Fonds SGS

Fonds SGS ondersteunt projecten die een meerwaarde hebben voor de gezondheidszorg, en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra en branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een bijdrage aan het stimuleren van innovatieve, doelmatige en waarde toevoegende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen.

Het bestuur van Fonds SGS is op zoek naar een nieuw bestuurslid

Heeft u belangstelling? Lees meer over de taken van een bestuurslid. En hoe u zich kunt aanmelden.

Meer over de vacature van bestuurslid Fonds SGS

Bijdragen aan projecten

Deze zijn bedoeld voor innovaties die worden vormgegeven door (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een bijdrage aan het stimuleren van innovatieve, doelmatige en waarde toevoegende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, GGZ, thuiszorg en welzijnszorg.

Het allereerste uitgangspunt voor een projectaanvraag is dat Fonds SGS projecten ondersteunt die een meerwaarde hebben voor de zorg.

Daarnaast worden projectaanvragen op de volgende criteria getoetst:

 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak onder relevante zorgverleners.
 • Het project is innovatief, doelmatig, voegt waarde toe, is relevant voor de doelgroep en levert een aantoonbare verhoging van de kwaliteit van leven en/of zorg.
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 • Bij voorkeur is er sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage.
 • De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten.
 • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw, of het wijzigen van een bestaand, zorgproces, dient dit na afloop inpasbaar te zijn in
 • bestaande richtlijnen, zorgstructuren en zorgfinanciering.
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief breder kan worden geïmplementeerd.
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.
 • Resultaten van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek moeten direct geïmplementeerd kunnen worden.

Bijdragen aan kleine initiatieven

Deze zijn bedoeld voor kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio’s Amsterdam, Apeldoorn/Zutphen, Drenthe, Flevoland, Gooi & Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Veluwe, Utrecht, Zaanstreek/Waterland en Zwolle/IJssel-Vecht. Deze maatschappelijke initiatieven zijn gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking, particulieren niet.

Daarnaast worden de aanvragen voor een klein initiatief op de volgende criteria getoetst:

 • Het project betreft overige zorg/welzijn waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt en waar aantoonbare behoefte of vraag naar is.
 • Het project heeft de focus op gezondheid, bewustwording of activatie.
 • Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en een maximale looptijd van 1 jaar.
 • Een klein initiatief kan een maximale bijdrage ontvangen van € 30.000,- en er is sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage.

Fonds SGS ondersteunt geen:

 • Wetenschappelijk onderzoek dat niet praktijkgericht is.
 • Medisch onderzoek dat zich in een ’dierexperimenteel’ stadium bevindt.
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen.
 • Inrichting- of (ver)bouwproject, lidmaatschap of licentiegelden.
 • Commerciële productontwikkeling.
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wmo, Wlz en Zvw.
 • Projecten die al gestart zijn of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Wilt u een projectaanvraag indienen?

Download hier het aanvraagformulier projecten (doc), dat u, eventueel samen met uw contactpersoon bij Zilveren Kruis, invult.

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?

Download hier het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

U kunt ook gebruik maken van de formats voor een projectplan (doc) en projectbegroting (xlsx).

Na ontvangst toetsen wij uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele de gevraagde bijdrage en bij een aanvraag voor projectsubsidie de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Fonds SGS. Dit bestuur vergadert 1 keer per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een overeenkomst met de voorwaarden voor uitbetaling van de financiële bijdrage. Als Fonds SGS uw aanvraag afwijst, dan krijgt u ook daarvan schriftelijk bericht.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is circa 10 weken.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Fonds SGS zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Als door ernstige ziekte het hart en/of de longen falen, kan het nodig zijn de functie van deze organen over te nemen. Een veelgebruikte techniek hiervoor betreft ExtraCorporele MembraanOxygenatie (ECMO). Bij ECMO wordt via een hart-long machine bloed van een patiënt buiten het lichaam om van zuurstof voorzien en teruggepompt, waarmee ECMO de functie van hart en longen gedeeltelijk overneemt.

Aangezien ECMO een zeer intensieve en kostbare therapie is, uit literatuur blijkt dat 10% van de patiënten na behandeling binnen één jaar alsnog komt te overlijden en de kwaliteit van leven voor een deel van de patiënten na behandeling met ECMO zeer beperkt lijkt, is het van groot belang dat ECMO alleen wordt ingezet bij patiënten die door deze behandeling langdurig overleven in goede kwaliteit van leven.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is een expertisecentrum voor behandeling met ECMO voor patiënten met ernstig hart- en/of longfalen. Zij hebben zich tot doel gesteld om de doelmatigheid van ECMO te verbeteren. Dit willen zij bereiken door deze kostbare behandeling gerichter en daarmee efficiënter in te zetten. Het resultaat van dit project is een voorspelmodel voor 1-jaarsoverleving na ECMO in goede kwaliteit van leven. Invoering van dit voorspelmodel resulteert in een daling van 10% in het aantal ECMO-behandelingen.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) onderzoekt hoe informele en formele zorgorganisaties met plezier samenwerken aan goede zorg voor thuiswonende Amsterdammers die dat nodig hebben. Daarnaast willen zij dat professionals en vrijwilligers in de formele en informele zorg prettig en gelijkwaardig samenwerken om de Amsterdammer de zorg en welzijn te bieden die past bij diens wensen, vragen en levensfase.

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven

Met behulp van Fonds SGS zijn de volgende kleinschalige initiatieven gerealiseerd.

Stichting Speeltuinen Driebergen realiseert een KWIEK-route bij de inclusieve speeltuin die aangelegd gaat worden. KWIEK maakt gebruik van het straatmeubilair in de buurt en is een korte wandeling met eenvoudige lichamelijke oefeningen. De route is bedoeld om ouderen op een leuke manier meer te laten bewegen.

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie die ervaringsdeskundige ondersteuning biedt aan iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met een eetprobleem of eetstoornis. Met het project Samen Sterk gaan zij trainingen, workshops en activiteiten ontwikkelen en organiseren, die zullen worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen ten behoeve van (jonge) mensen met een eetprobleem. Doelgroep betreft iedereen van 14 jaar of ouder die te maken heeft met eetproblematiek.
De verzamelde kennis en ervaring zullen worden gebundeld en gedeeld met de samenwerkingspartners. Stichting JIJ beoogt hiermee bij te dragen aan het verder implementeren van positieve gezondheid in de GGZ in Nederland.

Meer weten?

Neemt u dan gerust contact op met het bestuurssecretariaat van Fonds SGS op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Contactgegevens

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Dénise van der Blom of Sabine-Cécile Severein
Telefoonnummer: 071 367 02 87
Email: SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41224102
Fiscaalnummer: 8027.07.506

Publicatieformulier ANBI’s

Voor meer informatie over het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar de op deze website gepubliceerde documenten.

SGS formulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen 2023 (pdf)