Algemene voorwaarden Zilveren Kruis-app

In de algemene voorwaarden vindt u de spelregels van de Zilveren Kruis-app. U leest hoe wij zorgvuldig met uw gegevens om gaan. Of hoe u een klacht doorgeeft.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) app, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Zilveren Kruis, dan wel haar licentiegevers. De gebruiker zal de naam en reputatie van Zilveren Kruis te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat het gebruik van de app op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Zilveren Kruis.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zilveren Kruis de inhoud van de app, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik te verveelvoudigen, bijvoorbeeld te vermenigvuldigden, te distribueren, te verspreiden, aan een derde beschikbaar te stellen (wel of niet tegen vergoeding).

Zilveren Kruis behoudt altijd het recht de app, de informatie daarop en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Aansprakelijkheid

Zilveren Kruis besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatie van de app. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens ontleend worden. De informatie van de app wordt wanneer relevant vernieuwd. Informatie over zorgverzekeringen en vergoedingen worden minimaal een keer per jaar, aan het einde van het jaar, herzien en geactualiseerd.

Zilveren Kruis is niet verantwoordelijk voor letsel dat voortvloeit uit het gebruik van de app. Tevens is Zilveren Kruis niet aansprakelijk voor schade opgelopen door het niet-functioneren, storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen binnen de app, ook niet als deze veroorzaakt worden door gebruikte, misbruikte of fouten in code van derden. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zilveren Kruis.

De gebruiker vrijwaart Zilveren Kruis voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de app, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Zilveren Kruis, een andere gebruiker van de app dan wel een derde. De gebruiker zal Zilveren Kruis alle schade en kosten vergoeden die Zilveren Kruis als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Op de app is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is alleen een Nederlandse rechter bevoegd. De gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten als consument.

Gebruik voor eigen rekening

Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Zilveren Kruis aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment stop zetten, door de app van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren.

Dit doet u niet

  • Inloggegevens aan anderen geven. Bijvoorbeeld uw toegangscode.
  • De werking van de app storen.
  • Doen alsof u iemand anders bent.

Wij mogen onderzoek doen als wij denken dat u zich hier niet aan houdt.

Dit doet u wel

  • U meldt misbruik.
  • U meldt diefstal van uw mobiele apparaat direct.
  • U downloadt de laatste update.
  • U zorgt voor goede verbinding.
  • U zorgt voor goede beveiliging.
  • U springt zorgvuldig om met uw inloggegevens (zoals DigiD).
  • U volgt onze aanwijzingen op.

Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de app de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Declareren

Verplichtingen

Met de app bieden wij u de mogelijkheid om door u ontvangen rekeningen van zorgverleners online bij ons in te dienen. Om deze service voor u en ons in goede orde te laten verlopen is er een aantal verplichtingen.

Verplichting: binnen een bepaalde tijd declareren

Zorg ervoor dat u uw rekeningen zo snel mogelijk bij ons declareert. Doe dit in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u bent behandeld.

Let op! Om te bepalen of u recht heeft op de zorg, is de behandeldatum bepalend en/of de leveringsdatum zoals die op de rekening staat. Het is dus niet de datum waarop de rekening is uitgeschreven die bepalend is.

Wordt een behandeling gedeclareerd in de vorm van een diagnose-behandelcombinatie (dbc)? Dan is het startmoment van de behandeling bepalend voor het recht op zorg. Op het startmoment moet u bij ons verzekerd zijn. Wilt u weten wat voor uw situatie geldt? Neem dan contact met ons op.

Declareert u rekeningen later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u bent behandeld? Dan kunt u een lagere vergoeding krijgen dan waar u volgens de voorwaarden recht op had. Wij nemen rekeningen niet in behandeling, als u deze later declareert dan 3 jaar na de behandeldatum en/of de datum van levering van de zorg. Dit volgt uit artikel 942, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Verplichtingen als u zelf rekeningen declareert

Ontvangt u zelf rekeningen van een zorgverlener, zorginstelling of leverancier? Stuur ons dan de originele en duidelijk gespecificeerde rekeningen (bewaart u een kopie voor uw eigen administratie). U kunt de originele rekeningen ook scannen en digitaal bij ons aanleveren. Wij accepteren geen kopieën van rekeningen, herinneringen, pro-forma-rekeningen, begrotingen, kostenramingen en dergelijke. Wij vergoeden alleen wanneer wij een originele en duidelijk gespecificeerde rekening voorzien van de behandelcode hebben ontvangen. De behandelcodes worden opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Declareert u (verzekeringnemer) de rekeningen digitaal? Dan bent u (verzekeringnemer) verplicht de originele rekeningen te bewaren tot 2 jaar nadat wij deze hebben ontvangen. Het kan zijn dat wij deze originele rekeningen bij u opvragen.

Bij het vergoeden van uw declaraties hanteren wij de polisvoorwaarden die op de datum (van aanvang van de) behandeling van toepassing waren.

Fraudebeleid

In uw en ons belang voeren wij ook werkzaamheden uit in het kader van fraudebestrijding. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, behouden wij ons het recht voor de originele rekeningen steekproefsgewijs bij u op te vragen.

Wat noemen wij fraude?

Fraude is als iemand een vergoeding verkrijgt of probeert te verkrijgen van een verzekeraar, of een verzekeringsovereenkomst krijgt met ons:

a. onder valse voorwendselen
b. op oneigenlijke grond en/of wijze

In deze overeenkomst verstaan wij hieronder specifiek één of meer van de volgende activiteiten. U fraudeert als u en/of iemand anders die belang heeft bij de vergoeding:

a. een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven.
b. vervalste of misleidende stukken heeft ingeleverd.
c. een onware opgave heeft gedaan over een ingediende vordering.
d. feiten heeft verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn om een ingediende vordering te beoordelen.

Zo gaan we te werk bij het vermoeden van fraude

Wij onderzoeken de bij ons ingediende declaraties steekproefsgewijs. Als wij daarbij onregelmatigheden constateren, wordt dit onderzocht. We informeren daar altijd schriftelijk over. We hebben een afdeling die dagelijks fraude onderzoekt en we doen er alles aan om fraude op te sporen. De gebruiker heeft recht op om een eigen verklaring te geven. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, heeft dit consequenties. Als er sprake is van aangetoonde fraude, vervalt alle recht op de vergoeding van kosten van zorg uit de basisverzekering. Dus ook voor datgene waarbij wel een ware opgave is gedaan en/of wel een juiste voorstelling van zaken is gegeven.

Daarnaast kan fraude ertoe leiden dat wij:

a. aangifte doen bij de politie.
b. uw verzekeringsovereenkomst(en) stop zetten. U kunt dan pas 5 jaar daarna een nieuwe verzekeringsovereenkomst bij ons afsluiten.
c. u registreren in de erkende signaleringssystemen tussen verzekeraars (zoals het CIS).
d. uitgekeerde vergoeding(en) en gemaakte (onderzoeks)kosten terugvorderen.

Wat u van ons mag verwachten

Als u zich aan de bovenstaande voorwaarden houdt betalen wij door u ingediende declaraties de volgende werkdag uit. Declareert u met een declaratieformulier? Dan krijgt u het geld binnen 10 werkdagen op uw rekening.

Uw privacy in onze app

Natuurlijk zorgen wij goed voor uw gegevens. In ons privacy statement leest u welke rechten u heeft. Bekijk een volledig overzicht van cookies en vergelijkbare technieken en hoe wij die gebruiken. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Geeft u akkoord? Dan gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken voor onderzoek, verbeterpunten en voor op maat gemaakte informatie. Deze informatie gebruiken wij voor het verbeteren van onze app en dienstverlening. Wij werken hiervoor samen met bedrijven die cookies plaatsen en lezen. Ook buiten Europa. We maken gebruik van de technieken Celebrus en Google Firebase. De verzameling van gegevens in Firebase is anoniem. In Celebrus maken we gebruik van uw relatienummer.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens op basis van uw klikgedrag op de website. Bijvoorbeeld wanneer u wilt weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Medische informatie in de app gebruiken we alleen voor onderzoek en feedback. En voor de verbetering van onze dienstverlening. Bent u ingelogd in de Zilveren Kruis-app? Dan gebruiken wij geen informatie van uw declaratiegegevens via cookies of vergelijkbare technieken.

Voor Apple-gebruikers geldt dat Apple geen partij is bij deze overeenkomst.  


Ook interessant