Meerzorg aanvragen

De regeling Meerzorg is bedoeld om extra zorg voor klanten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte te betalen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de klant groter is dan de zorg die de klant krijgt uit het zorgprofiel (ZP). Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het zorgprofiel. In 2019 is de regeling inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van de proeftuinen die sinds 2015 zijn opgestart. Er is veel meer focus op de kwaliteit van bestaan van klanten en hun context.

Meerzorg geldt voor de sectoren GZ, V&V en GGZ

De regeling Meerzorg is van toepassing voor de sectoren gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling Meerzorg staat beschreven in het Voorschrift zorgtoewijzing 2020, Bijlage I: Regeling Meerzorg intramuraal en geclusterd VPT (pdf).

Zo vraagt u meerzorg aan 

Wilt u meerzorg voor 2020 aanvragen? U gebruikt hiervoor het sjabloon aanvraag meerzorg 2020 (xlsx). In het nieuwe sjabloon 2020 zijn twee nieuwe tabbladen opgenomen: een vragenlijst voor een nieuwe aanvraag en een vragenlijst voor de her-aanvraag. Het sjabloon kunt u sturen naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

Sjabloon meerzorg

Selecteer op het voorblad om wat voor soort aanvraag het gaat en of het enkelvoudig (individuele aanvraag) of meervoudig (groepsmeerzorg) is.

 • Klant(en) met enkel somatische problematiek
 • Klant(en) met enkel gedragsproblematiek
 • Klant(en) met gedrags- en somatische problematiek

Zorg dat u alle verplichte velden en tabbladen invult, inclusief de rekenhulp en de betreffende vragenlijst voor individuele aanvragen. Alleen volledig ingevulde sjablonen worden in behandeling genomen. In het sjabloon aanvraag meerzorg hoeft u geen handtekening te zetten. Zorg ook dat u een ondertekend exemplaar in het dossier van uw klant archiveert.

Beoordelen aanvraag meerzorg

Voor het aanvragen van meerzorg voor een individuele klant is per 1 januari 2019 geen advies van het CCE meer nodig. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Het kan zijn dat in sommige gevallen  het CCE wordt geconsulteerd. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via een beveiligde e-mail.

Stap 1: Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan (docx) ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Stap 2: Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog vindt aan het begin en aan het eind van het jaar. Op verzoek van een van deze partijen kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog, Echter gezien het tijdspad is het aan te bevelen alvast contact op te nemen met het Zorgkantoor voor het plannen van een afspraak wanneer u weet dat er sprake zal gaan zijn van een meerzorgdialoog. Minimaal 1 keer per jaar vindt er een meerzorgdialoog plaats.

Stap 3: Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorg inhoudelijk gesprek met het CCE dat gaat over de individuele cliënt die meerzorg heeft. Een ontwikkelgesprek vindt plaats na de meerzorgdialoog. Tijdens de meerzorgdialoog wordt besproken voor welke cliënt(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden met (een deel van) de vier betrokken partijen (vierhoek). En hoe dit traject via evaluaties gevolgd gaat worden.

Tijdspad

Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en groepsmeerzorgaanvragen voor 2020.

 • November 2019 - 1 februari 2020
  Aanvragen groepsmeerzorg: Groepsmeerzorg dient voor 1 januari 2020 aangevraagd te worden. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het ingevulde sjabloon aanvraag meerzorg.
 • Gehele jaar
  Aanvragen individuele meerzorg kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.
 • November 2019 - 1 maart 2020
  Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van ZK een schriftelijke afstemming) over de  inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder.
  Bij toekenning worden er beschikkingen op clientniveau afgegeven, het Zorgkantoor maakt met de zorgaanbieder een financiële afspraak over het totaalbudget
  Voor gehele jaar jan-dec wordt gedeclareerd; er wordt alleen vergoed op basis van declaraties.
 • Gehele jaar
  Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen  zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. Wat volgt uit meerzorgplan en/of meerzorgdialoog (Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten, wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het Zorgkantoor graag een terugkoppeling; de zorgaanbieder zorgt voor en verslag en stuurt dat ook naar zorgkantoor).
 • Januari 2020 - maart 2020
  Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.

Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het Zilveren Kruis Zorgkantoor (oude zorgkantoor) bevestigd worden. Die doen we in het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aanvragen

U vraagt Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aan op dezelfde manier als voor klanten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld sjabloon aanvraag meerzorg (xlsx) naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een pgb of MPT aanvragen

Op onze website voor klanten staat een uitleg hoe een klant met pgb samen met u de aanvraag kan doen. Vraagt u Meerzorg voor MPT aan? Dan hoeft in 1e instantie het zorgplan niet worden meegestuurd. We verwijzen u voor de juiste formulieren naar het PGB-deel van onze website.

Is uw klant het niet eens met de beslissing van het Zorgkantoor?

Uw klant kan tegen het besluit bezwaar maken. Lees op onze website voor klanten hoe. Een wettelijk vertegenwoordiger mag het bezwaar ook indienen. U mag een bezwaar ook indienen namens een wettelijk vertegenwoordiger.

Declareer toegekende Meerzorg via de AW319

U kunt Meerzorg pas declareren nadat u per e-mail een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor Meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen.

Meer informatie over declareren

Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

 • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren
 • Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele Meerzorg
 • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven
 • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.

Neem contact op met ons

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur