Cliƫnten met een IBS moeten binnen 24 uur na afgifte zijn opgenomen

Elke cliënt waarvoor een IBS in het kader van de Wzd of een crisismaatregel GGZ is afgegeven moet binnen 24 uur na afgifte van de IBS of crisismaatregel zijn opgenomen. De triage vindt plaats door de crisisdienst in de regio. De aangewezen zorgaanbieder is verplicht de cliënt op te nemen.

De burgemeester geeft een IBS/Wzd of Crisismaatregel GGZ af

Vormt iemand een acuut, dreigend gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving (bijvoorbeeld een verwarde persoon in de wijk), is opname de aangewezen oplossing én is er sprake van weigering of verzet van de cliënt tegen opname? Dan kan de burgemeester voor iemand een IBS/ Wzd of Crisismaatregel/ Wvggz afgeven voor een onvrijwillige, gedwongen opname. Een cliënt waarvoor een IBS of crisismaatregel GGZ voor verblijfszorg is afgegeven moet binnen 24 uur na afgifte zijn opgenomen.

In deze situaties wordt na een crisismelding bij de dienstdoende GGZ-crisisdienst eerst een triage uitgevoerd. In deze triage wordt beoordeeld welke problematiek op de voorgrond staat (GGZ, GZ of VV/ PG) én of afgifte van een IBS/ Crisismaatregel GGZ noodzakelijk is. Op grond van de uitkomst van de triage kan een psychiater van de dienstdoende crisisdienst de burgemeester vervolgens adviseren om voor iemand een IBS of Crisismaatregel GGZ af te geven.

Voor plaatsing van iemand met een Crisismaatregel GGZ is de regionale GGZ crisisdienst verantwoordelijk. Voor plaatsing van iemand met een IBS (VG of VV/ PG problematiek) zijn landelijk nog geen sluitende afspraken gemaakt. Vooralsnog wordt dit ook door de regionale GGZ crisisdienst opgepakt, tenzij dit regionaal anders is bepaald.

Een (straf)rechtelijke machtiging volgens de Wzd art. 28a is geen crisissituatie

Is opname noodzakelijk omdat iemand beschikt over een (straf)rechtelijke machtiging (RM of Wzd art. 28a)? Dan is er in principe vier weken tijd om een adequate oplossing te zoeken voor deze persoon. NB: Het CIZ geeft de Wlz indicatie vaak later af dan de RM, hierdoor is in praktijk minder dan vier weken de tijd om cliënten bij een Wlz-zorgaanbieder te plaatsen. Het zorgkantoor neemt contact op met de zorgaanbieder die de best passende plek heeft voor de betreffende persoon met een strafrechtelijke machtiging.

Omdat er niet direct sprake is van een onmiddellijk, dreigende situatie met ernstig nadeel voor iemand zelf of (personen in) zijn omgeving, vallen deze situaties niet onder crisiszorg.

Meer informatie vindt u in het voorschrift Zorgtoewijzing (pdf) (pagina 87).