Stichting Theia

Stichting Theia zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg als effectiviteit van zorgprocessen. Dit in het bijzonder voor de inwoners van regio Rijnmond.

Dit wil Stichting Theia realiseren door financiering van:

 • projecten met focus op implementatie van projecten met concrete inhoud en resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
 • projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’;
 • preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
 • projecten met een actieve betrokkenheid van burgers, patiënten en/of patiënten vertegenwoordiging.

Meer focus op financiering van projecten voor burgers van Rijnmond

Stichting Theia legt de focus minder op aanvragen van onderzoeken die een landelijke doelstelling hebben en meer op financiering van projecten die primair de burgers van Rijnmond ten goede komen.

Om voor financiering door Stichting Theia in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Belangrijk is dat het initiatief voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op borging en structurele financiering na de projectperiode.

Meer specifiek zijn voorwaarden waarop initiatieven worden getoetst:

 • Het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond;
 • Het project levert gezondheidswinst op voor inwoners van de regio Rijnmond;
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante zorgverleners;
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op;
 • Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • Er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
 • De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten;
 • Indien de gevraagde bijdrage wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen;
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners zodat het initiatief - om niet - breder kan worden geïmplementeerd;
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar.

Stichting Theia is voorstander van Open Acces publicatie in geval er in het kader van het project sprake is van publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

De kleinschalige projecten moeten:

 • zorg of welzijn betreffen, waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt;
 • in beginsel focus hebben op gezondheid en activatie (zowel fysiek als mentaal);
 • een éénmalig karakter hebben;
 • lokaal plaatsvinden, binnen de regio Rijnmond;
 • een maximale looptijd hebben van 1 jaar;
 • een cofinanciering op het project (al dan niet in natura) hebben.

Stichting Theia ondersteunt geen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek;
 • Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt;
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead;
 • Een inrichtings- of bouwproject;
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet;
 • Project dat al is gestart of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2021 (pdf)

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2020 (pdf)

Wilt u een aanvraag indienen?

Wilt u een aanvraag voor een projectsubsidie indienen?

Download het aanvraagformulier projecten (doc) en het format begroting en dekkingsplan (xlsx).

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?

Download het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Wij toetsen uw aanvraag

Hierbij wordt oa. gekeken naar de financiële onderbouwing van het project, aanpak, efficiënte inzet van de eventuele subsidie. Nadrukkelijk kijken wij ook naar de verwachte haalbaarheid op reguliere financiering na afloop van het project.

Uw aanvraag wordt finaal beoordeelt door het bestuur van stichting Theia

Zij vergaderen één keer per kwartaal.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is circa 10 weken.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een overeenkomst met daarin de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidie. Als Stichting Theia uw aanvraag afwijst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Ook als het bestuur nog aanvullende informatie wenst, ontvangt u een brief.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Stichting Theia zijn de volgende projecten gerealiseerd.

De SANO studie gaat over 2 verschillende behandelingen van slokdarmkanker:

 1. bestraling gevolgd door operatie versus
 2. actief volgen na bestraling zonder operatie.

Voordat de resultaten van de SANO-1 studie bekend zijn, wil men op basis van de voorlopige uitkomsten de SANO-2 studie opzetten, omdat gebleken is dat patiënten een grote voorkeur hebben voor de niet-operatieve behandeling na bestraling die in SANO-1 toegepast wordt. Deze behandeling is niet gevalideerd, in tegenstelling tot de standaardbehandeling met operatie na bestraling.

Na afloop van SANO-1 zal men terug moeten gaan naar de standaardbehandeling, omdat Active Surveillance nog beschouwd wordt als experimenteel. Om op een veilige manier toch de Active Surveillance behandeling te kunnen blijven aanbieden, in de periode waarin nog geen lange termijn eindresultaten van SANO-1 beschikbaar zijn, acht men het van belang dat er een prospectieve cohortstudie opgezet wordt waarin de veiligheid en effectiviteit van de conservatieve behandeling wordt gemeten: SANO-2.

Sociale Benadering Dementie (SBD) is een zienswijze op het leven met dementie, waarin de behoefte van mensen met dementie en hun naasten centraal wordt gezet. Uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie en naasten niet alleen worstelen met de directe gevolgen van de ziekte, maar ook met de impact van dementie op hun leefwereld. Dit leidt vaak al vóór diagnose tot veranderende relaties met familie en vrienden. SBD-ondersteuning helpt de sociale omgeving mee te veranderen, zodat het zelfvertrouwen kan groeien en de eigen identiteit kan worden hersteld.

De Social Trial is een experiment waarin samen met de deelnemers bepaald wordt wat passende ondersteuning is bij hun behoeften. In de Social Trial wordt domeinoverstijgend samengewerkt tussen zorgaanbieder, de gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor en welzijnsorganisaties. Het SBD-team legt verbinding tussen zowel zorginhoudelijke-, psychologische- als sociale ondersteuning. Ondersteunende schillen van vrijwilligers, studenten, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leveren hier een belangrijke bijdrage aan. In de Social Trial Rotterdam worden deze ondersteunende schillen gefinancierd via onder andere een bijdrage van Stichting Theia.

Kleinschalige projecten

Ook biedt Stichting Theia de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

Stichting Sonneburgh is een woonzorgcentrum met drie locaties. Op de locatie Groene Kruisweg (Hoogvliet) wonen 160 bewoners variërend in leeftijd tussen 75 en 95 jaar. Zij zien dat de bewoners te weinig bewegen en dat dit nog is verergert door de Covid-19 crisis.
Beweging is voor de bewoners van cruciaal belang omdat het positieve effecten heeft op de gezondheid en het risico op valincidenten en depressie verkleint. Met de beweegtuin willen zij de levenskwaliteit van hun bewoners verhogen. De tuin wordt ingericht met dementievriendelijke beweegtoestellen voor oefeningen voor kracht in de handen, coördinatie, vitaliteit en nog veel meer. Al hun activiteitenbegeleiders krijgen een 4 uur durende cursus van Olga Commandeur waar zij en Yalp (de leverancier van de toestellen) een samenwerking mee hebben om zo te zorgen dat de bewoners op een goede manier worden begeleid.

De aanleiding voor de oprichting van het nieuwe hospice is dat de bewoners van Ommoord, waar ook sprake is van vergrijzing, regelmatig gebruik moesten maken van hospices in Nieuwerkerk en Capelle. Dat had tot gevolg dat, vanwege de lange aanrijtijden vanuit Ommoord, de eigen huisarts hen niet kon bijstaan en dat ze daardoor aangewezen waren op een nieuwe huisarts uit Capelle of Nieuwerkerk. Een niet-wenselijk situatie. Hospice IJsselpolder is daarom vooral bedoeld voor de bewoners van Ommoord, Prinsenland e.o. Naar verwachting opent het hospice in het voorjaar van 2021 zijn deuren. Voor die tijd wil men 60 vrijwilligers getraind hebben. Met de bijdrage van Stichting Theia worden specifiek de kosten voor het trainingsprogramma van de vrijwilligers gedekt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Theia? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Stichting Theia maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Stichting Theia is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.