Jaarcijfers 2019

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen dat over 2019 een positief resultaat van € 63 miljoen heeft behaald.

Jaarcijfers 2019: basiszorgverzekering nog verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2020

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het label Zilveren Kruis toe behoren, heeft over 2019 een positief resultaat van EUR 63 miljoen behaald. Ons resultaat over 2019 is EUR 66 miljoen lager in vergelijking met 2018. Dit is vooral het gevolg van een negatieve ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen over oude jaren. In 2019 werd dit onder andere veroorzaakt door hogere zorgkosten voor Medisch Specialistische Zorg voor het schadejaar 2016 dan voorzien. In het resultaat oude jaren in 2018 was een gunstige ontwikkeling van zorgkosten voor oude jaren zichtbaar voor Medisch Specialistische Zorg, Farmacie en GGZ met name voor schadejaar 2017. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering is in 2019 EUR 4 miljoen lager dan in 2018.

Besteding premiegeld

Met zo’n 5 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2019 EUR 14,1 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 13,6 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen EUR 475 miljoen. Deze zijn lager dan een jaar geleden en wordt in belangrijke mate verklaard door lagere reorganisatielasten en de integratie van Zilveren Kruis met De Friesland, waardoor systemen en processen geharmoniseerd zijn en het aantal medewerkers is afgenomen. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van EUR 23 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 158% en daarmee 7 procentpunt hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het positieve resultaat over 2019 en de positieve ontwikkelingen in de herwaarderingsreserve als gevolg van de stijgende beurskoersen. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Zorgverlening mogelijk maken tegen minimale administratieve lasten, waarbij zorg betaalbaar is en voldoet aan professionele normen voor kwaliteit;
  • Bewust maken van verzekerden middels Actify: in kleine stappen gezonder leven.
  • Voor onze collectiviteitscontracten worden Gezond Ondernemen en Sterk te Werk ingezet waarbij Achmea Zorgverzekeringen N.V. bedrijven ondersteunt bij het gezond houden van medewerkers, het snel en effectief re-integreren en het verzekeren van financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers. Hierdoor wordt het verzuim bij onze klanten lager, dalen de kosten en stijgt de medewerkerstevredenheid.
  • Verbeteringen realiseren die onderscheidend zijn en die bijdragen aan onze visie ‘Zorg veilig Thuis’, waaronder Online contact met zorgverlener, Monitoring bij (chronisch) zieken zoals met HartWacht of COPD In Beeld en Behandeling thuis waaronder chemo- immunotherapie thuis, dialyse thuis en psychiatrische zorg thuis (IHT).

Bekijk de jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers over de basisverzekering van Zilveren Kruis. De jaarcijfers staan in een standaard format die door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt.

De zorgverzekeringsactiviteiten van Zilveren Kruis zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Bekijk ook de jaarcijfers van 2021 en 2020

Jaarcijfers basisverzekering Zilveren Kruis 2020.
Jaarcijfers basisverzekering Zilveren Kruis 2021.