Vergoeding Praktijkondersteuning GGZ (POH-GGZ)

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

In dit hoofdstuk leest u over de vergoeding POH-GGZ

Over wat we willen bereiken en wat het voor u betekent, over de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

U krijgt meer ruimte voor e-health en netwerkzorg

In het IZA is afgesproken dat maximum aantal uren POH-GGZ (per normpraktijk) met 4 uur worden verhoogd. Deze extra vergoeding is bedoeld voor netwerkzorg en het inzetten van e-health modules. We stimuleren daarmee de inzet van digitale tools bij patiënten met mentale klachten. Ook krijgt u meer ruimte voor netwerkvorming rondom deze patiënten. Denk hierbij niet alleen aan samenwerking met de GGZ, maar ook aan het sociaal domein (zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk).

Wij vinden het belangrijk dat verzekerden de juiste GGZ-zorg op de juiste plek krijgen

Verzekerden willen GGZ-zorg dicht bij huis krijgen. Dit kan via de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Deze professional ondersteunt de huisarts bij de GGZ-zorg. Denk aan patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Dit doet de POH-GGZ door middel van preventie, triage, kortdurende behandeling/begeleiding en gerichte doorverwijzing. De functie kan worden ingevuld door (een combinatie van) personele inzet, e-health en het raadplegen van GGZ gespecialiseerde zorgaanbieders (consultatie/netwerkzorg).

Voor externe consultatie kunt u denken aan een psychiater, psychotherapeut, eerstelijns GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of een kaderarts GGZ. En wat betreft e-health toepassingen kunt u denken aan een e-healthplatform waar e-health programma’s, beeldbellen, vragenlijsten en Virtual Reality samenkomen.

De POH-GGZ heeft een specifieke plaats in de GGZ-keten

De GGZ-keten bestaat uit de praktijkondersteuner GGZ, de generalistische Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Zilveren Kruis ondersteunt de stappen die worden gezet om de positie van de POH-GGZ in deze keten te versterken.

U kunt gebruik maken van een beslissingsondersteunend screeningsinstrument

Wij stimuleren het gebruik van beslissingsondersteunende screeningsinstrumenten, omdat we het belangrijk vinden dat patiënten hun zorg op de juiste plek ontvangen.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding stellen wij een aantal voorwaarden

  • U stimuleert zelfzorg (e-health) en ‘blended’ begeleiding/behandeling. Bij ‘blended’ hulpverlening krijgt een verzekerde een gecombineerde behandeling/hulpverlening van online en offline interventies. Dit maakt de zorg beter, klantvriendelijker en doelmatiger.

De POH-GGZ:

  • voldoet aan opleidingseisen en competentieprofiel van de eigen beroepsgroep;
  • maakt tijdens werktijden gebruik van een werkruimte/spreekkamer in uw praktijk;
  • werkt in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) en/of het Keten Informatie Systeem (KIS).

Wij kennen maximaal 16 uur POH-GGZ per week toe per 2.350 patiënten

Het maximum NZa tarief staat gelijk aan 16 uur POH-GGZ per week per 2.350 patiënten. Binnen deze maximumvergoeding is het ook mogelijk aanvullende kosten voor e-health toepassingen en externe consultatie (netwerkzorg) te vergoeden. Deze vergoedingen zijn elk maximaal de waarde van 2 uur POH-GGZ per week per 2.350 patiënten.

Voor het aanvragen van de vergoeding voor e-health toepassingen en consultatie/netwerkzorg, brengt u voor uw praktijk de verwachte kosten in kaart. Op basis daarvan vraagt u deze vergoeding aan.

Onder voorwaarden kunt u meer dan 16 uur POH-GGZ per week aanvragen

U kunt in het inkoopportaal van VECOZO een afspraak maken voor meer dan 16 uur POH-GGZ per week. U heeft recht op extra uren wanneer uw praktijk een wachtlijst heeft voor de POH-GGZ of wanneer u werkzaam bent in een achterstandswijk. In het portaal krijgt u hierover vragen te zien. 

3. Hoe bepalen wij de tarieven?

De rekentool publiceren we uiterlijk 31 augustus op onze website

Zodat u een tariefberekening kunt maken voor uw praktijk. Deze rekentool geldt als hulpmiddel en werk gelijk aan de rekenmethodiek in het Zorginkoopportaal van VECOZO, waar u de vergoeding aanvraagt. Het tarief is uiteindelijk een bedrag per ingeschreven patiënt. De POH-GGZ kan daarnaast ook specifieke consulten declareren.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

Wijzigingen en nieuwe aanvragen kunt u aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO

U kunt op 4 momenten in het jaar starten met de vergoeding of wijzigingen doorgeven die kunnen leiden tot aanpassing van het tarief. De start-/wijzigingsdata zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De volgende wijzigingen geeft u aan ons door:

  • u breidt het aantal uren POH-GGZ uit
  • u levert/gebruikt minder uren POH-GGZ dan waar het tarief op gebaseerd is
  • uw populatie wijzigt sterk

Uw aanvraag dient u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding in via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na toekenning van uw aanvraag of wijziging krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal.