Veelgestelde vragen door paramedici

​Vragen en antwoorden over de overeenkomsten voor 2019 - 2020 voor paramedische zorg.
Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via chat, e-mail of telefoon.

Service & Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over declareren.

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.

 

U kan de tarieven vinden op 2 manieren;

 1. U logt in op het zorgverlenersportaal. Onder het kopje ‘documenten en formulieren’ staat de tarievenlijst voor u klaar.
 2. U doorloopt eerst de vragenlijst van het contractaanbod. Voordat u de overeenkomst definitief afsluit (met het zetten van 3 akkoord vinkjes) laten wij u een conceptovereenkomst zien. Hier staan ook de tarieven.
De tarieven voor 2019 zijn herijkt op basis van de tarieven 2018. In deze herijking is een uniforme methodiek gehanteerd voor alle paramedische zorgsoorten en deze methodiek is besproken met de betreffende beroepsverenigingen. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke (praktijk)kosten en omvang van declarabele tijd per paramedische zorgsoort.

 

Zilveren Kruis wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Voorwaarde om de beste zorg te kunnen blijven aanbieden is dat Zilveren Kruis, maar ook zorgaanbieders voortdurend blijven werken aan verbetering van de dienstverlening en van de geleverde zorg. Daarvoor is inzicht nodig in de kwaliteit van de door u geleverde zorg.

Kwaliteit van zorg bevat een aantal onderdelen. Een onderdeel van kwaliteit is de ervaring van de verzekerde. Daarom heeft Zilveren Kruis het meten van klantervaringen met de PREM fysiotherapie als voorwaarde opgenomen in de Basis- en Plusovereenkomst fysiotherapie 2019.

Uitgangspunt is dat alle fysiotherapeuten in de praktijk middels de PREM de klantervaringen meten en het liefst bij alle patiënten. Wij realiseren ons echter dat dit mogelijk niet bij alle klanten lukt, maar wij vertrouwen erop dat fysiotherapeuten zich zullen inspannen om zoveel klantervaringen als mogelijk te verzamelen.

Aanvullend is in de Plusovereenkomst opgenomen dat het klantervaringsonderzoek bij tenminste 70% van alle binnen de praktijk behandelde patiënten moet zijn uitgezet en dat de praktijk een minimale respons van 15% over de uitgezette lijsten moet behalen. De betrokken praktijkkwaliteitsregisters waar de pluspraktijken bij aangesloten zijn, monitoren de uitzet- en responsepercentages van de pluspraktijken. In de Basisovereenkomst hebben wij geen uitzet- of responseis opgenomen.

Zilveren Kruis controleert zelf ook of praktijken hebben voldaan aan de PREM-voorwaarden. Bij praktijken met een Plusovereenkomst kan Zilveren Kruis, als niet aan de PREM-voorwaarden is voldaan, het verschil tussen de tarieven van de Plus- en de Basisovereenkomst van alle gedeclareerde prestaties vallend onder de Plusovereenkomst terugvorderen. Voor praktijken met een Basisovereenkomst geldt dit niet.

Zilveren Kruis wil graag de praktijkvariatie in het gewogen behandelgemiddelde terug brengen. Hiervoor gebruikt Zilveren Kruis de behandelindex. De uniforme behandelindex is een valide instrument om praktijkvariatie inzichtelijk te maken. Daarin berekent de behandelindex het gewogen gemiddelde aantal behandelingen per praktijk. Daarnaast wordt in de rekenmethodiek van de behandelindex gecorrigeerd voor factoren die van invloed zijn op hoogte van de index, maar niet beïnvloed kunnen worden door de therapeut.

Daarom komen praktijken die een sterk afwijkende behandelindex hebben niet in aanmerking voor een Plus overeenkomst. Op basis van de behandelindex kan ruim 72,5% van de praktijken een plusovereenkomst afsluiten.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat de toetsing van kwaliteit in het veld gebeurd. Daarom is Zilveren Kruis afgestapt van de eerder ontwikkelde Plus audit. De systematiek van het praktijk kwaliteitsregister is ontwikkeld door het veld zelf. En de toetsing vind ook plaats binnen de beroepsgroep zelf. Zilveren Kruis gelooft dat er binnen dit systeem ruimte is voor praktijken om van elkaar te leren door transparant te zijn tijdens intervisie en visitatie over geleverde zorg en de uitkomsten van de zorg.

Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg over de gehele groep stijgt, dit komt onze verzekerden ten goede.

Pluspraktijken zijn praktijken die extra inspanning leveren om transparant te zijn over hun handelen en de uitkomsten van zorg. Elementen als dataverzameling, intervisie, visitatie en het verzamelen van PREM data levert informatie op die praktijken kunnen gebruiken in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Op langere termijn bieden deze uitkomsten mogelijk ook keuze informatie voor onze klanten. Wij willen praktijken die deze inspanning leveren graag belonen met een opslag op het tarief.

De Zilveren Kruis overeenkomst wordt gesloten voor een aantal verschillende labels (Uzovi-codes) die allemaal onderdeel uitmaken van de Zilveren Kruis groep. U kunt deze labels en bijbehorende Uzovi-codes terugvinden in de overeenkomst (pdf).

U vindt al veel informatie op KNGF over de nieuwe vergoedingsregeling fysiotherapie COPD.

Het totaal klanten waaronder de PREM kan worden uitgezet, wordt berekend aan de hand van de inclusie- en exclusiecriteria. Uitgangspunt hiervoor vormt het meetprotocol.
Dit is het klantpotentieel waar de praktijk geacht wordt de PREM uit te zetten.

We verduidelijken dit met een voorbeeld:
U heeft in 2019 in de periode 1 januaril t/m 31 december 150 patiënten in behandeling (gehad), waarvan 100 patiënten binnen de inclusiecriteria voor de PREM vallen. Dan nemen wij deze 100 patiënten als uitgangspunt voor het uitzetpercentage. Om een uitzetpercentage van 70% te behalen, moet de PREM dus bij tenminste 70 klanten zijn uitgezet.

 

Disclaimer:
Aan deze Q&A beleid fysio- oefentherapie 2019 kunt u geen rechten ontlenen.
De contractvoorwaarden bepalen de inhoud van het contract.

De Standaardovereenkomst ergotherapie vervalt en wordt vervangen door de overeenkomst ergotherapie.

Aan de eisen voor de overeenkomst ergotherapie zijn ten opzichte van de Standaardovereenkomst 2017-2018 toegevoegd:

 • Het meten van klantervaringen met de PREM bij al uw klanten, zodra dit op de landelijke meetkalender staat.
 • Het afsluiten van een overeenkomst met een meetbureau voor de PREM dat door Zilveren Kruis is erkend, zodra de PREM-meting voor ergotherapie op de landelijke meetkalender staat.
 • Alle ergotherapeuten in de praktijk leveren zorg op een behandellocatie die voldoet aan de praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep.

De overeenkomst ergotherapie loopt tot en met 31 december 2020.

U kan de tarieven vinden op 2 manieren;

 1. U logt in op het zorgverlenersportaal. Onder het kopje ‘documenten en formulieren’ staat de tarievenlijst voor u klaar.
 2. U doorloopt eerst de vragenlijst van het contractaanbod. Voordat u de overeenkomst definitief afsluit (met het zetten van 3 akkoord vinkjes) laten wij u een conceptovereenkomst zien. Hier staan ook de tarieven.

De tarieven voor 2019 zijn herijkt op basis van de tarieven 2018. In deze herijking is een uniforme methodiek gehanteerd voor alle paramedische zorgsoorten en deze methodiek is besproken met Ergotherapie Nederland. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke (praktijk)kosten en omvang van declarabele tijd per paramedische zorgsoort. Dit heeft onder andere geresulteerd in een verhoging van de toeslag voor een behandeling aan huis.

Het geven van ergotherapie op school is toegestaan als u voldoet aan de voorwaarden in de overeenkomst (pdf).

De Zilveren Kruis overeenkomst wordt gesloten voor een aantal verschillende labels (Uzovi-codes) die allemaal onderdeel uitmaken van de Zilveren Kruis groep. U kunt deze labels en bijbehorende Uzovi-codes terugvinden in de overeenkomst Ergotherapie (pdf).

Zodra de PREM-vragenlijst beschikbaar is voor ergotherapie binnen de looptijd van de overeenkomst, vragen wij u de PREM toe te passen. Om klantervaringen te kunnen meten via de landelijke PREM zodra deze beschikbaar is, is het noodzakelijk dat u vanaf dat moment ook een overeenkomst afsluit met een meetbureau dat erkend is door Zilveren Kruis.

Bij de vraag over deelname aan de PREM-ergotherapie vult u 'ja' in, als alle ergotherapeuten in uw praktijk klantervaringen gaan meten volgens de landelijke PREM zodra deze op de landelijke meetkalender staat. Als niet alle ergotherapeuten in uw praktijk klantervaringen gaan meten met de landelijke PREM-ergotherapie zodra deze op de landelijke meetkalender staat, vult u 'nee' in. U kunt dan geen overeenkomst ergotherapie 2019-2020 bij Zilveren Kruis afsluiten.

Bij de vraag over aansluiting bij een meetbureau voor de PREM-ergotherapie vult u 'ja' in, als uw praktijk aan de landelijke PREM-ergotherapie gaat deelnemen en hiervoor een overeenkomst sluit met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau zodra de PREM-ergotherapie op de landelijke meetkalender staat. Als u voor deelname aan de PREM-ergotherapie géén overeenkomst gaat afsluiten met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau vult u 'nee' in. U kunt dan geen overeenkomst ergotherapie 2019-2020 bij Zilveren Kruis afsluiten.

 • De Standaardovereenkomst extramurale diëtetiek vervalt en wordt vervangen door de overeenkomst extramurale diëtetiek.
 • Aan de eisen voor de overeenkomst extramurale diëtetiek zijn ten opzichte van de Standaardovereenkomst extramurale diëtetiek 2017-2018 toegevoegd:
  • Het meten van klantervaringen met de PREM bij al uw klanten, zodra dit op de landelijke meetkalender staat.
  • Het afsluiten van een overeenkomst met een meetbureau voor de PREM dat door Zilveren Kruis is erkend, zodra de PREM-meting voor extramurale diëtetiek op de landelijke meetkalender staat.
  • Alle diëtisten in de praktijk leveren zorg primair op een behandellocatie die voldoet aan de praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep.
 • De overeenkomst extramurale diëtetiek loopt tot en met 31 december 2020.
U kan de tarieven vinden op 2 manieren;
 

1. U logt in op het zorgverlenersportaal. Onder het kopje ‘documenten en formulieren’ staat de tarievenlijst voor u klaar.

2. U doorloopt eerst de vragenlijst van het contractaanbod. Voordat u de overeenkomst definitief afsluit (met het zetten van 3 akkoord vinkjes) laten wij u een conceptovereenkomst zien. Hier staan ook de tarieven.

De tarieven voor 2019-2020 zijn herijkt op basis van de tarieven 2018. In deze herijking is een uniforme methodiek gehanteerd voor alle paramedische zorgsoorten en deze methodiek is besproken met de NVD. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke (praktijk)kosten en omvang van declarabele tijd per paramedische zorgsoort.

Daarnaast is gekeken naar de impact van het niet meer kunnen declareren van de indirect patiënt gebonden tijd. Deze impact is meegenomen in het tarief voor 2019-2020. ​

De Zilveren Kruis overeenkomst wordt gesloten voor een aantal verschillende labels (Uzovi-codes) die allemaal onderdeel uitmaken van de Zilveren Kruis groep. U kunt deze labels en bijbehorende Uzovi-codes terugvinden in de overeenkomst op de website.​
Ja, dat kan. U dient bij de zorg op scholen wel te voldoen aan alle voorwaarden zoals deze in de overeenkomst genoemd staan. Bij scholen zijn dus bijvoorbeeld ook de inrichtingseisen (NVD) van toepassing.​
Zilveren Kruis stelt geen beperkende eisen aan de diëtist. Wel heeft Zilveren Kruis in de overeenkomst (in overleg met de NVD) opgenomen dat de diëtist werkt conform de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Ondervoeding.
 
In geval van ondervoeding verwijst de huisarts de verzekerde door naar de diëtist conform de LESA-afspraken. Behandeling vindt plaats op basis van het Stepped Care model: eerst wordt gekeken of men uit kan komen met normale voeding, aangepaste normale voeding en/of bijvoeding. Als volgens de diëtist speciale voeding nodig is, schrijft de diëtist deze voor. Hiervoor wordt het formulier ‘Verklaring dieetpreparaten’ gebruikt.
 
Van de diëtist wordt verwacht dat bij de dieetadvisering rekening wordt gehouden met doelmatigheid. Zo wordt verwacht dat, daar waar van eenzelfde product meerdere versies op de markt zijn met uiteenlopende prijzen, in beginsel het goedkoopste product wordt geadviseerd.
 
Bekijk ook de informatie over Drink- en sondevoeding.
Indien u zich aansluit bij een ketenzorggroep, dan zijn de voorwaarden rondom ketenzorg van toepassing. U vindt deze terug in de overeenkomst in Deel 1: Individueel deel, artikel II Ketenzorg. En u moet tijdens het afsluiten van de overeenkomst ook aangeven dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.​​

Zodra de PREM-vragenlijst beschikbaar is voor diëtetiek binnen de looptijd van de overeenkomst, vragen wij u de PREM toe te passen. Om klantervaringen te kunnen meten via de landelijke PREM zodra deze beschikbaar is, is het noodzakelijk dat u vanaf dat moment ook een overeenkomst afsluit met een meetbureau dat erkend is door Zilveren Kruis.

Bij de vraag over deelname aan de PREM-diëtetiek vult u 'ja' in, als alle diëtisten in uw praktijk klantervaringen gaan meten volgens de landelijke PREM zodra deze op de landelijke meetkalender staat. Als niet alle diëtsten in uw praktijk klantervaringen gaan meten met de landelijke PREM-diëtetiek zodra deze op de landelijke meetkalender staat, vult u 'nee' in. U kunt dan geen overeenkomst diëtetiek 2019-2020 bij Zilveren Kruis afsluiten.

Bij de vraag over aansluiting bij een meetbureau voor de PREM-diëtetiek vult u 'ja' in, als uw praktijk aan de landelijke PREM-diëtetiek gaat deelnemen en hiervoor een overeenkomst sluit met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau zodra de PREM-diëtetiek op de landelijke meetkalender staat. Als u voor deelname aan de PREM-diëtetiek géén overeenkomst gaat afsluiten met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau vult u 'nee' in. U kunt dan geen overeenkomst diëtetiek 2019-2020 bij Zilveren Kruis afsluiten.

Logopedie & huidtherapie 2018

​U sluit de overeenkomst voor meerdere Achmea-labels (Uzovi-codes) af. De labels en Uzovi-codes ziet u in de overeenkomst. Wij contracteren niet voor De Friesland Zorgverzekeringen.
​We sluiten de overeenkomst voor twee jaar af omdat we de administratieve lasten voor zorgaanbieders willen beperken. Ook verwachten we geen grote beleidswijzigingen voor 2018 en 2019.
​We sluiten de overeenkomst voor drie jaar af omdat we de administratieve lasten voor zorgaanbieders willen beperken. Ook verwachten we geen grote beleidswijzigingen voor 2018, 2019 en 2020.
​Voor iedere praktijk waarin u als vrijgevestigde zorgaanbieder werkzaam bent, sluit u een aparte overeenkomst af. Wij sluiten geen overeenkomsten af met zorgaanbieders in loondienst.
Voorbeeld: U bent werkzaam in 2 praktijken. In deze beide praktijken maakt u deel uit van de maatschap. U sluit dan, samen met de andere leden van de maatschap, via een volmacht een overeenkomst af. De volmacht is onderdeel van de overeenkomst en vindt u in het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal.

​U kunt op het praktijkadres meerdere AGB-praktijkcodes aanvragen bij Vektis. U kunt dan als zorgaanbieder een overeenkomst met ons afsluiten op de combinatie van uw individuele persoonlijke AGB-code en AGB-praktijkcode.

Wij merken dat het voor klanten verwarrend kan zijn als er binnen een praktijk meerdere zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Vooral als sprake is van verschillende soorten overeenkomsten bij die zorgaanbieders. Onze Zorgzoeker geeft dan verschillende kwaliteitsscores voor de praktijk weer. Eén gezamenlijke overeenkomst per praktijk heeft onze voorkeur.

U ontvangt van ons in augustus 2017 een contractaanbod voor 2018
In de inkoopdocumenten voor logopedie en huidtherapie staat dat wij u in juni een voorstel doen voor een financiële afspraak. Wij hebben echter nog geen nadere informatie over de contractering naar u verstuurd. U ontvangt uiterlijk 10 augustus een aanbiedingsbrief met inloggegevens voor het Zorgverleneongersportaal. U kunt de tarieven, voordat u de overeenkomst afsluit, inzien onder het kopje 'documenten en formulieren'.

De condities en tarieven van het contractaanbod zijn niet onderhandelbaar
U vindt een toelichting in paragraaf 3 van het inkoopbeleid.

Zilveren Kruis maakt bij logopedie en huidtherapie geen afspraken over volumes
U vndt een toelichting in paragraaf 4 van het inkoopbeleid.

Gaat u niet of niet tijdig in op ons contractaanbod? Dan heeft u in 2018 geen overeenkomst met Zilveren Kruis
In dat geval kunt u niet-gecontracteerde zorg leveren. Onze verzekerden ontvangen dan een lagere vergoeding.

Contractanten met een Basisovereenkomst Logopedie 2018 komen in aanmerking voor een BasisXtra-overeenkomst Logopedie 2018 als voldaan wordt aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • U heeft een geldig certificaat kwaliteitstoets logopedie afgegeven door HCA of Kiwa en heeft daarvoor een positief resultaat behaald.
 • U meet klantervaringen bij al uw cliënten en heeft een overeenkomst met een meetbureau dat door Zilveren Kruis is erkend.
 • Heeft een behandelindex bij Zilveren Kruis die op praktijkniveau over januari t/m december 2017:
  • onder de doelmatigheidsnorm van 90 ligt, óf
  • tussen de doelmatigheidsnormen van 90 en 115 ligt en u heeft in een Motivational paper aangetoond dat doelmatig wordt gehandeld.

 

Als u aan de bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, stuur dan een bericht via het contactformulier op de website of e-mailen naar zorginkoop paramedi.

Lever bij uw aanvraag de volgende informatie aan:

 • Een kopie van het certificaat kwaliteitstoets logopedie van HCA of Kiwa
 • Het meest actuele feedbackformulier uit 2017 van het door u gecontracteerde meetbureau met uitzetinformatie over het KlantErvaringsOnderzoek
 • Bij een Behandelindex tussen de 90 en 115 stuurt u ook een ingevulde Motivational Paper mee

Logopedie t/m 2017

Bij de aanmelding bij het meetbureau Qualizorg is gevraagd uw praktijk-AGB-code in te vullen. Deze AGB-codes hebben wij vergeleken met de praktijk-AGB-code waarop u met ons een basisovereenkomst heeft afgesloten. Het kan zijn dat praktijken hier een ander of foutief nummer in hebben gevuld, zoals bijvoorbeeld hun persoonlijke AGB-code. Als hier bij u sprake van is, hebben wij uw aanmelding bij het meetbureau niet kunnen achterhalen. Stuurt u in dat geval de overeenkomst tussen u en het meetbureau via e-mail naar contractvoorwaarden.paramedisch@zilverenkruis.nl onder vermelding van ‘Controle Basisovereenkomst Logopedie ’ en uw praktijk AGB-code.
Uw Basisovereenkomst Logopedie 2015-2016 wordt met terugwerkende klacht van 1 januari 2015 beëindigd en omgezet naar een Standaardovereenkomst Logopedie 2015 met de daarbij geldende voorwaarden en vergoedingen.
 
Het verschil tussen de tarieven uit de Basisovereenkomst en de Standaardovereenkomst Logopedie 2015 wordt bij u teruggevorderd. Deze terugvordering zal door onze controle afdeling worden uitgevoerd en berekend. U wordt op een later moment geïnformeerd door deze afdeling over de hoogte van het terugvorderingsbedrag.
Zilveren Kruis wil dat iedereen kan vertrouwen op de beste zorg en stimuleert daarom dat zorgaanbieders hun zorg constant verbeteren.
 
De komende jaren vindt de communicatie tussen zorgverleners t.b.v. de multidisciplinaire samenwerking steeds meer digitaal plaats.
Er worden voor verschillende aandoeningen en patiëntencategorieën (multidisciplinaire) indicatoren ontwikkeld. Daarvoor zijn gegevens nodig over de kwaliteit van de geleverde zorg. Er wordt zo alvast een belangrijke basis gelegd voor deze data infrastructuur.
 
Inzicht in uw zorgkwaliteit wordt verkregen door vastlegging van het methodisch handelen in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en door middel van het perspectief van uw klant/onze verzekerde.
Daarom stimuleert Zilveren Kruis al enige jaren het gebruik van een EPD en het meten van klantervaringen door zorgaanbieders op een valide en vergelijkbare manier met behulp van onafhankelijke meetbureaus.
Alle zorgaanbieders die in 2016 een overeenkomst met Zilveren Kruis hebben gesloten (onze huidige contractanten) krijgen voor 2017 een nieuwe overeenkomst aangeboden. Zorgaanbieders die nog geen overeenkomst hebben in 2016 maar wel een overeenkomst willen aangaan met Zilveren Kruis voor 2017, moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Deze eisen kunt u terugvinden op onze website
​Door het meten van Klantervaringen ontvangt u waardevolle feedback van uw patiënten en met een Basis- of Basis Xtra overeenkomst ontvangt u een tariefopslag ten opzichte van de Standaard overeenkomst.
 
Als u voor een Basis- of Basis Xtra overeenkomst 2017 kiest, dan moet u voor 1 januari 2017 een overeenkomst hebben afgesloten met een meetbureau.
Voor de Basis- en Basis Xtra overeenkomst dient u als logopedist een KlantErvarinsOnderzoek uit te voeren met behulp van een digitaal KlantErvaringsOnderzoek door een door Zilveren Kruis geselecteerd meetbureau. Zilveren Kruis selecteert alleen meetbureaus die aan specifieke eisen voldoen.  U kunt een overzicht vinden van meetbureaus die door Zilveren Kruis zijn goedgekeurd in het document Voorwaarden KlantErvaringsOnderzoek voor Logopedisten 2017 (pdf)
​Als een praktijk niet aan het minimum van 25 uitgezette lijsten en/of 10 geretourneerde volledig ingevulde vragenlijsten kan voldoen, dan komt de praktijk niet in aanmerking voor een Basis- of Basis Xtra overeenkomst Logopedie. Het is aan iedere praktijk om te beoordelen of voldaan kan worden aan de voorwaarden.
 
​Alleen een contract met het meetbureau is niet voldoende om aan de voorwaarden te voldoen/recht te hebben op een Basis- of Basis Xtra overeenkomst. De contractant heeft een inspanningsverplichting om een zo hoog mogelijke respons te genereren door goede uitleg te geven over de inhoud en achtergrond van het onderzoek. Het is dan aan de praktijk om aan te tonen dat ze bij alle Zilveren Kruis verzekerden in ieder geval de vragenlijst hebben uitgezet en hebben gestimuleerd deze retour te krijgen.
​Zoals gecommuniceerd in het inkoopbeleid heeft Zilveren Kruis de Transparantietoeslag alleen in 2016 verstrekt. Dit hangt samen met de introductie van de Basis Xtra overeenkomst. Deze overeenkomst heeft een hoger tarief dan de Basis- en Standaard overeenkomst logopedie voor praktijken die aantoonbaar goede kwaliteit leveren én doelmatig handelen.
​De prestatie Anamnese en onderzoek na screening kan pas gedeclareerd worden nadat de screening heeft plaatsgevonden. Dit zou leiden tot een declaratie met de combinatie van de prestaties Screening én Anamnese en onderzoek na screening. Om voor onze verzekerden duidelijk te maken dat het om één contactmoment gaat, heeft Zilveren Kruis ervoor gekozen om bij alle paramedische beroepsgroepen de prestatie Screening, anamnese en onderzoek leidend te laten zijn en de prestatie Anamnese en onderzoek na screening niet in te kopen.
​Zilveren Kruis heeft de keuze gemaakt om het tarief voor de prestatie Anamnese en onderzoek na verwijzing gelijk te stellen aan het tarief van een individuele zitting reguliere logopedie, omdat deze activiteiten qua tijdsinspanning in een groot aantal gevallen met elkaar overeen komen. Het is het mogelijk om ná de prestatie Anamnese en onderzoek na verwijzing ook de prestatie Individuele zitting reguliere logopedie aan te bieden en te declareren. U kunt tijdens deze zitting het onderzoek voortzetten. Op deze wijze kan ook aan patiënten met een complexere zorgvraag op de eerste dag voldoende tijd worden geboden.

Huidtherapie t/m 2017

Nee, u kunt geen overeenkomst sluiten. U kunt een contract sluiten wanneer u naast acne, camouflage, epilatie, oedeemtherapie geeft.  Bekijk of u voldoet aan onze voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website.
​Alle zorgaanbieders die in 2016 een overeenkomst met Zilveren Kruis hebben gesloten (onze huidige contractanten) krijgen voor 2017 een nieuwe overeenkomst aangeboden. Zorgaanbieders die nog geen overeenkomst hebben in 2016 maar wel een overeenkomst willen aangaan met Zilveren Kruis voor 2017, moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Deze eisen kunt u terugvinden op onze website.
​U sluit een overeenkomst met Zilveren Kruis digitaal af via het zorgaanbiedersportaal. De contracteerperiode loopt tot 1 november 2016. Als u geen gebruik maakt van het aanbod, komt het aanbod per 1 november 2016 te vervallen. Het contract dient uiterlijk 31 oktober 2016 in het bezit van Zilveren Kruis te zijn.
 
De contracteerperiode is zowel van toepassing op bestaande contractanten als op zorgaanbieders die tot 2017 geen overeenkomst met Zilveren Kruis gesloten hebben, maar met ingang van 2017 wel een overeenkomst aan willen gaan. Na de contracteerperiode is het alleen voor nieuwe zorgaanbieders op de markt mogelijk om in aanmerking te komen voor een overeenkomst indien men aan de kwaliteitseisen voldoet.
​Door het meten van Klantervaringen ontvangt u waardevolle feedback van uw patiënten en met een Basis overeenkomst ontvangt u een tariefopslag ten opzichte van de Standaard overeenkomst. Als u voor een Basis overeenkomst 2017 wilt kiezen, dan moet u voor 1 januari 2017 een overeenkomst hebben afgesloten met het meetbureau.
Lees meer bij de Voorwaarden Klantervaringsonderzoek Huidtherapie 2017 (pdf)
​Eén van de voorwaarden voor het KlantErvaringsOnderzoek is dat deze bij minimaal 40% van de Zilveren Kruis-verzekerden moet worden uitgezet met een minimum van 25 uitgezette lijsten en/of 10 geretourneerde volledig ingevulde vragenlijsten. Wanneer een contractant hieraan niet kan voldoen, geldt een inspanningsverplichting.
 
Zilveren Kruis onderkent dat zich situaties kunnen voordoen waarin een contractant minder dan 25 Zilveren Kruis verzekerden heeft en/of dat minder dan 10 Zilveren Kruis-verzekerden de KEO-vragenlijst volledig ingevuld retourneren.
 
In dat geval dient de contractant aan te kunnen tonen:
 
 • dat alle Zilveren Kruis-verzekerden geïnformeerd zijn over het KEO en dat de KEO-vragenlijst digitaal bij hen zijn uitzet; en
 • dat tenminste 40% van alle patiënten (Zilveren Kruis verzekerden + ‘anders’-verzekerden) zijn geïnformeerd over het KEO en dat de KEO-vragenlijsten digitaal bij hen zijn uitgezet (met een minimum van 25 uitgezette lijsten).

U kan de tarieven vinden op 2 manieren;

 • U logt in op het zorgverlenersportaal. Onder het kopje ‘documenten en formulieren’ staat de tarievenlijst voor u klaar.
 • U doorloopt eerst de vragenlijst van het contractaanbod. Voordat u de overeenkomst definitief afsluit (met het zetten van 3 akkoord vinkjes) laten wij u een conceptovereenkomst zien. Hier staan ook de tarieven.

De tarieven voor 2019 zijn herijkt op basis van de tarieven 2018. In deze herijking is een uniforme methodiek gehanteerd voor alle paramedische zorgsoorten en deze methodiek is besproken met de betreffende beroepsverenigingen. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke (praktijk)kosten en omvang van declarabele tijd per paramedische zorgsoort.

Op onze contracteren pagina van oefentherapie kan u alle benodigde informatie terugvinden. Via deze link komt u bij de pagina.

De Prem is in samenwerking tussen zorgverzekeraar, beroepsgroep en de patiëntenfederatie ontwikkeld, omdat alle partijen de klantervaringen belangrijk vinden in de ontwikkeling van de zorg. Zilveren Kruis verwacht dat de uitkomsten van de PREM nuttige informatie kan opleveren voor zowel praktijk in de PDCA cyclus en de verzekerde als keuze informatie. De waarde van de PREM kan pas goed inzichtelijk gemaakt worden als alle praktijken de PREM uitzetten bij voldoende cliënten.

Zilveren Kruis wil graag de praktijkvariatie in het gewogen behandelgemiddelde terug brengen. Hiervoor gebruikt Zilveren Kruis de behandelindex. De behandelindex is een instrument om praktijkvariatie inzichtelijk te maken. Daarin berekent de behandelindex het gewogen gemiddelde aantal behandelingen per praktijk. Daarnaast wordt in de rekenmethodiek van de behandelindex gecorrigeerd voor factoren die van invloed zijn op hoogte van de index, maar niet beïnvloed kunnen worden door de therapeut.

Daarom komen praktijken die een sterk afwijkende behandelindex hebben niet in aanmerking voor een Plus overeenkomst. Op basis van de behandelindex kan ruim 72,5% van de praktijken een plusovereenkomst afsluiten.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat de toetsing van kwaliteit in het veld gebeurd. Daarom is Zilveren Kruis afgestapt van de eerder ontwikkelde Plus audit. De systematiek van het praktijk kwaliteitsregister is ontwikkeld door het veld zelf. En de toetsing vind ook plaats binnen de beroepsgroep zelf. Zilveren Kruis gelooft dat er binnen dit systeem ruimte is voor praktijken om van elkaar te leren door transparant te zijn tijdens intervisie en visitatie over geleverde zorg en de uitkomsten van de zorg.

Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg over de gehele groep stijgt, dit komt onze verzekerden ten goede.

De uitkomsten van de PREM hebben de grootste waarde als praktijken van een zo groot mogelijk deel van de cliënten de PREM hebben ingevuld. Daarom willen wij graag dat plus praktijken zich maximaal inspannen om een voldoende uitzet en responspercentage te halen.

Zilveren Kruis verwacht dat praktijken die de PREM uitvraag goed hebben geïntegreerd in werkprocessen geen problemen zullen hebben met deze vereiste uitzet- en responspercentages.

Pluspraktijken zijn praktijken die extra inspanning leveren om transparant te zijn over hun handelen en de uitkomsten van zorg. Elementen als dataverzameling, intervisie, visitatie en het verzamelen van PREM data levert informatie op die praktijken kunnen gebruiken in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Op langere termijn bieden deze uitkomsten mogelijk ook keuze informatie voor onze klanten. Wij willen praktijken die deze inspanning leveren graag belonen met een opslag op het tarief.

De Zilveren Kruis overeenkomst wordt gesloten voor een aantal verschillende labels (Uzovi-codes) die allemaal onderdeel uitmaken van de Zilveren Kruis groep. U kunt deze labels en bijbehorende Uzovi-codes terugvinden in de overeenkomst (pdf).

De Standaardovereenkomst voetzorg bij diabetes mellitus vervalt en wordt vervangen door de overeenkomst voetzorg bij diabetes mellitus.

Aan de eisen voor de overeenkomst voetzorg bij diabetes mellitus zijn ten opzichte van de Standaardovereenkomst voetzorg bij diabetes mellitus 2017-2018 toegevoegd:

 • Alle podotherapeuten in de praktijk leveren zorg primair op een behandellocatie die voldoet aan de praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep.
 • De overeenkomst voetzorg bij diabetes mellitus loopt tot en met 31 december 2020.
Ja, de Uzovicode van de Friesland valt in 2019 onder de overeenkomst Voetzorg DM. In de de overeenkomst staan alle labels.

U kan de tarieven vinden op 2 manieren;

 1. U logt in op het zorgverlenersportaal. Onder het kopje ‘documenten en formulieren’ staat de tarievenlijst voor u klaar.
 2. U doorloopt eerst de vragenlijst van het contractaanbod. Voordat u de overeenkomst definitief afsluit (met het zetten van 3 akkoord vinkjes) laten wij u een conceptovereenkomst zien. Hier staan ook de tarieven.

Zilveren Kruis heeft de tarieven voor voetzorg bij DM in de overeenkomst 2019-2020 met 2,26% geïndexeerd. Dit percentage is gebaseerd op de tariefstijgingen in de andere paramedische zorgsoorten én op het feit dat wij een tweejarige overeenkomst met u afsluiten. De aangegeven tarieven gelden dus voor zowel 2019 als 2020.