Vergoeding Taakdelegatie

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de vergoeding van Taakdelegatie

Voorheen 'vergoeding POH-s'. Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

Door medisch-inhoudelijke taakdelegatie kunt u meer tijd voor de patiënt maken

In de huisartsenpraktijk delegeert de huisarts taken aan andere zorgprofessionals. Dit gaat bijvoorbeeld om programmatische ketenzorg door de POH-s of spreekuur door de Physician Assistant of ANIOS. Hierdoor kan de praktijk meer tijd voor de patiënt maken en kan de huisarts zich meer richten op complexere zorgvragen. Zo willen we bijdragen aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.

De naam van de 'vergoeding POH-s' is gewijzigd in 'vergoeding Taakdelegatie'

In de basis is de vergoeding bedoeld voor de POH-s. Deze levert programmatische zorg voor chronisch zieken. Daarnaast kunt u deze vergoeding sinds 2020 inzetten voor andere zorgprofessionals, die net als de POH-s bijdragen aan taakdelegatie van medisch-inhoudelijke activiteiten in de huisartsenpraktijk. Om die reden hebben we de naam van de vergoeding aangepast. Zo past het beter bij de praktijk. In de voorwaarden is verduidelijkt om welke zorgprofessionals dit gaat en onder welke voorwaarden.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Voor de vergoeding gelden deze voorwaarden

 • De ondersteunende professional is een POH (uitgezonderd POH-ggz), praktijkverpleegkundige, physician assistant, nurse practitioner/verpleegkundig specialist of ANIOS
 • De ondersteunende professional is in dienst van de huisartsenpraktijk, in dienst bij de regio-organisatie of gedetacheerd vanuit een instelling;
 • De opgegeven uren moeten contractueel vastgelegd zijn voor de professional(s) onder de bovengenoemde functie(s). Voor een POH-s, die ook doktersassistente is, geeft u dus alleen de uren als POH-s op;
 • De aangevraagde uren mogen niet boven het aantal contracturen (de werkelijke inzet) liggen
 • De ondersteunende professional werkt in het HIS of KIS van de huisarts en volgt hierbij de NHG-richtlijn ADEPD-registeren. Hij/zij codeert onder meer de episodes met een ICPC-code op de E-regel
 • De ondersteunende professional voldoet aan de opleidingseisen en het competentieprofiel van de eigen beroepsgroep.

3. Hoe bepalen wij de tarieven?

Uw tarief wordt bepaald op basis van uw praktijk, uw ureninzet het type vergoeding dat u kiest

De oude rekenmethodes POH-s (methodiek 2020-2021) en POH-s (methodiek 2022-2023) zijn gecombineerd tot één rekenmethode. Net als de oude rekenmethode POH-s (2020-2021) berekent u de maximale ruimte voor deze vergoeding op basis van uw praktijkpopulatie en praktijkzwaarte. Uw aangevraagde uren mogen bovendien niet boven het aantal contracturen (de werkelijke inzet) liggen. Tot slot kunt u kiezen tussen twee type vergoedingen; een vaste of aanvullende vergoeding.

De praktijkzwaarte wordt berekend op basis van een aantal factoren van uw praktijkpopulatie

 1. De praktijkgrootte: het aantal ingeschreven patiënten
 2. Chronische patiënten: Pre-DM, DM, CVRM, COPD en Astma volgens de inclusiecriteria van InEen (pdf)
 3. Kwetsbare ouderen: 28% van het aantal ingeschreven 75-plussers

U heeft de keuze tussen een ‘vaste vergoeding’ en ‘aanvullende vergoeding’

In de rekentool (op onze website en in VECOZO) wordt de vergoeding voor uw praktijk inzichtelijk. U kunt de volgende keuze maken:

 • U kiest voor een 'vaste vergoeding’ van 100% (methodiek POH-s vergoeding 2020-2021)
  • U kiest voor een 100% vergoeding van het aantal uren personeel dat u opvoert. Dit is een volledige vergoeding van de opgegeven uren.
  • De professionals die vanuit deze vergoeding bekostigd worden, mogen tijdens deze uren niet declareren i.v.m. dubbele bekostiging.
 • U kiest voor een ‘aanvullende vergoeding’ van 25% (methodiek POH-s vergoeding 2022-2023)
  • U kiest voor een 25% vergoeding van het personeel dat u opvoert. Dit is een aanvullende vergoeding van de opgegeven uren t.b.v. niet-patiëntgebonden en indirect patiëntgebonden tijd.
  • De direct patiëntgebonden tijd wordt gedeclareerd via consulten en verrichtingen.

Onder direct patiëntgebonden tijd verstaan we het contact met de patiënt. Onder indirecte tijd verstaan we de tijd gerelateerd aan contact met de patiënt, zoals verslaglegging en collegiaal overleg. En bij niet-patiëntgebonden tijd gaat het om tijd die niet gerelateerd is aan een patiënt.

Wij sluiten dubbelloop in financiering uit

 • Als u de inzet van de professionals deelt met één of meer andere praktijken met een apart contract met Zilveren Kruis, dan geeft u alleen die uren op die de professional voor uw praktijk werkt en niet de uren die u gezamenlijk contracteert.
 • Als u bent aangesloten bij een regio-organisatie die een O&I overeenkomst heeft voor de integrale ketenzorg, dan krijgt u voor die zorg een vergoeding van uw regio-organisatie en niet via deze ‘prestatie Taakdelegatie’.
 • Als de inzet van de professionals bekostigd wordt via andere S3 vergoedingen, dan worden deze uren niet vergoed via deze ‘prestatie Taakdelegatie’.

De rekentool publiceren we uiterlijk 31 augustus op onze website

Zodat u een tariefberekening kunt maken voor uw praktijk. Deze rekentool geldt als hulpmiddel en werkt gelijk aan de rekenmethodiek in het Zorginkoopportaal van VECOZO, waar u de vergoeding aanvraagt. Het tarief is uiteindelijk een bedrag per ingeschreven patiënt.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de vergoeding aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO

Op 4 momenten per jaar kunt u starten met de vergoeding of wijzigingen doorgeven die kunnen leiden tot aanpassing van het tarief. De startdata zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal.

De volgende wijzigingen geeft u aan ons door:

 • u levert/gebruikt meer of minder uren dan waar het tarief op gebaseerd is;
 • uw praktijkpopulatie wijzigt.

Na toekenning van uw aanvraag krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal.