Samenwerking in Groningen sluit ZBC's niet uit

25-03-2024

Op 1 december 2023 verscheen in Zorgvisie het artikel ‘Groningse ziekenhuiszorg experimenteert met samenwerking nieuwe stijl’. Het artikel doet verslag van een samenwerking in de regio Groningen tussen UMC Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en de zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Zij zijn een samenwerking gestart op het gebied van beweegzorg, cardiologische zorg, rectumchirurgie en plastische chirurgie.

Het artikel in Zorgvisie heeft geleid tot een klacht van ZKN (de branchevereniging van zelfstandige klinieken) bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarover ook een artikel in Zorgvisie verscheen. De samenwerkingspartijen hebben kennisgenomen van de bezwaren van ZKN en hebben de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met de ACM. De samenwerkingspartijen staan volledig achter het doel en de invulling van de samenwerking. Tegelijkertijd begrijpen de samenwerkingspartijen dat door bepaalde frasen in het Zorgvisie-artikel bij ZKN het beeld kan zijn ontstaan dat de samenwerkingspartijen ZBC’s zouden willen uitsluiten van de huidige en toekomstige zorginfrastructuur in Groningen.

De samenwerkingspartijen betreuren dat een dergelijk beeld zou kunnen zijn ontstaan en benadrukken dat van een dergelijke uitsluiting geen sprake is. Het weren van Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) is absoluut geen doel van de samenwerking. ZBC’s maken onderdeel uit van de huidige zorginfrastructuur en kunnen dat ook blijven doen. ZBC’s zouden een bijdrage kunnen leveren aan de beoogde oplossingen in de regio, voor zover het zorgaanbod van ZBC’s dat toelaat. Het gaat daarbij met name om de electieve dag-zorg. ZBC’s die betrokken willen worden bij de samenwerking en ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren kunnen dat onderbouwd kenbaar maken en daar gaan we mee in gesprek. Daarbij geldt uiteraard dat het behoud van de 24/7 toegankelijkheid van de zorg en de uitdagingen daarin vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke doelstelling van de samenwerking blijft. De betrokken ziekenhuizen en zorgverzekeraars benadrukken ten overvloede dat de contractering van het zorgaanbod, waaronder dat van ZBC’s, bilateraal (dus tussen de individuele zorgverzekeraars en zorgaanbieders) zal blijven plaatsvinden. Al met al zijn het doel en de invulling van de samenwerking volledig in lijn met IZA en in het belang van de inwoners van de regio Groningen.

Deze samenwerking is noodzakelijk om de zorg in de regio Groningen duurzaam toegankelijk te houden. De toegankelijkheid van de zorg in de regio Groningen staat onder grote druk, doordat de vraag naar zorg sterk stijgt, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een groot tekort aan arbeidskrachten door de krapte op de arbeidsmarkt. Het 24/7 bemensen van de ziekenhuizen in de regio Groningen is daardoor een complex vraagstuk. Bij de spoedeisende zorgverlening is zelfs in toenemende mate sprake van incidentele SEH-stops. 

De noodzaak om daadkrachtig te handelen, wordt niet alleen gevoeld door de samenwerkingspartijen, maar wordt ook volledig ingegeven door de opdracht die rechtstreeks volgt uit het Integraal Zorgakkoord (het IZA). De vanuit het IZA beoogde oplossingen voor Groningen zijn door de samenwerkingspartijen – als onderdeel van het Netwerk Gezond Groningen – vastgelegd in het regioplan ‘Gezonde Groningers, Gezonde Zorg’ van 8 december 2023. De samenwerking is een uitwerking van de in het regioplan opgenomen en nog te ontwikkelen actielijnen. Cliëntenorganisaties zijn en worden actief betrokken bij de vormgeving van de samenwerking. De betrokkenheid en participatie van inwoners is een randvoorwaarde voor het tot stand komen van de uitwerking van de verschillende actielijnen. Momenteel vindt voor alle zorgpaden afstemming plaats met DokNoord (regionale huisartsen organisatie) en Zorgbelang Groningen. 

In de voorfase van de samenwerking is de ACM door de samenwerkende partijen ook geïnformeerd. De samenwerkingspartijen benadrukken echter dat de ACM zich niet heeft uitgesproken over de mededingingsrechtelijke positie van ZBC’s. Het weren van ZBC’s is immers nooit onderdeel van de samenwerking geweest. 

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: