Vergoeding Praktijkmanagement

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de vergoeding Praktijkmanagement

Over wat we willen bereiken en wat het voor u betekent, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

Voor een huisarts is het belangrijk om zoveel mogelijk tijd beschikbaar te hebben voor patiëntenzorg

Hieraan willen we bijdragen met deze vergoeding. Een praktijkmanager neemt werkzaamheden over van de huisarts die niet gerelateerd zijn aan zorg. Dit zijn vooral facilitaire en managementtaken. U kunt als huisarts hierdoor meer tijd besteden aan uw patiënten. In de reguliere financiering van huisartsen (inschrijftarief/consulttarief) zit een component voor het management van de praktijk. Wij bieden in aanvulling hierop ook een tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van een praktijkmanager.

Praktijkmanagement kan ook gecontracteerd worden via de O&I regio-organisatie

Voor een goede inbedding van de praktijkmanager is de samenwerking met andere praktijken en/of de regio-organisatie noodzakelijk. Zilveren Kruis ziet praktijkmanagement als onderdeel van de organisatie en infrastructuur (O&I) voor de huisartsenzorg. Om die reden kan praktijkmanagement ook gecontracteerd worden via uw O&I regio-organisatie.

2. Wat zijn de voorwaarden?

De volgende voorwaarden gelden voor de praktijkmanager

De praktijkmanager:

  • doet facilitaire en managementwerkzaamheden voor de praktijk. De huisarts draagt daadwerkelijk managementtaken over aan de praktijkmanager;
  • werkt voor huisartsenpraktijken in een samenwerkingsverband of voor een praktijk met meer dan 4.500 patiënten;
  • bevordert de onderlinge samenwerking tussen de praktijken;
  • heeft een relevante HBO opleiding afgerond en/of een (eenjarige) opleiding tot praktijkmanager afgerond die is geaccrediteerd op HBO-niveau. Aan de voorwaarden is tevens voldaan als de praktijkmanager aantoonbaar is gestart met een relevante HBO-opleiding.

De contractuele uren van een doktersassistent kunt u niet opvoeren als uren praktijkmanagement. Met een doktersassistent die ook werkzaam is als praktijkmanager en voldoet aan de gestelde voorwaarden, sluit u een aparte arbeidsovereenkomst af.

We stimuleren de registratie in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM). Dat vormt de basis voor kwaliteitsborging van de praktijkmanager.

3. Hoe bepalen wij de tarieven?

De rekentool publiceren we uiterlijk 31 augustus op onze website

Zodat u een tariefberekening kunt maken voor uw praktijk. Deze rekentool geldt als hulpmiddel en werk gelijk aan de rekenmethodiek in het Zorginkoopportaal van VECOZO, waar u de vergoeding aanvraagt. Het tarief is uiteindelijk een bedrag per ingeschreven patiënt.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de vergoeding aan via het Zorginkoopportaal

Op 4 momenten per jaar kunt u starten met de vergoeding of wijzigingen doorgeven die kunnen leiden tot aanpassing van het tarief. De startdata zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal. Na toekenning van uw aanvraag krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal.