Jaarcijfers 2021

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk Zilveren Kruis toe behoren, heeft over heeft over 2021 een positief resultaat van € 15 miljoen behaald.

De Covid-19 pandemie

De impact van de Covid-19 pandemie op de zorg, de zorgverzekeraars en de samenleving als geheel is in 2021 nog steeds groot. Hoewel er mede door vaccinatie meer controle op het verloop van Covid-19 is, is er nog steeds impact op de planbare zorg. De eerder niet-geleverde zorg kan leiden tot inhaalzorg. De inhaalzorg wordt daarbij beperkt door de beschikbare zorgcapaciteit. Ook zal een deel van de niet-geleverde zorg niet meer ingehaald worden. De onzekerheid over het verdere verloop van de Covid-19 pandemie en de effecten ervan zullen vooralsnog blijven bestaan.

Op grond van de wettelijke catastroferegeling worden hogere kosten van zorgverzekeraars gerelateerd aan Covid-19 in Nederland voor een belangrijk deel gecompenseerd door aanvullende bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Hierdoor ontvingen zorgverzekeraars een compensatie voor de gemaakte Covid-19-kosten boven de eigen risico drempel. Deze catastroferegeling geldt voor de Covid-19 kosten van 2020 en 2021.

Inzet van € 392 miljoen vanuit reserves om premiestijging 2022 te beperken

Het resultaat over 2021 is € 229 miljoen lager in vergelijking met 2020. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie 2022 is € 392 miljoen (2020: € 136 miljoen). Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies telkens worden overwogen om kapitaal in te zetten.

Besteding premiegeld

Met 4,8 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2021 € 14,0 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 13,5 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 431 miljoen. Deze zijn 2% lager dan een jaar geleden. De afname wordt in belangrijke mate verklaard door een efficiëntere organisatie en een tijdelijk effect vanuit de Covid-19 pandemie waardoor het werkaanbod lager is en er zodoende sprake is van een lager aantal fte’s en lagere personeelskosten. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 54 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 165% en daarmee 5%-punt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van de inzet van kapitaal om de premiestijging voor 2022 te beperken en de groei van het aantal verzekerden in 2022. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in het filmpje Waarom houdt Achmea financiële reserves aan?. financiële 

Gezondheid is veel meer dan niet-ziek zijn

Naast het betalen van zorg, investeren we ook in preventie. En zorg dichterbij huis. Gezond zijn gaat ook over goed in je vel zitten, over goed eten, bewegen, sociale contacten en er bij horen. Daar willen we onze klanten mee helpen en in ondersteunen. Dat doen we voor individuele klanten, maar ook in samenwerking met collectieve partners zoals zorgaanbieders en werkgevers. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Rotterdamse preventie in de wijk. Samenwerking tussen Rijnmond dokters, stichting DOCK, SOL welzijn, Pit010, gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis met als doel Rotterdammers eerder te ondersteunen bij een gezondere levensstijl en om ze minder afhankelijk te maken van de zorg.
  • cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling contact hebben. Maar ook met patiënten en hun mantelzorgers. Zilveren Kruis is partner van Amsterdam Vitaal & Gezond. Doordat we als partners van Amsterdam Vitaal & Gezond, gezamenlijk voor één digitaal instrument kiezen, is het eenvoudig voor gebruikers en zijn de kosten lager. Ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg implementeren cBoards in diverse zorgstraten zoals Hartfalen en Kwetsbare Ouderen. 
  • Zilveren Kruis en Sint Antoniusziekenhuis gaan de stijgende zorgkosten en het zorgpersoneelstekort te lijf. Door het aantal E-health oplossingen verder uit te breiden, krijgen patiënten meer passende zorg op afstand. 
  • Actify, onze digitale coach die mensen helpt om in kleine stappen gezonder te leven. 
  • Gezond Ondernemen, waarbij we werkgevers ondersteunen bij het gezond houden van medewerkers.

Bekijk de jaarcijfers over de basisverzekering van Zilveren Kruis. De jaarcijfers staan in een standaard format die door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt.

De zorgverzekeringsactiviteiten van Zilveren Kruis zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Bekijk de jaarcijfers van 2020 en 2019

  • Jaarcijfers basisverzekering Zilveren Kruis 2020.
  • Jaarcijfers basisverzekering Zilveren Kruis 2019.