Gezondheidsakkoord voor een gezonde toekomst in regio Eemland

20-12-2021

Op woensdag 15 december tekenden Huisartsen Eemland, Meander Medisch Centrum, tien instellingen voor Verzorging, Verpleging en Thuiszorg*, GGz Centraal, acht gemeenten**, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorgkantoor gezamenlijk het gezondheidsakkoord Samen Sterker. Hiermee spreken zij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor inwoners in Eemland.

""

Meer samenhang en intensievere samenwerking voor betere zorg en ondersteuning

De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De partners in Samen Sterker bundelen daarom de krachten om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. De verwachting is dat ook andere partners aansluiten bij het netwerk.
Binnen onze regio bestaan al veel samenwerkingsverbanden. Samen Sterker brengt hierin samenhang. Denk aan bestaande overlegstructuren, lopende en nieuwe projecten en het effectief inzetten van schaarse middelen. Er wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid.

Samen Sterker gedreven door gezamenlijke ambitie en doelstellingen 

Het netwerk wil dat inwoners de komende jaren hun eigen gezondheid en ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning als beter ervaren, dat de zorgkosten per inwoner verminderen en dat het werkplezier van professionals verbetert. Een paar leidende principes zijn daarbij belangrijk, zoals aandacht voor positieve gezondheid, regie bij de burger, de juiste zorg op de juiste plek en wijkgericht en generalistisch waar het kan, specialistisch waar nodig. Bovendien wordt rekening gehouden met de diversiteit van mensen door bijvoorbeeld hun afkomst, levensovertuiging of beperking. 

Het komende jaar wordt gebruikt om de concrete vraagstukken in de regio Eemland in kaart te brengen en te ontdekken waar gezamenlijke kansen en dilemma’s liggen. Daarnaast heeft het netwerk de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te realiseren met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten.

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: