Jaarcijfers 2022

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk Zilveren Kruis toe behoren, heeft over heeft over 2022 een positief resultaat van €118 miljoen behaald.

 

Resultaat gestegen tot EUR 118 miljoen; basiszorgverzekeringen beperkt verlieslatend

Het resultaat over 2022 is EUR 103 miljoen hoger in vergelijking met 2021. De aanvullende verzekering laat een positief resultaat zien. De basiszorgverzekering is beperkt verlieslatend.

Ruim 14 miljard premiegeld besteed aan zorgkosten; bedrijfskosten per verzekerde verlaagd

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2022 EUR 14,8 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 14,6 miljard) is besteed aan zorgkosten. Door hogere provisielasten als gevolg van de toename van het aantal verzekerden en hogere uitvoeringskosten voor de uitbreiding van wettelijke taken van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) stegen de organisatiekosten naar EUR 452 miljoen. Deze effecten zijn gedempt door lagere personeelskosten als gevolg van nog niet of later ingevulde vacatures vanuit de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende digitalisering van met name het klantcontact. Door de sterke toename van het aantal verzekerden in 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde lager dan vorig jaar.

Resultaat beleggingen gedaald

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2022 is de waarde van de beleggingen gedaald voornamelijk als gevolg van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende rentes. De effecten hiervan zijn voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. maar beperkt zichtbaar in het resultaat (EUR 11 miljoen), maar vooral in de afname van de herwaarderingsreserve in het Eigen Vermogen. In 2022 is de herwaarderingsreserve afgenomen met EUR 196 miljoen (2021: EUR 34 miljoen toename). We beleggen met name in obligaties.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 165% en is daarmee gelijk aan vorig jaar. De daling van de waarde van beleggingen wordt gecompenseerd door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Gezondheid is veel meer dan niet-ziek zijn

Naast het betalen en regelen van zorg, werken we ook aan het slimmer organiseren van zorg én aan preventie. Dat doen we voor individuele klanten, maar ook in samenwerking met partners zoals zorgaanbieders en werkgevers. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Zorgorganisaties versterken de wijkverpleging in Amsterdam. De komende jaren wordt er steeds meer zorg thuis gegeven, zoals ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De wijkverpleging heeft een cruciale rol als herkenbaar aanspreekpunt in de eerstelijnszorg. In Amsterdam sluiten veertien samenwerkende aanbieders van thuiszorg en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om de samenwerking verder vorm te geven. Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zie ook ons persbericht hierover.  
  • Flexdokters en Zilveren Kruis blijven zich inzetten voor meer tijd voor de patiënt. In Nederland is het tekort aan praktijkhoudende huisartsen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Coöperatie Flexdokters en Zilveren Kruis werken intensief samen om meer huisartsen te enthousiasmeren praktijkhouder te worden en zo te zorgen dat patiënten van goede huisartsenzorg verzekerd blijven. Een voorbeeld is de innovatieve huisartsenpraktijk in Hardenberg 
  • cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling contact hebben. Maar ook met patiënten en hun mantelzorgers. Zilveren Kruis is partner van Amsterdam Vitaal & Gezond. Doordat we als partners van Amsterdam Vitaal & Gezond, gezamenlijk voor één digitaal instrument kiezen, is het eenvoudig voor gebruikers en zijn de kosten lager. Ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg implementeren cBoards in diverse zorgstraten zoals Hartfalen en Kwetsbare Ouderen. 
  • Actify, onze digitale vitaliteitscoach die mensen helpt om stap voor stap aan hun gezondheid te werken. Op een manier die bij hun past. 
  • Gezond Ondernemen, waarbij we werkgevers ondersteunen bij het gezond houden van medewerkers.

 *De zorgverzekeringsactiviteiten van Zilveren Kruis zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.