Nieuwe zorgaanbieders

Hier vindt u informatie over het aangaan van een overeenkomst Wlz met Zilveren Kruis Zorgkantoor. In 3 stappen op weg naar een overeenkomst met ons.

Stap 1. Ga na in hoeverre u aan de verplichtingen van de Wtza moet voldoen

De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) kent een aantal regels voor nieuwe zorgaanbieders. Zoals een meldplicht, vergunningplicht en de eis van een interne toezichthouder. De mate waarin u als Wlz-zorgaanbieder aan de regels moet voldoen, hangt af van het type zorgaanbieder dat u bent en/of uw situatie.

Meldplicht

Een instelling die wil starten met het verlenen van Wlz-zorg en voor het eerst onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, moet zich binnen 3 maanden voor de start van de zorgverlening melden bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Enkele categorieën van zorgaanbieders zijn hiervan uitgezonderd. Deze vindt u op de website van het CIBG

Vergunningplicht

Zorginstellingen die starten met het verlenen van zorg, moeten bij het CIBG een toelatingsvergunning aanvragen als zij:

  • medisch specialistische zorg (doen) verlenen, of;
  • Zvw/Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan 10 zorgverleners.

Enkele categorieën van zorgaanbieders zijn van de vergunningplicht uitgezonderd. Deze vindt u op de website van het CIBG.

Zorginstellingen die op 1 januari 2022 al zorg verleenden en die per 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig zijn, vragen vóór 1 januari 2024 een vergunning aan, tenzij zij een door het CIBG verstrekte WTZi-vergunning hebben. Dan hoeven ze niets te doen – de WTZi-toelating geldt als Wtza-vergunning.

Eis van een interne toezichthouder

Alle vergunningplichtige zorginstellingen dienen in principe een interne toezichthouder te hebben. Er is wel een aantal uitzonderingen. Deze vindt u op de website van het CIBG.

Meer informatie vindt u op de website van het CIBG

Bij het CIBG vindt u meer informatie over de hierboven bedoelde onderwerpen en uitzonderingen, de jaarverantwoordingsplicht, de regels die gaan over een transparante financiële bedrijfsvoering en de derivatenregeling. Heeft u vragen? Neem contact op met het CIBG en bespreek uw situatie.

Naar de website van het CIBG

Stap 2. Hoe krijg ik een overeenkomst Wlz met Zilveren Kruis zorgkantoor?

Wij willen gelijke kansen op de zorgmarkt voor nieuwe en eerder gecontracteerde zorgaanbieders. Voorwaarde is dat u voldoet aan alle geschiktheid- en gunningseisen zoals die staan in ons inkoopbeleid. Wanneer u wilt inschrijven voor een Wlz-overeenkomst, meldt u zich met het formulier 'Aanvraagformulier inlogcodes inkoop Wlz 2024 (xlsx)' bij ons aan. U ontvangt vervolgens van ons informatie over de inschrijving via het Zorginkoopportaal en u ontvangt de inloggegevens voor de inkoopapplicatie. Via deze inkoopapplicatie ontvangt u (onder andere) de terugkoppeling van de beoordeling van uw inschrijving. 

Onderdeel van de overeenkomst zijn de productieafspraken

De productieafspraken dient Zilveren Kruis Zorgkantoor in bij de NZa met een budgetformulier. Voorwaarde voor het indienen van het budgetformulier is dat u een inlogcode heeft voor toegang tot het webportaal van de NZa. Hiervoor is het nodig dat u een NZa-code aanvraagt. Bij de aanvraag moet u een zorgkantoorregio invullen. Vul hier het contracterend zorgkantoor in. In de terugkoppelingsbrief van de offertebeoordeling informeren we u wanneer u het budgetformulier moet indienen.

Stap 3. Ik heb een overeenkomst, hoe nu verder?

Als zorgaanbieder neemt u deel aan het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer. U heeft daarvoor het volgende nodig:

  • Geschikte softwareprogramma voor iWlz-berichten en declaratieberichten
  • Een VECOZO certificaat
  • Een AGB-code 

Waarom heb ik een VECOZO certificaat nodig?

VECOZO is de organisatie die aangewezen is om de volgende communicatiekanalen te beheren:

  • Het VECOZO - schakelpunt(VSP). Deze gebruikt u voor het iWlz - berichtenverkeer
  • Het Elektronisch Declaratie Portaal(EDP). Deze gebruikt u voor het declaratieverkeer

Voor het VSP én het EDP vraagt u toegang aan bij VECOZO. Op de website van VECOZO vindt u alle informatie over het aanvragen van certificaten en contactgegevens van VECOZO.

Waarom heb ik een AGB-code nodig?

Voor het iWlz - berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer heeft u een AGB-code nodig. Het aanvragen van een nieuwe AGB-code kan via Vektis. Om in aanmerking te komen voor een AGB-code moet uw instelling in het bezit te zijn van een WTZi toelating. Meer informatie vindt u op AGB-code.nl.

Bij deze aanvraag moet u ook een zorgkantoorregio invullen. Vul hier dezelfde regio in als u heeft ingevuld bij de aanvraag van de NZa-code.

Vragen over iWlz?

Met vragen over het iWlz - berichtenverkeer kunt u terecht bij de helpdesk iWlz.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid