Samen werken aan toekomstbestendige zorg in Amsterdam Zilveren Kruis en Cordaan tekenen domeinoverstijgende samenwerking

14-10-2022

Zorgorganisatie Cordaan en Zilveren Kruis gaan zich de komende vijf jaar inspannen om nieuwe vormen van langdurige zorg te ontwikkelen. Dat is nodig om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

""

Cordaan en Zilveren Kruis gaan een nauwere strategische samenwerking aan. Om sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de zorg, zoals de grotere zorgvraag door de vergrijzing in Nederland en het oplopende arbeidstekort in de zorg. Daartoe hebben beide organisaties belangrijke domeinoverstijgende strategische afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar, die het mogelijk maken om te investeren in nieuwe vormen van zorg.

Toekomstbestendige zorg 

De komende jaren neemt het aantal ouderen in Nederland flink toe. Zij blijven langer thuis wonen en verhuizen minder vaak en doorgaans in een latere levensfase naar een verpleeghuis. Dat betekent dat de vraag naar thuiszorg toeneemt en dat die bovendien steeds intensiever wordt. Cordaan en Zilveren Kruis willen bestaande regionale initiatieven en samenwerkingen versterken en verbreden. Zoals de Wijkkliniek in Amsterdam Zuidoost die in 2018 startte en waar kwetsbare ouderen worden opgenomen die anders in het ziekenhuis terechtkomen vanwege acute medische problemen. Dankzij deze projecten blijven mensen in hun eigen omgeving werken aan herstel. Dat verkleint de druk op de spoedeisende hulp  Cordaan ontwikkelt in Amsterdam ook nieuwe vormen van thuiszorg, zoals Zorgeloos Thuis, dat volledig inspeelt op de benodigde zorg en behoeften van de Amsterdammer. 

Maar ook in de andere zorgdomeinen, zoals de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en de GGZ, worden grote veranderingen verwacht. De strategische samenwerking tussen Cordaan en Zilveren Kruis is vernieuwend door het domeinoverstijgende karakter. Het richt zich op zowel de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg als de GGZ, die worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. 

Overeenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst, die vandaag wordt ondertekend, maken Cordaan en Zilveren Kruis onder meer strategische afspraken over meer zorgcapaciteit en nieuwe zorgconcepten binnen de beschikbare budgetten, waarbij wordt gestreefd naar andere en meerjarige financieringsvormen die deze investeringen in nieuwe zorgconcepten mogelijk maken.  

De overeenkomst is ondertekend door Godfried Barnasconi, voorzitter raad van bestuur Cordaan, Ronald Schmidt, lid raad van bestuur Cordaan, Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis en Marti Paardekooper, directeur Zilveren Kruis zorgkantoor. 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: