Beschikbaarheid van passende zorg

Met het inkoopbeleid van 2022-2023 faciliteren we de beweging die nodig is om onze huidige en toekomstige klanten van goede, passende zorg te kunnen blijven voorzien.
Naar het voorwoord

Samen zorgen voor voldoende passende zorg 

De afgelopen jaren was ons inkoopdoel: zorgen dat klanten hun leven kunnen leiden zoals ze dat het liefst willen. We hebben in ons zorginkoopbeleid vanaf 2018 ingezet op persoonsvolgende zorginkoop zonder volumeafspraken en met een vast tariefpercentage. We zien dat zorgaanbieders mooie stappen hebben laten zien in het realiseren van persoonsgerichte zorg voor de klanten die ze in zorg hebben. Met de kwaliteitskaders als basis. Tegelijkertijd zien we dat zorg die past bij het leven zoals klanten dat het liefst willen leiden niet voor alle klanten beschikbaar is.

Voor ieder die nu en in de toekomst langdurige zorg nodig heeft

De klanten die nu Wlz-zorg ontvangen hebben het overwegend goed. Maar is er ook een passende plek voor klanten die nu of in de toekomst aankloppen bij de Wlz? We zien zorgaanbieders die de gezamenlijke opgave omarmen en actief stappen zetten om daaraan bij te dragen. Die zorgaanbieders willen we met ons inkoopbeleid faciliteren. We willen dat ze aansluiten bij de beweging die nodig is voor een zorglandschap dat past bij de zorgvraag van huidige en toekomstige klanten. We geven hier invulling aan met vier subdoelen: meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving, optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant, tijdig passende zorg en goede coördinatie binnen het zorglandschap.

De 4 subdoelen van het inkoopbeleid 2022 - 2023

Meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving

We streven naar meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving voor klanten die dat graag willen. Dit verhoogt hun kwaliteit van leven. Intramurale zorg houden we daarmee beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en we voorkomen een tekort aan intramurale plekken.

Optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant

We stimuleren het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is.

Tijdig passende zorg

We streven naar tijdige passende zorg voor iedereen. We beperken we het aantal mensen dat wacht op Wlz-zorg en zorgen we voor passende zorg voorgroepen klanten waarvoor het moeilijk is om passende zorg te vinden.

Goede coördinatie binnen het zorglandschap

We stimuleren verschillende vormen van regionale samenwerking zodat klanten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Bekijk het inkoopbeleid

Nieuwsbrief over aangepaste inkoopbeleid

In aanloop naar de publicatie van het inkoopbeleid hebben wij 1 nieuwsbrief gepubliceerd:

Inkijk inkoopbeleid 2023-2024

Het inkoopproces van Wlz en overige inkoop

Inkoop Wlz

Hoe verloopt het inkoopproces van Wlz voor zorgaanbieders in de sectoren V&V (ouderenzorg), GZ (gehandicapten) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg)? Wanneer kunt u een offerte indienen en wat zijn de afspraken over herschikking en nacalculatie?

Inkoopplanning Wlz

Inkoopbeleid Wlz

Herschikking & nacalculatie

Monitoren zorgkosten

Informatie voor de cliëntenraden

Overige inkoop

Zilveren Kruis Zorgkantoor verzorgt een aantal subsidieregelingen. Daarnaast maken wij ons sterk voor klantondersteuning. En doen mee aan het Experiment gehandicaptenzorg in Rotterdam. De voorwaarden voor deze regelingen staan in het betreffende inkoopbeleid:

Hulpmiddelen

Cliëntondersteuning

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor? En u mag zorg leveren vanuit de Zvw of Wlz? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk de stappen naar een overeenkomst

Uw gegevens in de Zorgatlas