Unieke samenwerking ouderenzorg in regio ‘t Gooi 4 VVT aanbieders en Zilveren Kruis sluiten domeinoverstijgend meerjarencontract

30-06-2023
De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in de Gooi en Vechtstreek is op dit moment zeer krap*. Terwijl de regio in vergelijking met de rest van Nederland een groot aantal oudere inwoners heeft. Om de ouderenzorg ook de komende jaren te garanderen sloten vier zorginstellingen en Zilveren Kruis vandaag een uniek vijfjarig contract.

Uniek omdat het zowel gaat over de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet als vanuit de Wet langdurige zorg. Waarbij de zorginstellingen – Amaris Zorggroep, HilverZorg, Inovum en Vivium Zorggroep - met Zilveren Kruis een budgetgarantie hebben afgesproken. Niet de hoeveelheid zorg staat centraal maar het opvangen van de zorgvraag. De afspraken sluiten naadloos aan bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Transformatie van de zorg

Peter Langenbach, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: ‘Deze afspraken vragen van alle partijen een hoop lef en visie. En dat hebben deze aanbieders. We gaan met elkaar niet alleen aan de slag over de schotten van financiële domeinen heen, maar ook over die van de eigen instellingen.’

Jacqueline van der Loo, bestuurder van Amaris Zorggroep, namens de vier zorginstellingen: ‘Met een steeds grotere en steeds ouder wordende groep inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek is het een uitdaging om voor iedere oudere de zorg toegankelijk te houden. De afspraken met Zilveren Kruis zijn vooruitstrevend en ambitieus. Met de ondertekening van het innovatieve contract zeggen we met ons bijzondere partnerschap toe dat we de toegankelijkheid van de ouderenzorg vooropzetten en onze eigen organisatiebelangen ondergeschikt maken. Dat vraagt van ons om op andere manieren zorg te verlenen en onszelf anders te organiseren dan we nu gewend zijn. Veel meer samen. Met elkaar als zorgaanbieders en zorgverzekeraar, maar ook samen met burgers, gemeenten en andere zorg- en welzijnspartijen. Want de ondersteuning van kwetsbare ouderen is een maatschappelijke opgave die in deze tijd niet meer alleen achter de deuren van zorgaanbieders plaatsvindt.’

Samenvoegen budgetten

Er ontstaat door de afspraken meer ruimte om de ouderenzorg eenvoudiger te organiseren. Meer met elkaar, nabij en in de buurt van de oudere en zijn leefomgeving. Een ouderenzorg die minder bepaald wordt door verschillende financieringsstromen en minder administratieve lasten heeft. Door de garanties en samenvoegingen van budgetten voor meerdere jaren wordt er niet meer jaarlijks onderhandeld over prijs en aantal behandelingen. In het contract 2023 – 2027 zijn afspraken gemaakt over de transitie de komende jaren, gericht op het opvangen van de demografisch groei van ouderen met een zorgvraag. Er komt een gezamenlijk dashboard, zodat inzicht in de toegang tot zorg en knelpunten inzichtelijk worden op regioniveau. Waarbij vanuit de oudere die zorg nodig heeft gekeken wordt en niet vanuit het – huidige – aanbod van een instelling.

Langenbach: ‘Zo gaan we niet afzonderlijk, maar met elkaar aan de slag om de juiste zorg en personeel in de regio beschikbaar te houden. De uitvoering van dit innovatieve contract vraagt verandering van ons allemaal’.

*Bron: UWV