ziet erop toe dat de beleggings(markt)risico’s op de juiste wijze worden beheerd.

De beleggingen voor rekening en risico van de klant zijn onder beheer van Achmea Investment Management. Achmea Investment Management is beheerder van de beleggingsinstelling, zoals vermeld in de Wet op het financieel toezicht (WFT). Achmea Investment Management valt als het gaat om het gedragstoezicht onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Nederlandse Bank vervult hierbij de rol van prudentieel toezichthouder. Behoudens de rol van de toezichthouders, staat het beleggingsbeleid niet onder directe invloed van bedrijven, overheden en andere partijen.