Nieuwsbrief december 2021

In dit nieuwsoverzicht voor huisartsen leest u het laatste nieuws en achtergrondinformatie over actuele onderwerpen.

In onze nieuwsbrief van december leest u over de volgende onderwerpen:

  Aandachtpunten voor het contracteren in het VECOZO portaal
 • Per 1 april 2022 verhogen we de index van de tarieven
 • In 9 regio’s hebben wij 1 aanbieder voor laboratorium diagnostiek geselecteerd
 • Toevoeging aan inkoopbeleid en tarievenlijst voor de module Ouderenzorg
 • Inkoopbeleid GLI 2022-2023 aangevuld voor uitzonderingssituaties
 • Stroomschema voor het bestellen en declareren van katheters en verbandmiddelen

Aandachtpunten voor het contracteren in het VECOZO portaal

We geven u ruim de tijd om de overeenkomst Huisartsenzorg te tekenen. Het zorginkoopportaal is daarom tot eind 2021 geopend. Om uw overeenkomst te tekenen en af te ronden, is de werkwijze als volgt:

 • Vul de vragenlijst in de ‘Uitvraagmodule’
 • Accepteer het voorstel in de ‘Contracteermodule’

Vergeet niet aan te geven dat uw overeenkomst gevolgd mag worden door verre verzekeraars. Wanneer u dit vergeet worden de afspraken in uw overeenkomst niet uitgeleverd via de landelijke volgsystematiek. Gevolg hiervan is dat uw declaraties uitvallen bij de verre verzekeraars.

Alleen met de juiste autorisaties kunt u een overeenkomst afsluiten. Heeft uw praktijk nog niet de juiste autorisaties? Vraag deze dan zo spoedig mogelijk aan. Alleen met de juiste autorisaties krijgt uw praktijk toegang tot het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO. Controleer of de tekenbevoegde gebruiker van uw organisatie hierover beschikt. Aanvragen doet u als volgt:

 • Log als contactpersoon voor VECOZO in op de website van VECOZO
 • Ga naar VECOZO aanvragen en wijzigen en volg de stappen
 • Vraag autorisaties aan voor de ‘Uitvraag- en Contracteermodule’

Naar VECOZO

Per 1 april 2022 verhogen we de index van de tarieven

Met het indexeren van de tarieven geven wij uitvoering aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen. Het extra geld wordt via de tarieven van de zorgverzekeraars beschikbaar gesteld aan werkgevers in de zorg. U heeft als praktijkhouder de opdracht om hiermee de salarissen van medewerkers met een middeninkomen te verhogen.

De uitvoering laat het niet toe om deze verhoging per januari 2022 door te voeren. Dit heeft onder andere te maken met het opnieuw inrichten van de systemen. Om die reden is op landelijk niveau besloten om de verhoogde indexering per 1 april 2022 door te voeren (inclusief een correctie voor het 1e kwartaal). Hiervoor publiceert de NZa een nieuwe tariefsbeschikking.

We vragen u om de salarisverhogingen voor uw personeel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 door te voeren.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

 • Vanaf 1 januari 2022 declareert u de tarieven van onze huidige tarievenlijst. Deze tarieven hebben een indexatiepercentage van 0,76%.
 • Vanaf 1 april 2022 gelden nieuwe tarieven met een verhoogde indexatie. De NZa bepaalt de hoogte van de indexatie (inclusief correctie 1e kwartaal, hoogte is nog onbekend). Wij verwerken dat in onze tarievenlijst en in uw overeenkomst. Vervolgens ontvangt u een nieuw voorstel in het VECOZO Zorginkoopportaal en we vragen u dit te bevestigen.
 • U declareert de nieuwe tarieven per 1 april 2022. Het is belangrijk dat op dat moment de juiste tarieven in uw HIS staan.

Voor de tarieven die we overeenkomen met de regio-organisaties geldt ook de NZa systematiek als uitgangspunt. Deze tarieven en de indexatie worden vastgesteld in de gesprekken met de regionale zorginkopers. Per 1 april wordt ook het indexatiepercentage van deze tarieven bijgesteld. De regionale zorginkopers bespreken dit met de regio-organisaties.

Toevoeging in inkoopbeleid en tarievenlijst voor de module Ouderenzorg

In de nieuwsbrief van september informeerden we u over de contractering van de module ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’. We contracteren de module vanaf 2022 bij voorkeur via de regio-organisatie. De zorginkoper gaat hierover het gesprek aan met uw regio-organisatie.

Tegelijkertijd heeft u als huisarts de mogelijkheid om de module aan te vinken in het Zorginkoopportaal. In de regio spreken de regio-organisatie en de aangesloten huisartsen een eenduidige route af. En vanaf 2024 wordt de module in alle regio’s via de regio gecontracteerd.

Bovenstaande is ook toegevoegd aan het ‘Inkoopbeleid O&I 2022-2023’ en het ‘Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2022-2023’. Ook hebben we het moduletarief voor de individuele praktijk toegevoegd aan de tarievenlijst. Op deze pagina vindt u het beleid en de tarievenlijst.

Beleid en tarievenlijst 2022

In 9 regio’s hebben wij één aanbieder voor laboratorium diagnostiek geselecteerd

De afgelopen maanden heeft Zilveren Kruis een selectief inkooptraject uitgevoerd voor laboratoriumdiagnostiek die wordt aangevraagd door zorgverleners in de eerste lijn. Hieronder vallen Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie. Dit beleid is van toepassing in de regio’s: Rotterdam, Kennemerland, Zaanstreek Waterland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Drenthe, Zwolle, Gelderland Midden en Noord-Oost Gelderland.

Per regio is één aanbieder of consortium geselecteerd dat verantwoordelijk is voor alle laboratoriumdiagnostiek voor onze verzekerden. Op onze website vindt u welke aanbieder geselecteerd is voor uw regio.

Met de geselecteerde aanbieder maken wij duidelijke afspraken over kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de diagnostiek. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanbieders de beste en meest doelmatige diagnostiek kunnen leveren aan onze verzekerden. Wij vragen u als huisarts onze verzekerden door te verwijzen naar deze aanbieders. Verzorgen onze geselecteerde aanbieders momenteel nog geen diagnostiek voor u? Dan gaan zij hierover graag met u in gesprek.

Mocht u vragen hebben over de selectieve inkoopprocedure voor eerstelijns laboratorium diagnostiek, ga dan naar onze website voor meer informatie en FAQ.

Eerstelijnsdiagnostiek (ELD)

Inkoopbeleid GLI 2022-2023 aangevuld voor uitzonderingssituaties

Wanneer Zilveren Kruis na diverse stappen in bepaalde gemeenten geen regio-organisatie of samenwerkingsverband kan contracteren en daarmee niet aan haar zorgplicht kan voldoen, bestaat de mogelijkheid dat we individuele GLI-aanbieders (leefstijlcoach) een overeenkomst aanbieden. Het contracteren via de regio-organisatie blijft ons beleidsuitgangspunt. Hier leest u het aangepaste inkoopbeleid GLI 2022-2023.

Inkoopbeleid GLI 2022-2023

Stroomschema voor het bestellen en declareren van katheters en verbandmiddelen

In een eerdere nieuwsbrief lieten we u weten dat we vanaf 2021 uitsluitend medisch speciaalzaken contracteren voor de levering van hulpmiddelen DISVV. Dit betreft diabetesmateriaal, incontinentiemateriaal, stomamateriaal, verbandmiddelen en drinkvoeding.

Een werkgroep van ‘Het Roer Gaat Om’ heeft naar aanleiding van meldingen gezocht naar een vereenvoudiging van het proces rondom enkele hulpmiddelen binnen de huisartsenpraktijken. Zo hebben ze stroomschema’s gemaakt voor het bestellen en declareren van katheters wondverbandmiddelen. Kijk op de website van Het Roer Gaat Om.

Website Het Roer Gaat Om