Ons beleggingsbeleid

Hoe beleggen we ons vermogen en dat van onze klanten? U leest hieronder wat het beleggingsbeleid inhoudt: van de manier waarop we risico's afdekken tot de rol die duurzaamheid speelt. Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van Achmea B.V.

Soorten beleggingen

Binnen ons beleggingsbeleid maken we onderscheid tussen de volgende soorten beleggingen:

  • beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea
  • beleggingen voor rekening en risico van klanten van Achmea

Beleggingen voor eigen rekening en risico

Bij de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea is ons uitgangspunt een optimale verhouding tussen rendement en risico. Dit bereiken we door te investeren in diverse beleggingscategorieën. Eind 2021 zag de verdeling van de beleggingen voor eigen rekening en risico (totaal ongeveer 45 miljard euro) er zo uit:

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Beleggingscategorie In %
Vastrentende waarden 80 %
Derivaten 11 %
Aandelen 4 %
Vastgoed 3 %
Alternatieve beleggingen 2 %
Totaal 100 %

De beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea bestaan vooral uit vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties (=investment grade credits), hypotheken en andere vastrentende waarden. Wij beleggen daarnaast in aandelen, vastgoedinvesteringen en alternatives.

Vastrentende waarden

Op lange termijn moeten we kunnen voldoen aan langlopende verplichtingen aan de verzekerden. Hiervoor beleggen we in staatsobligaties, investment grade credits en hypotheken. Deze zijn op zo'n manier gekozen dat de beleggingsportefeuille op dezelfde wijze reageert op renteveranderingen en andere marktwaardewijzigingen als de verplichtingen. Zo verminderen we het beleggingsmarktrisico voor dit beleggingsonderdeel. De staatsobligaties beleggen we vooral in EMU-landen (EU-landen die de euro voeren) met een AAA-rating (de hoogste waardering voor kredietwaardigheid), zoals Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er zeer beperkte obligatiebeleggingen in andere EMU- en niet-EMU-landen. Bij andere vastrentende waarden gaat het om obligaties die over meerdere landen en sectoren zijn gespreid. Er wordt belegd in obligaties in opkomende markten. En in niet beursgenoteerde leningen met onderpand aan bedrijven met een lagere kredietwaardigheid in volwassen markten.

Aandelen en vastgoed

Aandelen zijn belegd in een wereldwijd gespreide portefeuille. De vastgoedinvesteringen vinden voornamelijk plaats in Nederland. En zijn gespreid over woningen, winkels en kantoren.

Alternatieve beleggingen

We beleggen op beperkte schaal in alternatieve beleggingen. Het gaat bijvoorbeeld om private equity (beleggingen in niet-beursgenoteerde aandelen), infrastructuur (tolwegen, tolbruggen, elektriciteitsopwekking et cetera), hedgefondsen en grondstoffen.

Toezicht & beheer

De beleggingen voor de Achmea-verzekeringsbedrijven worden centraal gecoördineerd bij de divisie Financiën op de holding in Zeist. Binnen Financiën stelt Balansmanagement (BSM) jaarlijks het beleggingsplan op. Dit overkoepelende beleggingsplan vertaalt zich in afzonderlijke beleggingsmandaten voor de vermogensbeheerders. Achmea Investment Management stuurt en controleert de externe vermogensbeheerders. Belangrijke externe vermogensbeheerders zijn momenteel BMO Asset Management, Robeco, Insight, M&G Investments en Dynamic Credit. Dynamic Credit stuurt en controleert BSM zelf. Achmea Investment Management beheert bepaalde portefeuilles zelf, waarbij BSM toezicht houdt. Het Asset & Liability Comité van Achmea en de Raad van Bestuur keuren het beleggingsbeleid goed. Group Risk Management ziet erop toe dat de beleggings(markt)risico’s volgens de gemaakte afspraken worden beheerd.

Maatschappelijk Verantwoord beleggen

Maatschappelijk Verantwoord beleggen (MVB) is belangrijk voor Achmea. Het past bij onze achtergrond als coöperatieve organisatie die midden in de maatschappij staat. Het beleggen van premies is een belangrijk onderdeel van ons ondernemerschap. Achmea wil dit op een maatschappelijk verantwoorde manier doen: met respect voor mensen en de leefomgeving. Wij blijven hierover in gesprek met onze stakeholders. Achmea onderschrijft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant en het Klimaatakkoord.

