Nieuwsbrief september 2021

Wij hebben de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met huisartsen, regio-organisaties en brancheverenigingen. Via deze gesprekken heeft uw overeenkomst 2022-2023 vorm gekregen. In deze nieuwsbrief informeren we u specifiek daarover.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • VECOZO zorginkoopportaal opent op 30 september
  • Tarievenlijst 2022 is voor u beschikbaar
  • Ruimte voor de groei van de huisartsenzorg
  • Voor de POH-s creëren we een aanvullende vergoeding
  • We verruimen de module Samenwerking rondom kwetsbare ouderen
  • Prestatie Service & bereikbaarheid is geactualiseerd met digitale service

VECOZO zorginkoopportaal opent op 30 september

Vanaf dat moment kunt u een 2-jarige overeenkomst afsluiten. In uw overeenkomst hebben de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord een plek gekregen. Daarnaast hebben we het inkoopbeleid aangepast op basis van de reacties vanuit huisartsen en brancheverenigingen. Dit heeft onder andere geleid tot een beleidsaanpassing voor de POH-s, daarover leest u hieronder meer.

We wijzen u ook graag op de overstap naar het VECOZO portaal. Hierover hebben we u eerder geïnformeerd. Houd rekening met enkele voorbereidingen voordat u kunt inloggen, zie de uitleg op de VECOZO website.

Voor toegang tot de modules van het Zorginkoopportaal is een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisaties. Controleer of de tekenbevoegde gebruiker(s) van uw organisatie hierover beschikt. Is dit niet het geval, vraag dan meteen het certificaat en/of de autorisaties aan:

  • Log in (als contactpersoon voor VECOZO) op de website van VECOZO.
  • Ga naar VECOZO aanvragen en wijzigen
  • Kies Zorgaanbieder en vul het online formulier Zorginkoopportaal in.
  • Vraag autorisaties aan voor de Uitvraag- en Contracteermodule.

Bekijk het inkoopbeleid

Naar VECOZO

De tarievenlijst 2022 is voor u beschikbaar

We indexeren alle tarieven en volgen dezelfde systematiek als de afgelopen jaren. In de tarievenlijst 2022 volgen we voor segment 1 de NZa maximum tarieven. Deze zijn gemiddeld geïndexeerd met 0,76%. Dit indexatiecijfer geldt ook voor segment 3 en buiten segment. Ook voor segment 2 is de NZa systematiek het uitgangspunt, deze tarieven worden uiteindelijk vastgesteld in de regionale onderhandelingen.

Aangezien we een 2-jarige overeenkomst aanbieden, willen we transparant zijn over de indexatie voor 2023. Ook dan volgen we de NZa systematiek voor alle tarieven. Deze toezegging is toegevoegd aan het Inkoopbeleid Huisartsenzorg en O&I.

Bekijk de tarievenlijst 2022

U krijgt ruimte voor de groei van de huisartsenzorg

We investeren vanuit meerdere bronnen in de huisartsenzorg. Dit hebben we met elkaar afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. Allereerst is er ruimte voor demografische en autonome groei. De zorgvraag neemt o.a. door vergrijzing toe. Daarbij indexeren we, zie daarvoor het bericht over de tarievenlijst. Daarbovenop is er 2% extra groeiruimte beschikbaar. We investeren komend jaar in ouderenzorg (zie het bericht over kwetsbare ouderen), regionale organisatiegraad, digitale innovaties en Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Over het laatste onderwerp maken we afspraken met de regio-organisaties. Daardoor krijgt u ruimte voor initiatieven in uw wijk of regio. Deze gelden zijn breed inzetbaar met als uitgangspunt dat het merendeel van deze groeiruimte ten goede komt aan de zorg (in de huisartsenpraktijken) en zorg gerelateerde projecten. Denk bijvoorbeeld aan ‘Meer tijd voor de patiënt’ initiatieven.

Voor de POH-s creëren we een aanvullende vergoeding

Deze beleidswijziging (zoals op 1 april gepubliceerd) heeft voor onrust gezorgd. De meest gehoorde klacht was dat de niet-patiënt gebonden tijd onvoldoende gedekt wordt. Op dit punt hebben we ons inkoopbeleid aangepast. We creëren extra financiering voor de indirecte en niet-patiëntgebonden tijd via een nieuwe module POH-S. Deze module kunt u aanvragen via het portaal. We publiceren ook een rekentool en rekenvoorbeeld op onze website.

Deze nieuwe rekentool houdt rekening met een totale bekostiging van de POH-s. Eerst kijken we naar de financiering vanuit de ketenzorg en modules zoals ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’ en ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’. Daarna blijft de overige tijd van de POH-s over. Deze tijd wordt enerzijds bekostigd vanuit consulten en verrichtingen (voor directe tijd) en anderzijds via de ‘Aanvullende vergoeding POH-s’ (voor de indirecte en niet-patiëntgebonden tijd).

Voor de tariefstelling gaan we ervanuit dat de praktijkondersteuner 15% van de werkzame uren besteedt aan indirecte en niet-patiëntgebonden tijd. Deze werkzame uren zijn de formatie-uren gecorrigeerd voor vakantie- en feestdagen, ziekte en tijd aan opleiding.

Tot slot, we begrijpen dat deze beleidswijziging voor de ene praktijk anders uitpakt dan voor de andere praktijk. We blijven dan ook in gesprek met huisartsen, regio-organisaties en brancheorganisaties over de uitwerking van dit beleid en we monitoren dan ook de effecten. En we houden daarbij onze uitgangspunten in gedachte, namelijk een eenvoudige en transparante bekostiging waarmee we een brede inzet van de POH-s stimuleren.

Naar de rekentool

We verruimen de module Samenwerking rondom Kwetsbare ouderen

We vernieuwen de module en verruimen het gemiddelde percentage kwetsbare 75 plussers van 20% naar 28%. Dit is een financiële verruiming die past bij de ontwikkelingen in de praktijk. Het doel van deze vernieuwde module is het creëren van sterke netwerken, zodat we de uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd bieden. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de concrete samenwerking met de wijkverpleging. Meer hierover leest u in de bijlagen van het O&I inkoopbeleid.

Sterke netwerken vragen om een regionale aanpak. Daarom contracteren we de module vanaf 2022 bij voorkeur via de regio-organisatie. We willen de regio-organisaties en de huisartsen echter wel voldoende implementatietijd geven. Om die reden kunt u deze prestatie de komende contracteerperiode (2022-2023) op twee manieren contracteren: via uw regio-organisatie of als individuele huisarts.

Concreet gaat de zorginkoper het gesprek aan met uw regio-organisatie en tegelijkertijd kan de huisarts vanaf 30 september de module aanvinken in het inkoopportaal. In de regio spreken de regio-organisatie en de aangesloten huisartsen een eenduidige route af. Vanaf 2024 wordt de module in alle regio’s via de regio gecontracteerd.

Bekijk het inkoopbeleid O&I

De module Service & bereikbaarheid is geactualiseerd met digitale service

De wens van onze verzekerden verschuift naar digitale service en bereikbaarheid. Vandaar dat het onderdeel ‘de praktijk is 5 dagen per week geopend voor een vraag of het maken van een afspraak gedurende 45 weken per jaar’ vervalt.

We hebben 2 nieuwe onderdelen geformuleerd: ‘online inzage’ en ‘online contact’. Met deze onderdelen stimuleren we bijvoorbeeld de inzet van digitale verwijsbrieven en het beeldbellen. Ook de tarieven van deze module zijn aangepast. Meer hierover leest u in het tarievenoverzicht en in de Bijlagen Inkoopbeleid Huisartsenzorg.

Bekijk de bijlage inkoopbeleid huisartsenzorg