Fonds SGS

Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor financiering aan zorgorganisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en stichtingen. Ook steunt Fonds SGS kleinschalige initiatieven voor buurtgerichte en lokale initiatieven die zich richten op activatie en gezondheid. Fonds SGS heeft vanuit het verleden affiniteit met de regio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Maar aanvragen voor projecten uit het hele land worden in overweging genomen als die ten goede komen aan verzekerden van Zilveren Kruis. Onze kernregio's zijn Amsterdam, Apeldoorn-Zutphen, Drenthe, Flevoland, 't Gooi, Kennemerland, Rotterdam, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zwolle.

Fonds SGS zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen, maar ook kleine lokale welzijnsactiviteiten krijgen een kans.

Fonds SGS doet dit door financiële bijdragen te leveren in de vorm van:

 1. Projectsubsidies: Innovaties die worden vormgegeven door (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, thuiszorg en welzijnszorg.
 2. Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de kernregio’s van Fonds SGS. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking. Particulieren niet.

Om voor projectsubsidie van Fonds SGS in aanmerking te komen moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Fonds SGS ondersteunt projecten die de zorg versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen.

De overige criteria zijn:

 •  Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante zorgverleners.
 •  Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit.
 •  Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 •  Er is sprake van een cofinanciering en/of een eigen bijdrage.
 •  De gevraagde investering is in evenwicht met de beoogde baten.
 •  Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald te kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 •  Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief “om niet” breder kan worden geïmplementeerd.
 •  Het project kent een eenmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Om voor een bijdrage aan een klein initiatief van Fonds SGS in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan de volgende criteria voldoen:

 •  Het project betreft overige zorg/welzijn waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt.
 •  Het project heeft de focus op gezondheid.
 •  Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en een maximale looptijd van 1 jaar.
 •  Het project vindt plaats in één van de kernregio’s van de gelieerde zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Kennemerland, Zaanstad, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht & Zwolle).
 •  Er is sprake van een co-financiering en/of een eigen bijdrage.

Fonds SGS ondersteunt geen:

 •  Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 •  Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt
 •  Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen
 •  Een inrichting- of bouwproject
 •  Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wmo en Zorgverzekeringswet
 •  Project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan

Overzicht van de door Fonds SGS goedgekeurde bestedingsdoelen 2019 (pdf).

Wilt u een aanvraag voor projectsubsidie indienen?
Download hier het aanvraagformulier projectsubsidie (doc), dat u, eventueel samen met uw contactpersoon bij Zilveren Kruis, invult.

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?
Download hier het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

U kunt ook gebruik maken van de formats voor een projectplan (doc) en projectbegroting (xlsx).

Na ontvangst toetsen wij uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele de gevraagde bijdrage en bij een aanvraag voor projectsubsidie de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Fonds SGS. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een overeenkomst met de voorwaarden voor uitbetaling van de financiële bijdrage. Als Fonds SGS uw aanvraag afwijst, dan krijgt u ook daarvan schriftelijk bericht.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Fonds SGS zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis ingezet om mensen die in aanraking komen met corona van de juiste informatie te voorzien via www.coronalongplein.nl. Een digitaal platform voor mensen met longklachten door het coronavirus. Het is ook de plek voor lotgenotencontact, hulp en onderzoek. Inmiddels heeft het coronalongplein meer dan 320.000 unieke bezoekers. Circa 2.000 mensen hebben een ziektelastmeter ingevuld en circa 1.200 mensen maken gebruik van de persoonlijke gezondheidsomgeving die er aan verbonden is.

De onderzoeken gaven inzicht in hoe het een grote groep coronapatiënten verging over een periode van 3 en 6 maanden na de acute infectie in het voorjaar.

Een vervolgsubsidie stelt het Longfonds in staat om te werken aan de doorontwikkeling van het coronalongplein.nl naar coronaplein.nu en door het toevoegen van nieuwe faciliteiten en bestaande faciliteiten het platform te verbeteren.

Selectief mutisme is een stoornis waarbij kinderen niet praten op school of in sociale situaties. Dit kan ertoe leiden dat kinderen slechter presteren op school, op school uitvallen en in een sociaal isolement terechtkomen. Selectief mutisme is een invaliderende aandoening met ernstige gevolgen. Er is vaak een chronisch beloop en verhoogde kans op andere psychische problemen, zoals angststoornissen en depressies. De doelstelling van dit project van het AMC/De Bascule is tweeledig: Valideren van een vragenlijst voor betere screening en diagnostiek en toetsen van de effectiviteit van een innovatief behandelprotocol voor selectief mutisme. Dit draagt bij aan verbetering van zorg voor deze kinderen.

