Cliënten met een IBS moeten binnen 24 uur na afgifte zijn opgenomen

Elke cliënt waarvoor een IBS in het kader van de Wzd of een crisismaatregel GGZ is afgegeven moet binnen 24 uur na afgifte van de IBS of crisismaatregel zijn opgenomen. De triage vindt plaats door de crisisdienst in de regio. De aangewezen zorgaanbieder is verplicht de cliënt op te nemen.

De burgemeester geeft een IBS/Wzd of Crisismaatregel GGZ af

Vormt iemand een acuut, dreigend gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving (bijvoorbeeld een verwarde persoon in de wijk), is opname de aangewezen oplossing én is er sprake van weigering of verzet van de cliënt tegen opname? Dan kan de burgemeester van de gemeente waar deze persoon verblijft een IBS/Wzd of Crisismaatregel GGZ afgeven voor een onvrijwillige, gedwongen opname.

In deze situaties voert eerst de dienstdoende crisisdienst na een crisismelding een triage uit. Op grond van deze triage adviseert een psychiater van de dienstdoende crisisdienst de burgemeester over het afgeven van een IBS/ Wzd of crisismaatregel GGZ. In landelijk overleg wordt nog bepaald welke partij de directe crisisplaatsing ná afgifte van een IBS/ Wzd gaat inregelen. Tot op heden doet de GGZ-crisisdienst dit voor alle cliëntgroepen.
Het is op dit moment niet duidelijk of de GGZ-crisisdienst dit vanaf 2021 blijft uitvoeren voor crisissituaties met een grondslag die te herleiden is tot de V&V of GZ. Of dat deze acute plaatsingen door de V&V of GZ zelf worden opgepakt.

Als de aanmelder inschat dat de cliënt in crisis een IBS gaat krijgen, neemt de aanmelder direct contact op met de crisisdienst van de GGZ in de regio, tenzij in de regio een ander meldpunt is ingeregeld. U vindt de contactgegevens van de regionale crisisdienst op de website van de ggz-instelling.

Een (straf)rechtelijke machtiging volgens de Wzd art. 28a is geen crisissituatie

Is opname noodzakelijk omdat iemand beschikt over een (straf)rechtelijke machtiging (RM of Wzd art. 28a)? Dan is er in principe vier weken tijd om een adequate oplossing te zoeken voor deze persoon. NB: Het CIZ geeft de Wlz indicatie vaak later af dan de RM, hierdoor is in praktijk minder dan vier weken de tijd om cliënten bij een Wlz-zorgaanbieder te plaatsen. Het zorgkantoor neemt contact op met de zorgaanbieder die de best passende plek heeft voor de betreffende persoon met een strafrechtelijke machtiging.

Omdat er niet direct sprake is van een onmiddellijk, dreigende situatie met ernstig nadeel voor iemand zelf of (personen in) zijn omgeving, vallen deze situaties niet onder crisiszorg.

Meer informatie vindt u in het voorschrift Zorgtoewijzing (pdf) (pagina 87).