Prestatie Service en bereikbaarheid

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de prestatie 'Service en bereikbaarheid

Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

Het is voor onze klanten en uw patiënten belangrijk dat de huisartsenpraktijk toegankelijk en bereikbaar is

We stimuleren u om de service en bereikbaarheid van de praktijk te verbeteren of te vergroten. We richten ons op zaken die we als extra beschouwen ten opzichte van wat normaal gesproken mag worden verwacht van een huisartsenpraktijk.

Digitale oplossingen dragen positief bij aan goede service en bereikbaarheid

Digitalisering gaat in een hoog tempo en technologieën verouderen snel. In de service naar klanten vraagt dit continu om vernieuwing en verdergaande digitalisering. Dat wat nu nieuw en uitzonderlijk is, wordt over een aantal jaar als gewoon ervaren. We stimuleren praktijken dan ook om bestaande digitale oplossing regelmatig te evalueren en zo nodig aan te passen.

2. Wat zijn de voorwaarden?

De prestatie bestaat uit 3 modules (A, B en C) die u los van elkaar kunt afsluiten

U kunt deelnemen op het niveau van de huisartsenpraktijk of een groepspraktijk.

U vermeldt de gecontracteerde service en bereikbaarheidsaspecten duidelijk zichtbaar op uw website

Dit is een algemene voorwaarde. Daarmee attendeert u als praktijk uw patiënten op de service aspecten die u aanbiedt. Er mogen geen restricties gelden op de aangeboden service aspecten. We controleren steekproefsgewijs. Bijvoorbeeld door te controleren of de verschillende services duidelijk zijn vermeld op uw website. Ook kunnen we vragen om uw eigen data, waaruit blijkt dat uw patiënten gebruikmaken van de services.

 • Module A: Online inzage - de praktijk biedt online inzage in een beveiligde omgeving
  Steeds meer patiënten hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bijvoorbeeld om samen te beslissen tijdens het zorgpad. Via deze module stimuleren we het implementeren en aanbieden van de service ‘online inzage’. We sluiten daarmee aan op de wettelijke plicht (vanaf 1 juli 2020) om patiënten elektronische inzage in hun gegevens te bieden. Voor deze module gelden twee voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor deze module moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Patiënten kunnen online hun dossier inzien
  • Patiënten kunnen online hun laboratoriumuitslagen inzien

Voor het contracteren van deze module voldoet u aan beide bovenstaande voorwaarden. Uiteraard moet u de ‘online inzage’ aanbieden in een beveiligde omgeving, waar wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Module B: Online contact - patiënten kunnen 24/7 online contact opnemen met de huisartspraktijk
  Alle vormen van bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk zijn belangrijk, zowel fysiek als digitaal. Via deze module stimuleren we dat de praktijk 24/7 online communicatiemogelijkheden biedt. Voor deze module gelden de volgende voorwaarden:
  • Patiënten kunnen online afspraken maken, voor zowel een fysiek als een online consult (beeldbellen)
   Toelichting: Patiënten kunnen online een afspraak plannen voor het reguliere spreekuur van de huisarts. U stelt voldoende afspraakmogelijkheden open, zodat uw patiënt keuze heeft. Patiënten kunnen minimaal 5 werkdagen vooruit afspraken vastleggen. Patiënten kunnen nog steeds telefonisch een afspraak maken via de assistente.
  • Patiënten kunnen een e-consult krijgen
   Toelichting: E-consult is het digitaal contact met uw patiënt via de e-mail, de chat in een app of het patiëntenportaal.
  • Patiënten kunnen via beeldbellen een consult krijgen
   Toelichting: Door de inzet van beeldbellen hoeven uw patiënten niet naar de praktijk te komen, maar worden zij toch ‘gezien’. U beschikt over een protocol, bepaalt welk systeem u hanteert en informeert uw patiënten actief. Om het beeldbelconsult goed te implementeren is ondersteuning mogelijk vanuit de regio-organisatie.
  • Patiënten kunnen online herhaalmedicatie aanvragen
   Toelichting: Patiënten kunnen online herhaalmedicatie aanvragen. Als uw praktijk afspraken heeft met één of meerdere apotheken in de omgeving, dan volstaat een verwijzing op uw website dat patiënten herhaalmedicatie kunnen aanvragen op de website van de betreffende apotheek.
  • U verstuurt uw recepten en verwijsbrieven digitaal
   Toelichting: U verstuurt uw verwijsbrieven en recepten digitaal naar andere zorgaanbieders en maakt ook de online inzage voor uw patiënten mogelijk.

Voor het contracteren van deze module voldoet u aan alle bovenstaande voorwaarden.

 • Module C: Extra (online)spreekuur - patiënten kunnen buiten reguliere openingstijden bij de huisarts terecht
  Het gaat om de momenten buiten de reguliere openingstijden, zoals de ochtend, avond of het weekend (OAW). Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Patiënten kunnen het extra spreekuur zowel digitaal als fysiek benutten
  • Als uw praktijk kleiner is dan 2.400 ingeschreven patiënten, dan organiseert u minimaal één keer per week 2 uren OAW-spreekuur. U levert de extra spreekuren minimaal 45 weken per jaar
  • Als uw praktijk groter is dan 2.400 ingeschreven patiënten, dan organiseert u bovenop de hierboven genoemde 2 uren minimaal een half uur extra OAW-spreekuur per 600 extra ingeschreven patiënten
  • Een OAW-spreekuur van één uur aaneengesloten waarbij u met 2 huisartsen spreekuur houdt, geldt als 2 uur OAW-spreekuur
  • Ochtendspreekuren biedt u doordeweeks aan tussen 07.00 en 08.00 uur
  • Avondspreekuren biedt u doordeweeks aan tussen 17.00 en 22.00 uur
  • Weekendspreekuren biedt u aan tussen 09.00 en 16.00 uur
  • De OAW-spreekuren houdt u op vaste momenten in de week
  • De OAW-spreekuren houdt u in uw eigen praktijk
  • U kunt zelf bepalen of de OAW-spreekuren afspraak- of inloopspreekuren zijn
  • Declaraties dient u in op basis van reguliere tarieven voor consulten overdag en volgens regelgeving die geldt voor zorg die overdag wordt geleverd

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?

Het tarief is een vast bedrag per module per ingeschreven patiënt

De tarieven voor de service- en bereikbaarheidsmodules maken we uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe contractjaar bekend op onze website.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de prestatie aan via het Zorginkoopportaal

U geeft per module aan of u deze wilt afsluiten. Op 2 momenten per jaar kunt u starten met de vergoeding. De startdata zijn: 1 januari en 1 juli. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na toekenning van uw aanvraag of wijziging krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe half jaar.