Consultatie sociaal domein gaat over het mogelijk maken van consultatie door specialisten van Altrecht GGZ en hulpverleners van de specialistische begeleiding van Lister (WMO) uit de gebiedsgerichte teams aan het sociaal domein in een tweetal wijken van Utrecht. Tevens verkrijgt men inzicht in de wijze waarop en de mate waarin consultatie plaats vindt en input verzameld over de meerwaarde ervan. Op basis van de resultaten zal men komen tot een structurele bekostiging en daarmee financiering van consultatie door ggz-specialisten aan het sociale domein.

Voorbeelden van kleinschalige initiatieven

Ook kleinschalige initiatieven krijgen bij Fonds SGS een kans.

Bij zorg- en wooncentrum De Haven te Bunschoten wordt een beleeftuin aangelegd die voor alle bewoners van de intramurale en extramurale woonvoorzieningen op een veilige en aangename manier toegankelijk is. Met de financiële bijdrage van Fonds SGS wordt in de looproute in de tuin activerende elementen en domotica gerealiseerd.

Het Adamas Inloophuis is een charitatieve vrijwilligers organisatie in Nieuw-Vennep die zich richt op de psychosociale ondersteuning en begeleiding van volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten en/of nabestaanden. Men wil de gasten de gelegenheid bieden om in een veilige en vertrouwde omgeving, onder professionele begeleiding, verschillende vormen van bewegen en ontspannen te laten ervaren. Dat kan een positieve bijdrage leveren aan hun algemene herstel en het toenemen van conditie en energie. Fonds SGS levert een financiële bijdrage voor de ‘Bewegen en ontspannen’ activiteiten voor gasten van het inloophuis.

Stichting Earlybirds maakt het mogelijk dat professionele fotografen geheel kosteloos fotoreportages van prematuur geboren kindjes in het ziekenhuis maken. Ook aan de foto’s die ouders na afloop van de reportage ontvangen zijn geen kosten verbonden. Met een bijdrage van Fonds SGS kunnen zij reportages gaan maken in de ziekenhuizen in de provincies Flevoland, Drenthe en Noord-Holland.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Fonds SGS neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Fonds SGS maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Fonds SGS is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.

Contactgegevens

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland
Dellaertweg 1 (kern 3, 7e etage), 2316 WZ Leiden
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071-3670287
Email: marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41224102
Fiscaalnummer: 8027.07.506

Doelstellingen

De doelstellingen van SGS zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

 • het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de naamloze vennootschap Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V., en/of andere door het bestuur te bepalen en aan de naamloze vennootschap: Achmea Zorgverzekeringen N.V., gelieerde zorgverzekeringen gediend zijn;
 • het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan initiatieven tot innovatie op het terrein van de gezondheidszorg waarvoor (nog) geen reguliere financiering beschikbaar is;
 • al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen.
De overige criteria zijn:

 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante (individuele) zorgverleners;
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op (volgens de gangbare definitie van de zorgsector);
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • De gevraagde investering is beperkt in vergelijking met de baten en na afloop van het project moet het redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Concreet houdt dit in dat Fonds SGS zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen.

Dit tracht men te bewerkstelligen door het leveren van financiële bijdragen aan innovaties, die door de verschillende (zorg)organisaties, kenniscentra of branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.

Fonds SGS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg (o.a. van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg), e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, thuiszorg en welzijnszorg.

Bestuurssamenstelling

De bestuursleden hebben vanuit hun eigen ervaring, expertise en achtergrond affiniteit met de gezondheidszorg. Het bestuur bestaat uit 6 personen en wordt gevormd door:

 • Naomi Coenraad
 • Herman Cornet
 • Ben Crul
 • Edith Dekker (voorzitter)
 • Marcella van Dorst
 • Rob Moeke

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen kennisnetwerk. De bestuurders besteden over het algemeen veel tijd aan een gedegen voorbereiding van de vergadering.

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het presentiegeld voor de bestuursleden is € 350,- exclusief BTW per bijgewoonde vergadering.

Verslag, staat van baten en lasten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de op deze website gepubliceerde jaarverslagen. Bovendien is het meerjarig beleidsplan integraal op de website gepubliceerd.

Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over SAG

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.
Meer over Stichting Theia

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.