Stichting Theia

Stichting Theia zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg als effectiviteit van zorgprocessen. Dit in het bijzonder voor de inwoners van regio Rijnmond.

Dit wil Stichting Theia realiseren door financiering van:

 • projecten met focus op implementatie van projecten met concrete inhoud en resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
 • projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’;
 • preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
 • projecten met een actieve betrokkenheid van burgers, patiënten en/of patiënten vertegenwoordiging.

Meer focus op financiering van projecten voor burgers van Rijnmond

Stichting Theia legt de focus minder op aanvragen van onderzoeken die een landelijke doelstelling hebben en meer op financiering van projecten die primair de burgers van Rijnmond ten goede komen.

Om voor financiering door Stichting Theia in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Belangrijk is dat het initiatief voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op borging en structurele financiering na de projectperiode.

Meer specifiek zijn voorwaarden waarop initiatieven worden getoetst:

 • Het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond;
 • Het project levert gezondheidswinst op voor inwoners van de regio Rijnmond;
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante zorgverleners;
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op;
 • Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • Er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
 • De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten;
 • Indien de gevraagde bijdrage wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen;
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners zodat het initiatief - om niet - breder kan worden geïmplementeerd;
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar.

Stichting Theia is voorstander van Open Acces publicatie in geval er in het kader van het project sprake is van publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

De kleinschalige projecten moeten:

 • zorg of welzijn betreffen, waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt;
 • in beginsel focus hebben op gezondheid en activatie (zowel fysiek als mentaal);
 • een éénmalig karakter hebben;
 • lokaal plaatsvinden, binnen de regio Rijnmond;
 • een maximale looptijd hebben van 1 jaar;
 • een cofinanciering op het project (al dan niet in natura) hebben.

Stichting Theia ondersteunt geen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek;
 • Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt;
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead;
 • Een inrichtings- of bouwproject;
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet;
 • Project dat al is gestart of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2021 (pdf)

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2020 (pdf)

Wilt u een aanvraag indienen?

Wilt u een aanvraag voor een projectsubsidie indienen?

Download het aanvraagformulier projecten (doc) en het format begroting en dekkingsplan (xlsx).

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?

Download het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Wij toetsen uw aanvraag

Hierbij wordt oa. gekeken naar de financiële onderbouwing van het project, aanpak, efficiënte inzet van de eventuele subsidie. Nadrukkelijk kijken wij ook naar de verwachte haalbaarheid op reguliere financiering na afloop van het project.

Uw aanvraag wordt finaal beoordeelt door het bestuur van stichting Theia

Zij vergaderen één keer per kwartaal.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is circa 10 weken.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een overeenkomst met daarin de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidie. Als Stichting Theia uw aanvraag afwijst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Ook als het bestuur nog aanvullende informatie wenst, ontvangt u een brief.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Stichting Theia zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Bij het ‘thuis over de drempel’ brengen van een hulpvrager, blijkt soms dat er sprake is van een ‘niet-pluis’ gevoel. Dit komt door uiteenlopende problematiek, zoals vereenzaming en verwaarlozing. Hulpvragers stellen zich de thuissituatie vaak beter voor dan in werkelijkheid het geval is en kunnen zichzelf niet altijd voorzien in de algemene dagelijkse levensbehoeften. In een aantal gevallen is de situatie thuis zodanig (niet pluis) dat de hulpvrager onvoldoende in staat is (geen of te weinig beroep kan doen op mantelzorg) om de draad weer op te pakken om zelfstandig voor zichzelf te zorgen. Daarom is opvolgzorg (mantelzorg, thuiszorg of, als het echt niet meer kan, verpleeghuiszorg) nodig. Het inschakelen van betrokken (zorg)partijen door de toegenomen werkdruk kan niet of niet tijdig worden gerealiseerd, met alle gevolgen van dien: de hulpvrager komt in nood en moet terug naar het ziekenhuis of is extra kwetsbaar door in een (onveilige) thuissituatie te blijven. De vraagt dient zich aan hoe het Rode Kruis kan bijdragen aan een stabiele en veilige leef(thuis)omgeving voor de hulpvrager die na een ziekenhuisopname naar huis wordt gebracht. Het Rode Kruis heeft de wens om te ondersteunen binnen de zorgketen waarbij zij in nauw contact staan met ziekenhuizen, de VVT-sector en huisartsen.

Op dit moment is het niet voor elke hulpvrager, in een situatie waarbij Rode Kruis vrijwilligers een ‘niet-pluis’ gevoel hebben, mogelijk om vervolgzorg te krijgen vanuit de VVT-sector of diens eigen sociale vangnet. Hierdoor komt het voor dat de hulpvrager gelijk of binnen afzienbare tijd terug moet naar het ziekenhuis, waardoor de efficiëntie en capaciteit van de SEH afneemt en de hulpvrager niet in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Wanneer het Rode Kruis de interventie Hulp achter de Voordeur kan inzetten, wordt de hulpvrager door speciaal getrainde Rode Kruis vrijwilligers voorzien in de algemene dagelijkse levensbehoeften. Dit kan het Rode Kruis voor maximaal 72 uur doen waarbij intussen de opvolgzorg kan worden geregeld. De hulpvrager kan in zijn vertrouwde omgeving verblijven en de zorgketen wordt hiermee ontlast.

