Fonds SGS

Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en/of stichtingen.

Ook steunt Fonds SGS kleinschalige initiatieven voor buurtgerichte en lokale activiteiten die zich richten op gezondheid en of welzijn. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten en initiatieven mede ten goede komen aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun positie in het zorgproces verbetert.

Onze kernregio's zijn

Amsterdam, Apeldoorn-Zutphen, Drenthe, Flevoland, 't Gooi, Kennemerland, Rotterdam, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zwolle.

Fonds SGS zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen, maar ook kleine lokale welzijnsactiviteiten krijgen een kans.

Fonds SGS doet dit door financiële bijdragen te leveren in de vorm van:

 1. Projectsubsidies: Innovaties die worden vormgegeven door (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS draagt bij aan verschillende initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, ggz, thuiszorg en welzijnszorg.
 2. Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de kernregio’s van Fonds SGS. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking. Particulieren niet.

Om voor projectsubsidie van Fonds SGS in aanmerking te komen moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Fonds SGS ondersteunt projecten die de zorg versterken. Het uitgangspunt voor projectfinanciering is dat Fonds SGS projecten ondersteunt die de zorg versterken. 

De overige criteria waarop projectaanvragen getoetst worden, zijn:

 •  Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante zorgverleners.
 •  Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van leven en/of zorg.
 •  Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 • Bij voorkeur is er sprake van een cofinanciering en/of een eigen bijdrage.
 •  De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten.
 •  Indien de gevraagde bijdrage wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient dit na afloop inpasbaar te zijn in bestaande zorgstructuren en zorgfinanciering.
 •  Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief  breder kan worden geïmplementeerd.
 •  Het project kent een eenmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Om voor een bijdrage aan een klein initiatief van Fonds SGS in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan de volgende criteria voldoen:

 •  Het project betreft overige zorg/welzijn waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt.
 •  Het project heeft de focus op gezondheid of activatie.
 •  Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en een maximale looptijd van 1 jaar.
 •  Het project vindt plaats in één van de kernregio’s
 •  Er is sprake van een co-financiering en/of een eigen bijdrage.

Fonds SGS ondersteunt geen:

 •  Wetenschappelijk onderzoek
 •  Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt
 •  Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen
 •  Een inrichting- of (ver)bouwproject, lidmaatschap of licentiegelden;
 • Commerciële productontwikkeling;
 •  Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wmo, Wlz en Zvw;
 •  Project dat al is gestart of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Overzicht van de door Fonds SGS goedgekeurde bestedingsdoelen 2020 (pdf)

Wilt u een aanvraag voor projectsubsidie indienen?
Download hier het aanvraagformulier projectsubsidie (doc), dat u, eventueel samen met uw contactpersoon bij Zilveren Kruis, invult.

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?
Download hier het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

U kunt ook gebruik maken van de formats voor een projectplan (doc) en projectbegroting (xlsx).

Na ontvangst toetsen wij uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele de gevraagde bijdrage en bij een aanvraag voor projectsubsidie de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Fonds SGS. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een overeenkomst met de voorwaarden voor uitbetaling van de financiële bijdrage. Als Fonds SGS uw aanvraag afwijst, dan krijgt u ook daarvan schriftelijk bericht.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is circa 10 weken.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Fonds SGS zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis ingezet om mensen die in aanraking komen met corona van de juiste informatie te voorzien via www.coronaplein.nl. Een digitaal platform voor mensen met longklachten door het coronavirus. Het is ook de plek voor lotgenotencontact, hulp en onderzoek. 

Vervolgfinanciering heeft het Longfonds in staat gesteld om een eerste versie van dit platform door te ontwikkelen naar coronaplein.nu , waar nieuwe faciliteiten zijn toegevoegd en bestaande faciliteiten zijn verbeterd. Naast informatie, advies en lotgenotencontact kan nu ook gechat worden met verpleegkundigen. Met dit vernieuwde coronaplein.nu wordt ervoor gezorgd dat een nóg grotere groep coronapatiënten eerder en gerichter zijn weg vindt naar de juiste zorg.

Als door ernstige ziekte het hart en/of de longen falen, kan het nodig zijn de functie van deze organen over te nemen. Een veelgebruikte techniek hiervoor betreft ExtraCorporele MembraanOxygenatie (ECMO). Bij ECMO wordt via een hart-long machine bloed van een patiënt buiten het lichaam om van zuurstof voorzien en teruggepompt, waarmee ECMO de functie van hart en longen gedeeltelijk overneemt.

Aangezien ECMO een zeer intensieve en kostbare therapie is, uit literatuur blijkt dat 10% van de patiënten na behandeling binnen één jaar alsnog komt te overlijden en de kwaliteit van leven voor een deel van de patiënten na behandeling met ECMO zeer beperkt lijkt, is het van groot belang dat ECMO alleen wordt ingezet bij patiënten die door deze behandeling langdurig overleven in goede kwaliteit van leven.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is een expertisecentrum voor behandeling met ECMO voor patiënten met ernstig hart- en/of longfalen. Zij hebben zich tot doel gesteld om de doelmatigheid van ECMO te verbeteren. Dit willen zij bereiken door deze kostbare behandeling gerichter en daarmee efficiënter in te zetten. Het resultaat van dit project is een voorspelmodel voor 1-jaarsoverleving na ECMO in goede kwaliteit van leven. Invoering van dit voorspelmodel resulteert in een daling van 10% in het aantal ECMO-behandelingen.

SyncVR richt zich met dit project op het probleem rondom pijn en angst bij dialysebehandelingen. Volgens de initiatiefnemer heeft virtual reality de potentie om zowel de angst- als de pijnervaring tot wel 60% te verminderen. In verkennend onderzoek is dit met 49 patiënten op 3 locaties getest, waarvan bijna driekwart van de patiënten minder pijn/angst ervoer tijdens het aanprikken. In dit project wil men deze interventie testen en door ontwikkelen voor de doelgroep.

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven

Ook kleinschalige initiatieven krijgen bij Fonds SGS een kans.

RaceRunning is een sport voor kinderen die in het dagelijks leven in een rolstoel zitten of een loophulpmiddel nodig hebben. Voor deze groep ernstig beperkte kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen.

De RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of te verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren. Met ‘Borging RaceRunning 2.0 ‘wil men voor een goede landelijke dekking in meerdere provincies zorgen en nog meer verenigingen oprichten. Met de bijdrage van Fonds SGS wil men verenigingen werven in de regio’s Zaanland, Utrecht en Zwolle.

De stichting Football Memories richt zich primair op ouderen (60+) die de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen. De meeste deelnemers kampen met eenzaamheid, sociale isolatie en/of (beginnende) dementie. Deelname aan Football Memories prikkelt de deelnemers door de omgeving waarin ze verkeren en omdat ze iets nieuws doen. De hersenen worden geactiveerd en dat heeft een vertragend effect op de ontwikkeling van dementie. Voor de meeste deelnemers zijn sociale interacties niet meer zo vanzelfsprekend, dus het is fijn om samen met anderen gedeelde herinneringen op te halen.

Doel van dit project is om Football Memories breed bij (32) voetbalclubs in te voeren, door te ontwikkelen en de continuïteit te waarborgen, om vele kwetsbare ouderen een steuntje in de rug te geven. De bijdrage van Fonds SGS wordt ingezet om Football Memories te organiseren met een voetbalclub in een van de regio’s van Fonds SGS.

Viore is een inloopcentrum voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden in de regio Gooi- en Vechtstreek. Zij organiseren veel activiteiten die gericht zijn op mensen die leven met kanker en bieden en steun en begeleiding, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Viore Beweegt! is een programma met meerdere activiteiten: wandelen, pilates, yoga en tuinieren. De activiteiten worden verzorgd door deskundige begeleiders met kennis over en begrip voor mensen die leven met kanker. Fonds SGS draagt financieel bij aan het nieuwe programma dat start in juli 2021 en zal lopen tot juni 2022.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Fonds SGS neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Fonds SGS maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Fonds SGS is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.

Contactgegevens

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Dénise van der Blom Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071-3670287
Email: SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41224102
Fiscaalnummer: 8027.07.506

Publicatieformulier ANBI’s

Voor meer informatie over het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar de op deze website gepubliceerde documenten.

SGS publicatieformulier ANBI 2020

Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over SAG

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.
Meer over Stichting Theia

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.