Ons beleggingsbeleid

Hoe beleggen we ons vermogen en dat van onze klanten? U leest hieronder wat het beleggingsbeleid inhoudt: van de manier waarop we risico's afdekken tot de rol die duurzaamheid speelt. Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van Achmea B.V.

Soorten beleggingen

Binnen ons beleggingsbeleid maken we onderscheid tussen de volgende soorten beleggingen:

  • beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea
  • beleggingen voor rekening en risico van klanten van Achmea

Beleggingen voor eigen rekening en risico

Bij de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea is ons uitgangspunt een optimale verhouding tussen rendement en risico. Dit bereiken we door te investeren in diverse beleggingscategorieën. Eind 2020 zag de verdeling van de beleggingen voor eigen rekening en risico (totaal ongeveer 46 miljard euro) er zo uit:

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Beleggingscategorie In %
Vastrentende waarden 79 %
Derivaten 13 %
Aandelen 3 %
Vastgoed 3 %
Alternatieve beleggingen 2 %
Totaal 100 %

De beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea bestaan vooral uit vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties (=investment grade credits), hypotheken en andere vastrentende waarden. Wij beleggen daarnaast in aandelen, vastgoedinvesteringen en alternatives.

Vastrentende waarden

Op lange termijn moeten we kunnen voldoen aan langlopende verplichtingen aan de verzekerden. Hiervoor beleggen we in staatsobligaties, investment grade credits en hypotheken. Deze zijn op zo'n manier gekozen dat de beleggingsportefeuille op dezelfde wijze reageert op renteveranderingen en andere marktwaardewijzigingen als de verplichtingen. Zo verminderen we het beleggingsmarktrisico voor dit beleggingsonderdeel. De staatsobligaties beleggen we vooral in EMU-landen (EU-landen die de euro voeren) met een AAA-rating (de hoogste waardering voor kredietwaardigheid), zoals Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er zeer beperkte obligatiebeleggingen in andere EMU- en niet-EMU-landen. Bij andere vastrentende waarden gaat het om obligaties die over meerdere landen en sectoren zijn gespreid. Er wordt belegd in obligaties in opkomende markten. En in niet beursgenoteerde leningen met onderpand aan bedrijven met een lagere kredietwaardigheid in volwassen markten.

Aandelen en vastgoed

Aandelen zijn belegd in een wereldwijd gespreide portefeuille. De vastgoedinvesteringen vinden voornamelijk plaats in Nederland. En zijn gespreid over woningen, winkels en kantoren.

Alternatieve beleggingen

We beleggen op beperkte schaal in alternatieve beleggingen. Het gaat bijvoorbeeld om private equity (beleggingen in niet-beursgenoteerde aandelen), infrastructuur (tolwegen, tolbruggen, elektriciteitsopwekking et cetera), hedgefondsen en grondstoffen.

Toezicht & beheer

De beleggingen voor de Achmea-verzekeringsbedrijven worden centraal gecoördineerd bij de divisie Financiën op de holding in Zeist. Binnen Financiën stelt Balansmanagement (BSM) jaarlijks het beleggingsplan op. Dit overkoepelende beleggingsplan vertaalt zich in afzonderlijke beleggingsmandaten voor de vermogensbeheerders. Achmea Investment Management stuurt en controleert de externe vermogensbeheerders. Belangrijke externe vermogensbeheerders zijn momenteel BMO Asset Management, Robeco, Insight, M&G Investments en Dynamic Credit. Dynamic Credit stuurt en controleert BSM zelf. Achmea Investment Management beheert bepaalde portefeuilles zelf, waarbij BSM toezicht houdt. Het Asset & Liability Comité van Achmea en de Raad van Bestuur keuren het beleggingsbeleid goed. Group Risk Management ziet erop toe dat de beleggings(markt)risico’s volgens de gemaakte afspraken worden beheerd.

Duurzaam beleggen

Achmea onderschrijft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant en het Klimaatakkoord. We vinden evenwicht tussen de financiële verantwoordelijkheid die we als verzekeraar hebben tegenover onze polishouders enerzijds en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds belangrijk. Hierom ontwikkelde Achmea een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid).

De door Achmea aangestelde vermogensbeheerder (hierna vermogensbeheerder) houdt bij het beheer van de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een onafhankelijke partij heeft ESG-criteria opgesteld (Ecologische, Sociale en Goed bestuur criteria). Met deze ESG-criteria is het mogelijk de duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen. Het gaat om risico’s die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. De vermogensbeheerder bepaalt in welke mate en op welke wijze de duurzaamheidsrisico’s verminderd moeten worden. Als het nodig en mogelijk is dan worden de duurzaamheidsrisico’s verminderd met ESG beleidsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn ESG-tilting strategieën en thematisch gedreven uitsluitingsstrategieën.

De beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea promoten ecologische en/of sociale kenmerken. Maar deze beleggingen hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Achmea belegt niet in bedrijven waarvan zij niet achter de bedrijfsactiviteiten staat. Zo belegt Achmea niet in:

  • ondernemingen die controversiële wapens produceren;
  • ondernemingen die met hun gedrag structureel de normen van de VN Global Compact, OESO-richtlijnen en de VN Guiding Principles on Business and Human Rights schenden. Denk aan mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie;
  • producenten van tabaksproducten;
  • de meest vervuilende kolenbedrijven en verwerkers van teerzand.

Achmea vindt het belangrijk dat ESG-criteria onderdeel zijn van het beleggingsproces. De vermogensbeheerder maakt gebruik van ESG-data van derden. Hierdoor heeft ESG-data effect op de samenstelling van de beleggingen. Meer informatie over het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Achmea leest u op Verantwoord beleggen (achmea.nl).

Beleggingen voor rekening en risico van klanten

Klanten die in een beleggingsverzekering of beleggingsrekening voor eigen rekening en risico beleggen, hebben de keuze uit Achmea beleggingsfondsen met verschillende risicoprofielen. Achmea Investment Management beheert de Achmea beleggingsfondsen. Daarnaast bieden we ook beleggingsfondsen van derde partijen aan zoals Robeco of belegging in individuele aandelen.

Toezicht en beheer

Achmea Investment Management is beheerder van de beleggingsinstelling, zoals in de Wet op het financieel toezicht (WFT) staat. Achmea Investment Management valt als het gaat om het gedragstoezicht onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Nederlandse Bank vervult hierbij de rol van prudentieel toezichthouder. Buiten de rol van de toezichthouders, staat het beleggingsbeleid niet onder directe invloed van bedrijven, overheden en andere partijen.

Duurzaam beleggen

Voor de Achmea beleggingsfondsen waarvoor Achmea Investment Management het vermogensbeheer verzorgt, is het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Achmea Investment Management van toepassing. Het MVB-beleid van Achmea Investment Management is volledig in lijn met het IMVO-convenant en het klimaatakkoord. Op Maatschappelijk verantwoord beleggen | Achmea IM (achmeainvestmentmanagement.nl) leest u daar meer over. U kunt daar zien of en in welke mate uw beleggingen ecologische of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Ook leest u in de prospectussen hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Voor beleggingen in fondsen van Robeco geldt het beleggingsbeleid van Robeco. U vindt hier meer over op de website van Robeco (www.robeco.com/nl). Hoe duurzaam uw beleggingen zijn hangt af van de fondsen waarin u belegt.