Fraude of verkeerd gebruik van zorggeld

Met een Wlz-indicatie kunt u zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura. Wij gaan ervan uit dat het zorggeld wordt uitgegeven aan de zorg die nodig is. Als het zorggeld niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, dan is dit verkeerd gebruik of fraude. We spreken van fraude als een klant, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden.

Zorg in natura

Bij zorg in natura heeft een zorgverlener een contract met het zorgkantoor. Bij zorg in natura regelt uw zorgverlener alle administratie rondom uw zorg. Ook declareert uw zorgverlener de geleverde zorg bij het zorgkantoor. Twijfelt u over de inhoud van de geleverde zorg of de declaraties? Neem dan contact met het Zorgkantoor op en meld het.

Maakt u voor uw zorg gebruik van een pgb?

Voor de start van de zorg vraagt het Zorgkantoor zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten op. In de zorgbeschrijving legt u uit welke zorg u inkoopt met uw pgb en welke zorg door uw zorgverleners wordt geleverd. In de zorgovereenkomst staan de afspraken tussen budgethouder en zorgverlener. Zo controleren en accorderen wij de ingekochte zorg. Het kan voorkomen dat de zorg die u krijgt niet overeenkomt met de zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten. Of dat een pgb verkeerd of niet volgens de wet wordt gebruikt. Gebeurt dit met opzet? Dan is dat fraude.

Onderneem actie als u fraude of verkeerd gebruik van zorggeld vermoed

  • Meld fraude of verkeerd gebruik bij het Zorgkantoor
  • Zoek een andere zorgverlener
  • Bij fraude: doe aangifte bij de politie

Meld fraude of verkeerd gebruik

Het Zorgkantoor onderzoekt fraude of verkeerd gebruik van zorggelden

Het Zorgkantoor kan maatregelen treffen naar aanleiding van een onderzoek. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Pgb stopzetten
  • Zorgovereenkomst stopzetten
  • Pgb terugvorderen
  • Aangifte doen bij de politie
  • Melding bij het landelijk meldpunt, zodat ook andere zorgkantoren actie kunnen ondernemen