Welke zorg met mijn pgb-Wlz budget betalen?

U heeft u een persoonsgebonden budget voor het inkopen van uw langdurige zorg. En u wilt weten welke zorg u mag betalen met het pgb.

Met een pgb-Wlz kunt u de volgende soorten zorg inkopen:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Vervoer van en naar de dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang

Deze zorg moet doelmatig en passend zijn bij uw situatie, als u dit uit het pgb wilt betalen.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is het ondersteunen, stimuleren, aanleren of overnemen van de verzorging van u zelf. U kunt daarbij denken aan onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken, het aanreiken en toedienen van medicatie en het verzorgen van uw huid.

Toedienen van medicatie is verpleging als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

Verpleging

Verpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Verpleging is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij wondverzorging en injecties. Ook het aanleren van het uitvoeren van medische handelingen behoort tot verpleging. Bijvoorbeeld wondverzorging, geven van injecties, advies hoe om te gaan met ziekte, het zelf leren injecteren enz.

Begeleiding individueel

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen.

Begeleiding groep

Begeleiding in groepsverband kan nodig zijn omdat u vanwege uw beperking niet in staat is om tot een vorm van dagstructuur te komen. Begeleiding groep kan alleen geboden worden aan groepen budgethouders. Meer dan 1 persoon noemen we een groep. Maaltijden op gebruikelijke tijdstippen alsmede de begeleiding bij het nuttigen hiervan worden vergoed.

Vervoer van en naar de dagbesteding

Vervoer van en naar de dagbesteding wanneer u niet zelfstandig naar de begeleidingslocatie kunt reizen. Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk om (een deel van) de reis zelfstandig uit te voeren.

Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat u hier zelf niet meer (volledig) toe in staat bent. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het schoonmaken en houden van uw woonruimte. Ook het wassen, strijken, koken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt onder deze aanspraak.

Logeeropvang

Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers, dit noemen we respijtzorg. U verblijft kortdurend ergens anders dan thuis. De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. Dat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren. U kunt dus geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten voor extra zorg tijdens het etmaal logeeropvang. Ook behoort het schoonmaken van de logeerruimte en het eten en drinken bij het verblijf. Vanuit het pgb kunt u per week maximaal 3 etmalen logeeropvang inkopen, op jaarbasis is dit 156 etmalen. U mag de etmalen opsparen om een langere tijd te gaan logeren. In de overeenkomst met de zorgaanbieder spreekt u het aantal etmalen af. Dit kan ook een langere periode zijn, bijvoorbeeld een weekend of een week. Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk. Vervoer naar logeeropvang komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Kijk in de vergoedingenlijst pgb-Wlz voor een overzicht

In de vergoedingenlijst pgb-Wlz (pdf) vindt u een overzicht met de zorg die u wel of niet met uw budget kunt inkopen. Ook staan de eventuele voorwaarden erbij vermeld. Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan, of er worden zelden vragen over gesteld.