Nieuwsbrief februari 2022

Op 2 februari 2022 informeerden we u over de keuzemogelijkheid tussen het huidige en het vorige POH-s beleid van Zilveren Kruis. In dit nieuwsbericht leest u aanvullende informatie.

We trekken lessen uit de onrust die ons inkoopbeleid heeft veroorzaakt

Wij erkennen de belangrijke rol van de huisartspraktijk, de huisartsen én de praktijkondersteuners. We beseffen dat we beter hadden moeten communiceren richting de individuele huisartsen over het inkooptraject 2022-2023. En we realiseren ons dat voor een grote groep huisartsen het vertrouwen in Zilveren Kruis is aangetast. Met de gedane toezeggingen en vervolgstappen wil Zilveren Kruis de onrust wegnemen.

We benutten de huidige contracttermijn om in gesprek te gaan met huisartsen en regio-organisaties. In die gesprekken willen we graag reflecteren op de totstandkoming van het huidige beleid en in samenspraak met u werken aan het nieuwe beleid voor 2024. Een beleid dat kan rekenen op een breed draagvlak onder huisartsen en een relatie die is gebaseerd op vertrouwen.

U krijgt de mogelijkheid om te kiezen voor het huidige of vorige POH-s beleid

U kunt de keuze maken die het beste past bij uw praktijk. Dat geldt zowel voor de huisartsen die al een nieuwe overeenkomst hebben afgesloten, als voor de huisartsen die dat nog niet hebben gedaan. U krijgt voor de contractperiode 2022-2023 eenmalig de keuze uit onderstaande opties.

Voor de huisartsen uit Friesland geldt deze keuze ook. Zij kennen een specifieke situatie vanwege de overgang van het beleid van De Friesland naar het beleid van Zilveren Kruis. Om die reden ontvangen zij aparte berichtgeving.

  1. Kiest u voor het huidige Zilveren Kruis beleid POH-s (2022-2023)?
    In de nieuwe POH-s systematiek 2022-2023 declareert de POH-s buiten de ketenzorg. Daarbij gaat het om de consulten, visites en verrichtingen (buiten de ketenzorg). Er is geen maximum aantal te declareren uren zoals in de afgelopen jaren. Zet u de POH-s meer in dan u bekostigd krijgt vanuit de ketenzorg en andere prestaties? Dan ontvangt u een aanvullend bedrag voor de indirecte en niet-patiëntgebonden tijd. De tariefstelling van deze aanvulling is gebaseerd op 15% van de kosten voor uw POH-S. Alle informatie over dit nieuwe POH-s beleid leest u in de nieuwsbrief van september 2021.
  2. Kiest u voor het vorige Zilveren Kruis beleid POH-s (contractperiode 2020-2021)?
    Bij deze keuze houdt u de gemaximeerde vaste vergoeding voor de POH-s. Het is niet mogelijk per direct van systematiek te wijzigen. Voor deze keuzemogelijkheid wordt daarom momenteel VECOZO aangepast. Vanaf 1 april kunt u dan – volgens de voorwaarden in het vorige POH-s beleid – het moduletarief declareren. In het eerste kwartaal declareert u wel consulten, visites en verrichtingen. We compenseren u voor het mogelijke verschil in inkomsten over het 1e kwartaal van 2022.

We compenseren over het 1e kwartaal uw inkomstenverschil voor de POH-s

Deze compensatie geldt wanneer u kiest voor het vorige POH-s beleid en de veranderde POH-s systematiek (voor het 1e kwartaal 2022) heeft geleid tot een negatief verschil (ten opzichte van 2021). We kijken daarbij naar consulten, visites en verrichtingen enerzijds en de inkomsten uit de module POH-s anderzijds.

Graag betrekken wij de huisartsen bij de manier waarop we de compensatie berekenen. Daarom toetsen we de exacte methode in het veld. Daarna stellen we de methode vast. Uiterlijk 1 oktober 2022 kunt u het eventuele compensatiebedrag declareren.

Maak uw keuze uiterlijk 31 maart 2022 in VECOZO

U ontvangt uiterlijk 1 maart 2022 een nieuwsbericht met een instructie over de contractaanpassing in VECOZO. Vervolgens krijgt u een e-mail van VECOZO om uw overeenkomst daadwerkelijk aan te passen. Het aanpassen kan tussen 15 maart (mogelijk eerder) en 31 maart. U kiest dan voor het huidige POH-s beleid (2022-2023) óf voor het vorige POH-s beleid (2020-2021) van Zilveren Kruis. Om vanaf 1 april te kunnen declareren is het noodzakelijk uw keuze voor 1 april aan te maken.

Per 1 april staan in VECOZO ook de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen

In nieuwsbrief van december 2021 informeerden we u over de verhoging van de tarieven. Door de tarieven extra te indexeren, geven we uitvoering aan het Kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen. Hiermee kunt u als praktijkhouder de salarissen van medewerkers met een middeninkomen verhogen.

Om de verhoogde tarieven voor de zorgsalarissen te kunnen declareren per 1 april 2022, is het noodzakelijk om in VECOZO uw overeenkomst aan te passen. Dat kan ook tussen 15 maart (mogelijk eerder) en 31 maart 2022. Tegelijkertijd met het vastleggen van uw keuze voor de POH-s systematiek. U moet deze nieuwe tarieven wel zelf aanpassen in uw HIS.

Op 'Contract voor huisartsenzorg' vindt u de tarievenlijst met de tarieven voor het 1e kwartaal 2022 en de tarieven die gelden vanaf het 2e kwartaal 2022. Ook de rekentools vindt u op onze website. Zowel de rekentools die gelden in het 1e kwartaal 2022, als die gelden vanaf het 2e kwartaal 2022.

De vervolgstappen voor de komende periode

  • 21 februari publiceren we de rekentool POH-s (methodiek 2020-2021) op de website.
  • Uiterlijk 1 maart ontvangt u een nieuwsbericht met een instructie voor de contractaanpassing in VECOZO.Voor 15 maart ontvangt u een bericht van VECOZO om uw overeenkomst aan te passen.
  • Tussen 15 maart (mogelijk eerder) en 31 maart past u uw overeenkomst aan in VECOZO.
  • Vanaf 1 april kunt u de verhoogde tarieven declareren en bij de keuze voor het vorige POH-s beleid het bijbehorende moduletarief declareren.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.