Jaaroverzicht Verzekerdenraad 2020 Van onze voorzitter

Het jaar 2020 begon mooi voor de Verzekerdenraad. Veel nieuwe mensen hadden belangstelling voor de vrij gekomen plekken in de Verzekerdenraad. We startten met een grote groep nieuwe enthousiaste leden. Al snel moesten ook wij overstappen naar digitale vergaderingen. En na enig oefenen is dat goed gelukt.

De leden zijn steeds uitgebreid geïnformeerd over de bijzondere maatregelen die de verzekeraars namen. Zodat de zorg voor het stijgend aantal zieke mensen zoveel mogelijk beschikbaar bleef. Ook maakte de Verzekerdenraad dit jaar een start met de uitvoering van de ‘Wet versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar’. In die wet staat dat de Verzekerdenraad een officieel advies geeft over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Het komende jaar doen we daarmee de eerste ervaringen op.

Er kwamen weer heel veel onderwerpen voorbij dit jaar. De medewerkers van Zilveren Kruis (en van de andere merken) konden hun voordeel doen met de inbreng van de verzekerden. Het helpt hen beleid te maken dat aansluit bij de wens van verzekerden. En dat is waar we het voor doen!

- Johanna Haanstra -

De verzekerdenraad en de Wet verzekerdeninvloed Zvw

Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze voor hun verzekerden betaalbare, voor iedereen bereikbare en kwalitatief goede zorg inkopen. Vanuit de overheid is de invloed van verzekerden, onder meer via de Verzekerdenraad vastgelegd.

In maart 2020 is een nieuw wetsvoorstel over de invloed van verzekerden door de Eerste Kamer aangenomen. Wat dit wetsvoorstel precies inhoudt is te lezen op de website van de Eerste Kamer. De Wet verzekerdeninvloed Zvw (Zvw = zorgverzekeringswet) geldt per 1 januari 2021. Deze wet legt een aantal eisen vast hoe zorgverzekeraars hun verzekerden invloed moeten geven op hun beleid.

 • Zorgverzekeraars moeten hun verzekerden de ruimte geven hun mening te geven over bepaalde beleidsonderdelen.
 • In ieder geval over het zorginkoopbeleid en het klantcommunicatiebeleid. Deze twee thema’s hebben het afgelopen jaar op onze agenda gestaan. 
 • Zorgverzekeraars moeten zorgen voor een verzekerdenvertegenwoordiging: bij ons is dat de Verzekerdenraad.

Wat doen wij?

 • Antennefunctie: het bespreken met de directie van wat er onder verzekerden leeft Hoe? Wij krijgen bijvoorbeeld signalen binnen via de community Samen. Deze bespreken wij met de directie van Zilveren Kruis. Dat gaat dan niet om het bespreken van individuele situaties van verzekerden. Maar om signalen waarvan wij het belangrijk vinden, dat de directie die meeneemt bij het maken van haar beleidskeuzes.
 • Klankbord- en adviesfunctie Hoe? Regelmatig worden beleidsplannen aan ons voorgelegd. De directie vraagt de Verzekerdenraad dan om mee te denken en tips te geven. Wij gaan vaak in kleine groepen uiteen en bespreken de plannen aan de hand van stellingen of vragen.
 • Bewaken van de uitvoering van de visie en volgen van het beleid Hoe? Bij elke vergadering zijn sowieso de voorzitter van de directie en beleidsadviseurs aanwezig. En kunnen wij heel laagdrempelig vragen stellen over toevoegingen of veranderingen in beleid.
 • Bewaken waar premiegelden aan uit worden gegeven.

Blogs

Benieuwd hoe een vergadering eruitziet? En waar wij ons zoal mee bezig houden? Onderstaande blogs geven een heel mooi inkijkje:

Blog Willeke de WeerdVerzekerdenraad ogen oren en stem van de verzekerden

Blog Leo Kool Ook in deze hectische tijd vertegenwoordigt de verzekerdenraad jouw stem

Blog Natasja HeuwerDirecteur Zilveren Kruis praat Verzekerdenraad bij over coronacrisis 

We namen afscheid van leden. Maar kregen ook nieuwe leden

In 2020 hebben wij 8 nieuwe leden mogen verwelkomen: Robin Blom, Ronald Gowkarran, Wim van Huizen, Laura de Kinkelder, Anoek Meijer, Juliette Redelé, Lisa Reizevoort en Reinier Rossen Daarmee kwamen we op 19 leden. Eén nieuw lid heeft bij aanvang van 2020 zich wegens privéomstandigheden moeten terugtrekken. Ook namen wij in december afscheid van Frank Manders. Hij koos na vier jaar lidmaatschap ervoor deze niet te verlengen. De afgelopen jaren was Frank Manders onder meer actief in de selectiecommissie. Wij gaan zijn positieve, bruikbare inbreng zeker missen.

Leden blikken terug

Natasja Heuwer vertelt: “Vaak heb ik me afgevraagd of mijn beperkte kennis van bepaalde onderwerpen voldoende input oplevert. Deze gedachte heb ik echter na drie jaar Verzekerdenraad losgelaten. Medewerkers verzekeren ons dat ze er echt iets aan hebben. Een aantal van ons nam deel aan het onderzoek Zoë. Zoë is de nieuwe chatbot van Zilveren Kruis. Zoë wordt op dit moment door medewerkers gebruikt bij het beantwoorden van vragen van klanten aan de telefoon. In het onderzoek, waar de Verzekerdenraad aan meewerkte, ging Zoë rechtstreeks ‘praten’ met ons als klant. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt aan verdere verbetering gewerkt.

Inspraak verzekerden op zorginkoop- en het communicatiebeleid

Na het aannemen van de Wet versterking invloed verzekerden door de Tweede Kamer heeft Zilveren Kruis een regeling inspraak verzekerden opgesteld. Verzekerden krijgen hierbij meer inspraak bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van de verzekeraar. Een kleine groep Verzekerdenraadsleden boog zich over het concept van deze regeling. We hebben het de medewerkers van Zilveren Kruis niet makkelijk gemaakt; we wilden een zo goed en duidelijk mogelijke regeling. Dat is uiteindelijk gelukt! De Verzekerdenraad vindt het belangrijk om alles wat leeft bij de achterban goed in beeld te hebben. Dus loopt u als verzekerde ergens tegenaan: laat het ons weten!”

Natasja heeft een blog geschreven waarin zij terugblikt op 2020, delen uit dit blog hebben wij in bovenstaande tekst overgenomen. Het volledige blog is te vinden op de website van het Zilveren Kruis, van harte aanbevolen.

Juliette Redeleé vertelt: Op 1 januari 2020 werd ik lid van de Verzekerdenraad van Zilveren Kruis. Wij ‘nieuwelingen’ waren al enigszins ingewerkt, omdat we al vanaf september aan de vergaderingen mochten deelnemen. Dit zorgde voor een warm welkom!

Mijn doel om lid te worden was dat ik het geluid van de verzekerde naar voren wilde brengen. Ik wil daarbij niet alleen naar mijn eigen ervaringen kijken, maar die in een bredere context plaatsen.

Ik was meteen onder de indruk van de betrokkenheid van de directie van Zilveren Kruis bij de Verzekerdenraad. Bij elke vergadering of bijeenkomst is een vertegenwoordiging aanwezig. En vragen of opmerkingen worden serieus behandeld.

Community Samen geeft beeld van wat er leeft

De online community Samen geeft de Verzekerdenraad een mooi beeld van wat er onder de verzekerden leeft. Natuurlijk gaat de Verzekerdenraad niet over individuele klachten, maar het platform biedt de mogelijkheid bepaalde trends te herkennen. Hierover kunnen we vragen stellen aan de directie. Fijn dat de community bestaat!

De zorg moet in de komende jaren veranderen om deze betaalbaar te houden

Zo motiveert Zilveren Kruis zorgverleners om zorg dichterbij de patiënt (en dus de verzekerde) te verlenen in plaats van in het duurdere ziekenhuis. En zal digitalisering (bijvoorbeeld monitoring via een app of video-consulten) een grotere rol gaan spelen. Daar ligt een mooie taak voor de Verzekerdenraad: het belang van de verzekerde blijven benadrukken. Wat mij betreft is de keuzevrijheid van de verzekerde daarbij heel belangrijk. Daar wil ik me de komende tijd graag voor inzetten!

Verzekerdenraad en corona

De verzekerdenraad ziet elkaar zo’n zeven keer in het jaar. Wij startten 2020 met fysieke bijeenkomsten in januari en begin maart. Daarna moesten ook wij uitwijken naar online vergaderen. Via MS Teams ‘ontmoetten’ wij elkaar De eerste keer nog wat onwennig wat betreft je eigen geluid ‘muten’ en ‘unmuten’. Maar al snel werd heel vakkundig vergaderd. Hier zijn zeker complimenten op zijn plek voor het secretariaat dat ons ondersteunde, onze voorzitter en de andere medewerkers van Zilveren Kruis die hun onderwerpen zodanig voorbereidden dat een uitwisseling online goed mogelijk was.

 

Op onze agenda

De agendacommissie bepaalt samen met enkele medewerkers van Zilveren Kruis en de andere labels, de onderwerpen die besproken worden. Dit jaar passeerden de volgende onderwerpen de revue:

 • 28 januari 2020 – Zorginkoopbeleid en nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • 3 maart 2020 – Inkoopbeleid Wet langdurige zorg (Wlz) 
 • 14 april 2020 – Extra bijeenkomst over productwijzigingen per 1 januari 2021: update collectieve lijnen, mantelzorg, online fysiotherapie
 • 23 juni 2020 - Presentatie Wet Verzekerdeninvloed met gelegenheid voor vragen Conceptregeling Inspraak Verzekerden (gezamenlijk met Verzekerdenraad de Friesland)
 • 8 september 2020 - Interactieve sessie digitale zorg. Aanbodzijde, vraagzijde, praktijkcasus 
 • 23 november 2020 - Hoe werkt Zorginkoop/ Zorginkoop in de praktijk. In break-out sessies: Huisartsenzorg, GGZ, Eerstelijnszorgdiagnostiek, Transformatie zorglandschap Zorginkoopbeleid 2022 (gezamenlijk met Verzekerdenraad De Friesland) 
 • 8 december 2020 - Stand van zaken Inspraak Verzekerden: Actualisering reglement, Adviesproces Zorginkoopbeleid ’22. Evaluatie VR

Met u en voor u

Zilveren Kruis verzekert 3,3 miljoen Nederlanders van zorg en koopt voor 5 miljoen verzekerden zorg in. Zij maakt afspraken met zorgaanbieders voor haar eigen verzekerden en voor de verzekerden van haar labels, zoals Pro Life, FBTO en Interpolis. Wij zijn de oren, ogen en stem van deze verzekerden. En kijkend naar de samenstelling van de verzekerdenraad vormen wij met onze 19 leden een goede afspiegeling van deze bijna 5 miljoen verzekerden. Hierdoor kunnen wij veelal vanuit eigen ervaring en inzichten onze inbreng geven in de Verzekerdenraad.

Niettemin komen wij graag in contact met u als verzekerde. Het afgelopen jaar hebben wij meegedacht in de ontwikkeling van de nieuwe community Samen. Wij zien deze online community als een mooi kanaal om met u in contact te komen. Wij komen op voor uw belangen, dus zijn wij altijd nieuwsgierig naar uw verhaal.

Samen, vernieuwde community van Zilveren Kruis

In de loop van 2020 is de community ‘Samen’ van Zilveren Kruis vernieuwd. Het is mooi dat zo direct contact tussen klanten onderling en met medewerkers van Zilveren Kruis tot stand komt. Klanten kunnen vragen stellen over specifieke onderwerpen of hun ervaringen rond specifieke onderwerpen met andere verzekerden delen. De leden van de Verzekerdenraad hebben allen een account op Samen, zo kunnen wij goed volgen wat leeft onder de verzekerden. En direct contact hebben.