Achmea vindt binnen haar beleggingsbeleid bepaalde beleggingsthema’s extra belangrijk

Achmea wil een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Wij richten ons voor het realiseren van maatschappelijke impact op een aantal focusgebieden:

1. Gezondheid dichterbij voor iedereen
2. Schone, veilige en slimme mobiliteit
3. Veilige en duurzame woon- en leefomgeving
4. Onbezorgd ondernemen en goed werkgeverschap
5. Financiële oplossingen voor nu, straks en later
6. Klimaatactie

Deze thema’s sluiten aan bij 8 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Achmea wil bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen en hierover verantwoording afleggen.

Achmea bepaalt hoe en in welke mate duurzaamheidsrisico’s verminderd moeten worden

Een duurzaamheidsrisico is een risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied (ESG) zich voordoet. En daarmee een negatief effect op de waarde van de belegging veroorzaakt. Achmea vindt het belangrijk dat deze ESG-criteria onderdeel zijn van het beleggingsproces. Achmea maakt gebruik van ESG-data van derden.

De door Achmea aangestelde vermogensbeheerder houdt bij het beheer van de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea rekening met duurzaamheidsrisico’s. Als het nodig en mogelijk is dan worden de duurzaamheidsrisico’s verminderd met ESG-beleidsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn engagement, impact investing en bepaalde uitsluitingsstrategieën.

Achmea belegt niet in bedrijven waarvan zij niet achter de bedrijfsactiviteiten staat. Zo belegt Achmea niet in:

  • ondernemingen die controversiële wapens produceren;
  • ondernemingen die met hun gedrag structureel de normen van de VN Global Compact, OESO-richtlijnen en de VN Guiding Principles on Business and Human Rights schenden. Denk aan mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie;
  • producenten van tabaksproducten; • producenten van de meest vervuilende fossiele brandstoffen zoals kolen, teerzand, schalie olie en - gas en Arctische olie en -gas;
  • staatsobligaties/staatsbedrijven van landen die vallen onder het sanctiebeleid van de Nederlandse overheid (sanctiewet 1977), of landen die slecht scoren op criteria als mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie.

Meer informatie over het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Achmea leest u op Verantwoord beleggen (achmea.nl).

Achmea rapporteert in de MVB-rapportages. Hierin staat of de beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea ecologische of sociale kenmerken promoten of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. In 2022 wordt beoordeeld aan hoeveel duurzaamheidskenmerken is voldaan. De resultaten hiervan staan in het jaarverslag over 2022. Wij publiceren dit jaarverslag in 2023. Zowel de MVB-rapportages als het jaarverslag staan op de website van Achmea.

Beleggingen voor rekening en risico van klanten

Klanten die in een beleggingsverzekering of beleggingsrekening voor eigen rekening en risico beleggen, hebben de keuze uit Achmea beleggingsfondsen met verschillende risicoprofielen. Achmea Investment Management beheert de Achmea beleggingsfondsen. Daarnaast bieden we ook beleggingsfondsen van derde partijen aan zoals Robeco of belegging in individuele aandelen.

Toezicht en beheer

Achmea Investment Management is beheerder van de beleggingsinstelling, zoals in de Wet op het financieel toezicht (WFT) staat. Achmea Investment Management valt als het gaat om het gedragstoezicht onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Nederlandse Bank vervult hierbij de rol van prudentieel toezichthouder. Buiten de rol van de toezichthouders, staat het beleggingsbeleid niet onder directe invloed van bedrijven, overheden en andere partijen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Achmea Investment Management beheert het vermogen van de Achmea beleggingsfondsen. Voor deze beleggingsfondsen geldt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Achmea Investment Management. Het MVB-beleid van Achmea Investment Management is in lijn met het IMVO-convenant en het klimaatakkoord. U leest daar meer over op  Maatschappelijk verantwoord beleggen | Achmea IM.

U leest in het prospectus van een beleggingsfonds hoe duurzaam het fonds is. U kunt daar ook zien of uw beleggingen ecologische of sociale kenmerken promoten of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. In 2022 wordt beoordeeld aan hoeveel duurzaamheidskenmerken is voldaan. De resultaten hiervan staan in het jaarverslag van het fonds over 2022. Wij publiceren dit jaarverslag in 2023. Voor beleggingen in fondsen van Robeco geldt het beleggingsbeleid van Robeco. U vindt hier meer over op de website van Robeco. Hoe duurzaam uw beleggingen zijn hangt af van de fondsen waarin u belegt.