Wijkverpleging declareren

Informatie over declareren en aanvragen voor aanbieders van wijkverpleging. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Landelijke standaard en declaratietermijn

Alle aangeleverde declaraties moeten voldoen aan de Vektis standaard AW319. Deze standaard wordt landelijk vastgelegd door Vektis. U declareert de zorg geleverd in een bepaalde maand minimaal binnen een maand na afloop van de maand waarin de zorg is geleverd. Her-declaraties en/of (interne) correcties, ten gevolge van eerdere afwijzingen, worden binnen een maand na beschikbaarstelling van de retourinformatie op VECOZO opnieuw gedeclareerd. Wij leven deze declaratietermijnen strikt na.

Nieuwe prestaties Wet Zorg en Dwang

De nieuwe prestaties Wet Zorg en Dwang (Wzd) zijn bedoeld voor het declareren van het uitgeven van een medische verklaring in het kader van de Wet Zorg en Dwang. Voor het declareren van deze prestatie vraagt u een betaalovereenkomst aan.

Vragen & antwoorden

Uw omzetplafond en de tarieven vindt u op pagina 2,3 en 4 van uw overeenkomst wijkverpleging 2023-2024. Deze kunt u vinden in het zorg inkoopportaal van VECOZO.
Thuiszorgtechnologie declareert u op prestatiecode 1062. U kunt alleen thuiszorgtechnologie declareren als u de aanvraag heeft gedaan en u de overeenkomst inclusief het addendum thuiszorgtechnologie heeft geaccepteerd in VECOZO. U kunt een aanvraag doen voor thuiszorgtechnologie via het contactformulier.

Bij het declareren van Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) is het belangrijk om met het volgende rekening te houden:

  1. AIV heeft een kortdurend karakter en past daarom niet in een structureel, wekelijks terugkerend, zorgarrangement.
  2. Indien voor een cliënt enkel AIV wordt gedeclareerd, dient voor deze cliënt ook een volledig zorgdossier beschikbaar te zijn. 

U declareert prestatie 1032 t/m 1037 met uw integrale tarief bij:

  • Persoonlijke verzorging
  • Oproepbare verzorging
  • Verpleging
  • Oproepbare verpleging
  • Gespecialiseerde verpleging
  • Advies, instructie en voorlichting
Het aantal geïndiceerde en gedeclareerde zorguren moet passen bij de zorgsituatie van de cliënt en daadwerkelijk geleverd zijn. Hier wordt geen maximum aan gesteld. Wel moet de gedeclareerde zorg altijd terug te herleiden zijn naar de geïndiceerde tijd in het zorgplan.

De wijkverpleegkundige moet bij een indicatiestelling voor de Zvw zich altijd afvragen of de cliënt al een Wlz indicatie heeft en of de cliënt op basis van de criteria onder de wet valt. Het is belangrijk dat de wijkverpleegkundige eventuele overwegingen om wel of geen aanvraag te doen voor de Wlz, zorgvuldig in het dossier beschrijft.

Het CIZ toetst de Wlz aanvraag en bepaalt of iemand toegang heeft tot de Wlz. Als een cliënt een Wlz indicatie heeft, dan kan de geleverde zorg niet binnen de Zvw worden gedeclareerd.

Het Zorginstituut Nederland geeft meer informatie over de Wlz

Nee, andere zorgverleners mogen het zorgplan niet aanpassen. Gezien het zorgplan direct verbonden is met de indicatiestelling (of zelfs gezien kan worden als zijnde de indicatie) is het aan de wijkverpleegkundige voorbehouden om hier wijzigingen in aan te brengen.

Te laat ingediende declaratie

Stuurde u een nota te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan vragen of wij deze opnieuw voor u in behandeling nemen.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.