De Ambition by Sport Foundation heeft tot doel het ondersteunen van sport en beweegprojecten en -organisaties die een maatschappelijk doel dienen. Zij streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners van Rijnmond (in dit specifieke geval Rotterdam) tot een gezonde leefstijl te stimuleren en mee te laten doen in de samenleving. In het kader van deze doelstellingen richt zij zich op burgers/ patiënten met overgewicht of obesitas in Rotterdam.

Dit programma heeft als doel om tot een effectieve aanpak van obesitas te komen. Het is een 2 jaar durende aanpak waarbij mensen met (ernstige) obesitas tijdens de interventie periode 2x per week gaan sporten (Sporten-op-Maat) in groepsverband bij SPC Rijnmond. Binnen het programma is continue aandacht en inzet op de volgende 3 gebieden:

 • Structureel (dagelijks) bewegen,
 • Gezonde en betaalbare voeding,
 • Coping, of een combinatie van deze 3 beïnvloedbare factoren.

De eerste cijfers, welke in samenwerking met gezondheidscentrum Beverwaard Zonboog tot stand zijn gekomen, laten de volgende uitkomsten zien: De deelnemers zijn gemiddeld 9.3 kg afgevallen. Deze gewichtsreductie bedraagt 6,6% wat significant is voor het verbeteren van de gezondheid van de deelnemers. 75% van de deelnemers had een BMI van 40+. Hun BMI was gemiddeld 42.5.

Het gemiddelde van de BMI van deze deelnemers met ernstige obesitas is gezakt naar 39.7. Van de deelnemers met (pre) diabetes laat ruim 80% verbeterde lab waarden zien.
Er is voor deze doelgroep, mensen met (ernstige) obesitas, géén alternatief programma waar bewegen in het kader van afvallen centraal staat. Daarom kunnen deze mensen nergens anders instromen wanneer Rijnmond Fit stopt. Ambition by Sport wil het programma Rijnmond Fit verlengen gedurende een periode van 36 maanden. Zij willen doorgaan met de huidige deelnemers én 160 nieuwe deelnemers met (ernstige) obesitas laten instromen in het programma.

Sociale Benadering Dementie (SBD) is een zienswijze op het leven met dementie, waarin de behoefte van mensen met dementie en hun naasten centraal wordt gezet. Uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie en naasten niet alleen worstelen met de directe gevolgen van de ziekte, maar ook met de impact van dementie op hun leefwereld. Dit leidt vaak al vóór diagnose tot veranderende relaties met familie en vrienden. SBD-ondersteuning helpt de sociale omgeving mee te veranderen, zodat het zelfvertrouwen kan groeien en de eigen identiteit kan worden hersteld.

De Social Trial is een experiment waarin samen met de deelnemers bepaald wordt wat passende ondersteuning is bij hun behoeften. In de Social Trial wordt domeinoverstijgend samengewerkt tussen zorgaanbieder, de gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor en welzijnsorganisaties. Het SBD-team legt verbinding tussen zowel zorginhoudelijke-, psychologische- als sociale ondersteuning. Ondersteunende schillen van vrijwilligers, studenten, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leveren hier een belangrijke bijdrage aan. In de Social Trial Rotterdam worden deze ondersteunende schillen gefinancierd via onder andere een bijdrage van Stichting Theia.

Kleinschalige projecten

Ook biedt Stichting Theia de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

Tommy Tomato levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen voor nu en later door gezond eetgedrag te stimuleren en mogelijk te maken. Dit doen zij door wekelijks een warme, gezonde, vegetarische maaltijd te bezorgen op basisscholen. De maaltijd maakt onderdeel uit van een lesprogramma waarbij kinderen informatie krijgen over voeding, werken in een doe-boek, zelf voedsel gaan verbouwen en bereiden. De wekelijkse warme lunch is de basis van het programma.

Kansengelijkheid vindt Tommy Tomato heel belangrijk. Daarom is de lunch voor alle kinderen toegankelijk. De prijs van de lunch is zo laag mogelijk gehouden en wordt betaald door de ouders. Stichting Tommy Tomato betaalt voor de ouders die dit niet kunnen missen. Met deze ouders wordt in een persoonlijk gesprek bekeken wat zij zelf kunnen bijdragen en wat door de Stichting wordt bijgedragen. Gemiddeld doen 15% van de ouders een beroep op de Stichting. Door dit initiatief worden er geen kinderen in de klas buitengesloten en hoort ieder kind erbij.

JINC zet zich in voor kansengelijkheid voor jongeren op de arbeidsmarkt. JINC exploiteert een programmabureau, wat projecten faciliteert en/of uitvoert gericht op ontplooiing en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan jongeren in Nederland ter versterking van de sociale, economische en fysieke revitalisatie van achterstandswijken.

JINC wil 250 leerlingen laten kennismaken met de zorg door de Zorgcarrousel.

De Zorgcarrousel is een manier om leerlingen breed te laten oriënteren op een specifieke sector. De vooroordelen die een leerling kan hebben over de zorg kunnen heel uitlopend zijn: onbekend maakt immers onbemind. In een tijdsbestek van 2 uur maken leerlingen kennis met vier verschillende zorginstellingen, om daarna af te sluiten met een reflectieronde.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Theia? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Stichting Theia maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Stichting Theia is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.