Prestatie Farmacotherapeutisch overleg

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de prestatie 'Farmacotherapeutisch overleg'

Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

De prestatie ‘Formulariumgericht Voorschrijven’ (FGV) is vervangen door de ‘prestatie FTO/DTO’

Met FGV wilden we het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts stimuleren. Huisartsen scoorden vrijwel allemaal hoog. Maar we zagen ook weinig verschil in de FGV scores. Daarnaast kwam de doorontwikkeling moeizaam op gang en bleek de methodiek complex. De methodiek zorgde voor onduidelijkheid, administratielasten en ongelijkheid vanwege verschillende HIS’en. Om bovenstaande redenen hebben we in overleg met huisartsen en andere zorgverzekeraars de stap gezet naar de ‘prestatie FTO/DTO’.

Met deze nieuwe prestatie stimuleren we samenwerking tussen huisarts en apotheker

Daarnaast bevorderen we de deskundigheid, kwaliteit en doelmatigheid bij het voorschrijven van medicatie door middel van een farmacotherapeutisch overleg (FTO). Ook is er de mogelijkheid om deze prestatie te gebruiken om de samenwerking met de tweede lijn te bevorderen door middel van een diagnostisch toets overleg (DTO).

Uitgangspunt voor de prestatie FTO is een vaste groep zorgaanbieders

Deze groep bestaat uit minimaal één apotheker en drie (apotheekhoudend) huisartsen. Wanneer in de betreffende regio alleen apotheekhoudende huisartsen zijn, bestaat deze groep uit minimaal vier apotheekhoudende huisartsen. In deze groep worden doelstellingen bepaald, vastgelegd in een jaarplan en geëvalueerd. Meer informatie over een FTO is te vinden in het gratis te downloaden handboek FTO.

Belangrijk is dat uw FTO-groep aansluit bij thema’s die spelen in uw regio

Daarom vragen we de regionale O&I organisatie om een lijst aan te dragen met FTO onderwerpen, die relevant zijn voor de regio.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder leest u de voorwaarden

  • De groep komt afhankelijk van het niveau 5 of 6 keer per jaar samen. De FTO-groep heeft een gemeenschappelijk doel en een jaarplan.
  • De groep kan ook enkele bijeenkomsten gebruiken voor een DTO. Er kunnen maximaal twee bijeenkomsten worden besteed aan DTO.
  • De groep maakt gebruik van de meest recente richtlijnen en bespreekt onderwerpen die via de regio-organisatie worden aangeleverd. Deze onderwerpen worden bij minimaal 2 bijeenkomsten besproken.
  • Minimaal één van de deelnemende huisartsen is geregistreerd als Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC). Onder verantwoordelijkheid van de EKC moeten verslagen en presentielijsten in GAIA worden ingebracht.

Voor specifieke voorwaarden per FTO niveau kunt u onderstaande tabel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik raadplegen, hieronder vindt u de belangrijkste punten:

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Indicator Niveau 3 Niveau 4
Groepsgrootte Minimaal 1 apotheker en 3 (apotheekhoudend) huisartsen Minimaal 1 apotheker en 3 (apotheekhoudend) huisartsen
Frequentie Minimaal 5 keer per jaar, met een minimale opkomst van 50% Minimaal 6 keer per jaar, met een minimale opkomst van 50%
Duur bijeenkomst Minimaal 1 uur, gemiddeld 1,5 uur over het jaar gemeten Minimaal 1 uur, gemiddeld 1,5 uur over het jaar gemeten
Gebruik prescriptiecijfers Bij minimaal 2 inhoudelijke FTO’s Bij minimaal 3 inhoudelijke FTO’s, exclusief evaluatiecijfers
Maken van afspraken over farmacotherapie Bij minimaal 2 medisch inhoudelijk onderwerpen worden afspraken gemaakt die voldoen aan de eisen omschreven in hoofdstuk 2 van het handboek FTO Bij minimaal 3 medisch inhoudelijk onderwerpen worden afspraken gemaakt die voldoen aan de eisen omschreven in hoofdstuk 2 van het handboek FTO
Formuleren resultaatdoelstelling Geen eis Aanvullende eisen, zie handboek
Plan van aanpak Geen eis Aanvullende eisen, zie handboek
Afspraak vorig FTO terug laten komen Geen eis Aanvullende eisen, zie handboek
Toetsing adhv prescriptiecijfers Geen eis Aanvullende eisen, zie handboek

U hoeft geen gegevens vooraf met ons te delen

Wel kunnen we via steekproeven gegevens opvragen. We stellen dan steekproefsgewijs vast of de FTO-bijeenkomsten conform voorwaarden hebben plaatsgevonden. We kunnen daarbij een verzoek doen voor een uitdraai uit GAIA . Deze steekproeven zijn gericht op naleving en controle.

Het IVM doet steekproeven ter monitoring en doorontwikkeling

FTO-groepen worden door het IVM steekproefsgewijs beoordeeld om vast te stellen op welke niveau het FTO functioneert.

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?

De niveaus 3 en 4 komen in aanmerkingen voor een vergoeding

Het tarief is een vast bedrag per ingeschreven patiënt afhankelijk van het niveau van de FTO-groep. De tarieven maken we uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe contractjaar bekend op onze website

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de prestatie aan via het Zorginkoopportaal

U geeft dan meteen aan op welk niveau uw FTO-groep in het komende jaar functioneert. U kunt op 2 momenten per jaar starten met de prestatie. De startdata zijn: 1 januari en 1 juli. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na toekenning van uw aanvraag of wijziging krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe prestatie gaat in op de eerste dag van het nieuwe half jaar.