Fonds SGS

Fonds SGS ondersteunt projecten die een meerwaarde hebben voor de gezondheidszorg, en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra en branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS stimuleert hiermee innovatieve en baanbrekende initiatieven, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen.

De kernregio’s van Fonds SGS

Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drenthe.

Bijdragen aan projecten zijn bedoeld voor innovaties die worden vormgegeven door (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerste lijn, tweede lijn, ggz, thuiszorg en welzijnszorg.

Het allereerste uitgangspunt voor een projectaanvraag is dat Fonds SGS projecten ondersteunt die een meerwaarde hebben voor de zorg.

De overige criteria waarop projectaanvragen getoetst worden, zijn:

 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak onder relevante zorgverleners.
 • Het project is innovatief (baanbrekend of vernieuwend) en levert aantoonbare verhoging van de kwaliteit van leven en/of zorg.
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 • Bij voorkeur is er sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage.
 • De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten.
 • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw, of het wijzigen van een bestaand, zorgproces, dient dit na afloop inpasbaar te zijn in bestaande richtlijnen, zorgstructuren en zorgfinanciering.
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief breder kan worden geïmplementeerd.
 • Het project kent een eenmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.
 • Resultaten van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek moeten direct geïmplementeerd kunnen worden.

Bijdragen aan kleine initiatieven zijn bedoeld voor kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drenthe. Deze maatschappelijke initiatieven zijn gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking, particulieren niet.

Daarnaast worden de aanvragen voor een klein initiatief op de volgende criteria getoetst:

 • Het project betreft overige zorg/welzijn waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt en waarnaar aantoonbare behoefte of vraag is.
 • Het project heeft de focus op gezondheid, bewustwording of activatie.
 • Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en/of een maximale looptijd van 1 jaar.
 • Bij voorkeur is er sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage.

Fonds SGS ondersteunt geen:

 • Wetenschappelijk onderzoek dat niet praktijkgericht is.
 • Medisch onderzoek dat zich in een ’dierexperimenteel’ stadium bevindt.
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen.
 • Inrichting- of (ver)bouwproject, lidmaatschap of licentiegelden.
 • Commerciële productontwikkeling.
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wmo, Wlz en Zvw.
 • Projecten die al gestart zijn of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Wilt u een aanvraag voor projectsubsidie indienen?
Download hier het aanvraagformulier projectsubsidie (doc), dat u, eventueel samen met uw contactpersoon bij Zilveren Kruis, invult.

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?
Download hier het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

U kunt ook gebruik maken van de formats voor een projectplan (doc) en projectbegroting (xlsx).

Na ontvangst toetsen wij uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele de gevraagde bijdrage en bij een aanvraag voor projectsubsidie de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Fonds SGS. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een overeenkomst met de voorwaarden voor uitbetaling van de financiële bijdrage. Als Fonds SGS uw aanvraag afwijst, dan krijgt u ook daarvan schriftelijk bericht.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is circa 10 weken.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Fonds SGS zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Het implanteren van een sling of matje is een veel toegepaste interventie bij verzakking in het bekkenbodem gebied of bij een liesbreuk. Meestal pakt de behandeling goed uit, maar voor 2-5% levert de plaatsing klachten op die soms van zeer ernstige aard zijn. Voor deze patiënten is onoverzichtelijke en vaak minimale zorg voor handen. Met behulp van enkele patiënten heeft ‘LOC Zeggenschap in zorg’ landelijke verenigingen van medisch specialisten en diverse experts in het veld benaderd en is er draagvlak ontstaan om aan oplossingen te werken.Dit project is gericht op het ontwikkelen van zorgpaden voor mesh patiënten. Deze zorgpaden zijn in kaart gebracht en vervolgens zijn artsen en patiënten geïnformeerd over deze zorgpaden zodat de genoemde patiënten beter geholpen worden. Ook is, in nauwe samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, FMS en medisch specialistische beroepsverenigingen, gewerkt aan een DBC wijzigingsverzoek, welke medio 2020 is goedgekeurd door de NZa en per 1 januari 2022 in werking is gesteld. Hiermee is het eindresultaat van dit project ook geïmplementeerd in de reguliere zorgstructuren.

Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis ingezet om mensen die in aanraking komen met corona van de juiste informatie te voorzien via www.coronaplein.nl. Een digitaal platform voor mensen met longklachten door het coronavirus. Het is ook de plek voor lotgenotencontact, hulp en onderzoek. 

Als door ernstige ziekte het hart en/of de longen falen, kan het nodig zijn de functie van deze organen over te nemen. Een veelgebruikte techniek hiervoor betreft ExtraCorporele MembraanOxygenatie (ECMO). Bij ECMO wordt via een hart-long machine bloed van een patiënt buiten het lichaam om van zuurstof voorzien en teruggepompt, waarmee ECMO de functie van hart en longen gedeeltelijk overneemt.

Aangezien ECMO een zeer intensieve en kostbare therapie is, uit literatuur blijkt dat 10% van de patiënten na behandeling binnen één jaar alsnog komt te overlijden en de kwaliteit van leven voor een deel van de patiënten na behandeling met ECMO zeer beperkt lijkt, is het van groot belang dat ECMO alleen wordt ingezet bij patiënten die door deze behandeling langdurig overleven in goede kwaliteit van leven.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is een expertisecentrum voor behandeling met ECMO voor patiënten met ernstig hart- en/of longfalen. Zij hebben zich tot doel gesteld om de doelmatigheid van ECMO te verbeteren. Dit willen zij bereiken door deze kostbare behandeling gerichter en daarmee efficiënter in te zetten. Het resultaat van dit project is een voorspelmodel voor 1-jaarsoverleving na ECMO in goede kwaliteit van leven. Invoering van dit voorspelmodel resulteert in een daling van 10% in het aantal ECMO-behandelingen.

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven

Ook kleinschalige initiatieven tot € 35.000 krijgen bij Fonds SGS een kans.

RaceRunning is een sport voor kinderen die in het dagelijks leven in een rolstoel zitten of een loophulpmiddel nodig hebben. Voor deze groep ernstig beperkte kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen.

De RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of te verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren. Met ‘Borging RaceRunning 2.0 ‘wil men voor een goede landelijke dekking in meerdere provincies zorgen en nog meer verenigingen oprichten. Met de bijdrage van Fonds SGS wil men verenigingen werven in de regio’s Zaanland, Utrecht en Zwolle.

De stichting Football Memories richt zich primair op ouderen (60+) die de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen. De meeste deelnemers kampen met eenzaamheid, sociale isolatie en/of (beginnende) dementie. Deelname aan Football Memories prikkelt de deelnemers door de omgeving waarin ze verkeren en omdat ze iets nieuws doen. De hersenen worden geactiveerd en dat heeft een vertragend effect op de ontwikkeling van dementie. Voor de meeste deelnemers zijn sociale interacties niet meer zo vanzelfsprekend, dus het is fijn om samen met anderen gedeelde herinneringen op te halen.

Doel van dit project is om Football Memories breed bij (32) voetbalclubs in te voeren, door te ontwikkelen en de continuïteit te waarborgen, om vele kwetsbare ouderen een steuntje in de rug te geven. De bijdrage van Fonds SGS wordt ingezet om Football Memories te organiseren met een voetbalclub in een van de regio’s van Fonds SGS.

Viore is een inloopcentrum voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden in de regio Gooi- en Vechtstreek. Zij organiseren veel activiteiten die gericht zijn op mensen die leven met kanker en bieden en steun en begeleiding, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Viore Beweegt! is een programma met meerdere activiteiten: wandelen, pilates, yoga en tuinieren. De activiteiten worden verzorgd door deskundige begeleiders met kennis over en begrip voor mensen die leven met kanker. Fonds SGS draagt financieel bij aan het nieuwe programma dat start in juli 2021 en zal lopen tot juni 2022.

Meer weten?

Neemt u dan gerust contact op met het bestuurssecretariaat van Fonds SGS op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Contactgegevens

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Dénise van der Blom of Sabine-Cécile Severein
Telefoonnummer: 071 367 02 87
Email: SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41224102
Fiscaalnummer: 8027.07.506

Publicatieformulier ANBI’s

Voor meer informatie over het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar de op deze website gepubliceerde documenten.

SGS formulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen 2021 (pdf)