Crisiszorg regelen

De crisisregeling die is opgesteld door Zilveren Kruis blijft gehandhaafd in tijden van het coronavirus. Gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door het Corona-virus zijn er wel 2 aanvullingen.

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is, dus direct ingezet moet worden. Crisiszorg binnen de Wlz is beschikbaar voor V&V en GZ. Er gelden andere afspraken voor V&V en GZ, kijk bij de juiste sector voor meer informatie.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing. Bekijk deze en andere documenten bij de downloads onderaan de pagina.

Crisiszorg regelen in de verpleging en verzorging met behandeling

Er is sprake van een crisis in de volgende situaties

 • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert. En er een eventueel verzwaarde zorgbehoefte is die naar verwachting blijvend is.
 • Wanneer de informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg. En dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg.
 • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur in te zetten. Om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Crisisprotocol

 • Het beoordelen of het om een crisis situatie gaat wordt gedaan door de huisarts van de klant.
 • De huisarts en/of de praktijkondersteuner raadpleegt de website voor het protocol crisiszorg Wlz. Het protocol is te vinden onder de link downloads, bovenaan de pagina.
 • De huisarts/praktijkondersteuner belt 1 zorgaanbieder op de lijst, vervolgens moet deze zorgaanbieder de andere zorgaanbieders op de lijst bellen en zorgen voor een plek.
 • De zorgaanbieders op de lijst zijn gezamenlijk verantwoordelijk om een plek te vinden, hierover zijn afspraken gemaakt met de afdeling zorginkoop.
 • Wanneer de zorgaanbieders aangeven geen plek te kunnen vinden mag er contact opgenomen worden met team Casuïstiek.

In het Stroomschema crisisregeling (pdf) staat wanneer u wie belt. Blijkt uit het stroomschema dat crisiszorg nodig is? Zoek dan contact met een zorgaanbieder in de regio. De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing. Bekijk deze en de telefoonnummers van crisisbedden bij de downloads onderaan deze pagina.

Voor crisiszorg in de V&V gelden deze 4 eisen:

 1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.

Crisiszorg regelen in de gehandicaptenzorg

Er is sprake van een crisis in de volgende situaties

 • Het verzorgingsmilieu (mantelzorg/informele hulp) is weggevallen, waardoor de klant niet in staat is tot zelfstandig (maatschappelijk) functioneren, ook niet met reguliere ambulante begeleiding.
 • In de huidige situatie het welzijn van de klant of die van anderen in fysiek en/of psychisch opzicht ernstig wordt bedreigd, waardoor verblijf in deze setting onmogelijk is geworden.
 • er sprake is van een crisis in de persoon van de klant, waardoor die een gevaar voor zichzelf en omgeving vormt.

Neem de crisisregeling door en neem bij crisis contact op met een crisisregisseur

Is er sprake van een crisis bij iemand met een handicap? Dan geldt de crisisregeling voor gehandicaptenzorg, deze is te vinden bij de downloads onderaan de pagina. Alleen een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan contact opnemen met de crisisregisseur in de regio.

 • Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek/Waterland - Astrid Brouwer 06 233 571 16
 • Regio ’t Gooi, Utrecht, Apeldoorn – Zutphen en omstreken - Marijke Vader 06 824 716 10 - e-mail: marijke.linde-vader@zilverenkruis.nl
 • Drenthe, Flevoland (incl. Almere), Zwolle - Marieke Stok (ma-di) 06 230 145 65 + Ignaas Folkers (woe-do) 06 226 093 26 + Karin Kiemel (vr) 06 133 375 19
 • Rotterdam - Crisisteam MEE Zuid-Holland Noord 088 775 20 00

Bekijk voor crisis buiten kantoortijden bij downloads onderaan de pagina.

 • De toetsing en beslissingsbevoegdheid of de klant in crisis verkeerd ligt bij de crisisregisseur. Deze voert regie op de crisisplaatsing van klanten. De regisseur bepaalt of de crisisplaats wordt bezet.
 • Het streven is om opname binnen 48 uur te realiseren, maar dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.
 • Wanneer de klant zorg ontvangt vanuit de Wmo of Jeugdzorg dient de aanmelder contact op te nemen met de betreffende gemeente. Het kan mogelijk zijn dat een gemeente afspraken heeft gemaakt over crisisopvang voor klanten die niet in aanmerking komen voor WLZ-zorg.

De 1e zorgaanbieder blijft de dossierhouder

De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de klant na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

Gedwongen crisisopname door de invoering van de Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 kan geen nieuwe inbewaringstelling (ibs) op grond van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) meer aangevraagd worden. Door de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), gelden er nieuwe procedures voor onvrijwillige opnames voor de V&V en de GZ. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.dwangindezorg.nl. Het jaar 2020 geldt als overgangsjaar voor de Wzd hierdoor kunnen er nog wijzigingen in wet en regelgeving plaatsvinden. Wij blijven deze ontwikkelingen volgen en passen, in dien nodig, onze procedure hierop aan.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2021-2023

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid