Prestatie Behandelwensgesprekken

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de prestatie 'Behandelwensgesprekken

Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken

Met deze nieuwe prestatie stimuleren we proactieve zorgplanning

Om zorgplanning te stimuleren komt er een aparte prestatie voor behandelwensgesprekken. Deze gesprekken kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg rond het levenseinde.

De bevolking wordt steeds ouder en de druk op de zorg wordt steeds groter

Het doel van behandelwensgesprekken is het voorkomen van onder- of overbehandeling bij het levenseinde en het leveren van zorg zoals de patiënt dat wenst. Regelmatig komt het voor dat ouderen in het ziekenhuis terecht komen. Terwijl ze daar achteraf gezien liever niet terecht waren gekomen. Door bij patiënten te inventariseren wat hun wensen zijn in de laatste fase van hun leven en dat ook daadwerkelijk vast te leggen, wordt meer gehandeld volgens de wensen van deze patiënten.

U krijgt meer tijd voor het behandelwensgesprek en de voorbereiding daarbij

Daarom is het mogelijk om bij patiënten waarbij u dit nodig acht, bijvoorbeeld vanwege kwetsbaarheid of een verwacht overlijden binnen een jaar, een behandelwensgesprek uit te voeren en te declareren.

2. Wat zijn de voorwaarden?

Tijdens de gesprekken bespreekt u de wensen van uw patiënt in de laatste levensfase

Dit betreft onder andere het wel of niet toedienen van antibiotica, wel of geen ziekenhuisopname en wel of niet reanimeren. Daarnaast bespreekt u zingeving en andere psychische en sociale aspecten met de patiënt. Voor meer informatie over palliatieve zorg en gesprekken rondom het levenseinde verwijzen we naar de NHG.

De afspraken draagt u over aan de huisartsenpost

Bent u met uw praktijk aangesloten bij een huisartsenpost? Dan heeft u de verplichting de inhoud van behandelwensgesprekken over te dragen aan de huisartsenpost. Op die manier is uw collega tijdens de ANW-uren op de hoogte van de wensen van uw patiënt.

De huisarts voert het behandelwensgesprek

Onder regie van de huisarts kunnen ook andere professionals zoals de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistent (PA) het gesprek voeren.

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?

Het tarief is een bedrag per behandelwensgesprek

Het eerste gesprek vergt de meeste voorbereiding en hiervoor geldt dan ook een hoger tarief. Mocht in de loop van de tijd een bijstelling nodig zijn door onvoorziene omstandigheden of een verandering in de gezondheid van uw patiënt, dan kunt u de prestatie voor een vervolggesprek declareren. De tarieven maken we bekend op de website van Zilveren Kruis en dat doen we uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe contractjaar.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de prestatie aan via het Zorginkoopportaal

U geeft per module aan of u deze wilt afsluiten. Op 2 momenten per jaar kunt u starten met de prestatie. De startdata zijn: 1 januari en 1 juli. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na toekenning van uw aanvraag of wijziging krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe half jaar.