Meerzorg aanvragen

De regeling Meerzorg is bedoeld om extra zorg voor klanten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte te betalen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de klant groter is dan de zorg die de klant krijgt uit het zorgprofiel (ZP). Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het zorgprofiel. In 2019 is de regeling inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van de proeftuinen die sinds 2015 zijn opgestart. Er is veel meer focus op de kwaliteit van bestaan van klanten en hun context.

Meerzorg geldt voor de sectoren GZ, V&V en GGZ

De regeling Meerzorg is van toepassing voor de sectoren gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (V&V) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling Meerzorg staat beschreven in het Voorschrift zorgtoewijzing 2023 (pdf).

De nieuwe systematiek meerzorg

Per 1 oktober 2022 geldt voor nieuwe aanvragen de nieuwe systematiek Meerzorg. Per 1 januari 2023 wordt de nieuwe systematiek Meerzorg voor alle (her)aanvragen toegepast.
Hiervoor zijn meerzorgprofielen en maatwerkbedragen ontwikkeld. Zo kan meerzorg flexibel worden ingezet. Daarnaast ligt in de nieuwe systematiek meer nadruk op het verbeteren van de context van de cliënt.

De volledige nieuwe systematiek meerzorg bestaat uit 6 documenten

Het aanvraagformulier Meerzorg (rekentool), de vragenlijsten voor de individuele - en groepsmeerzorg, het beleidsdocument: 'Samenwerken aan passende Meerzorg (pdf), het toetsingskader (pdf) hoe gekeken wordt naar een meerzorgaanvraag (pdf) en de verantwoording van de keuzes (pdf) die gemaakt zijn met betrekking tot de systematiek maken deel uit van de nieuwe systematiek Meerzorg.

Zo vraagt u meerzorg aan

Wilt u meerzorg voor 2023 aanvragen? Per 1 januari 2023 gebruikt u het aanvraagformulier meerzorg Rekentool 2023 (xlsx). Het aanvraagformulier Meerzorg 2022 kunt u voor 2023 niet gebruiken.

U kunt dit aanvraagformulier gebruiken voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor groepsmeerzorg.

Voor individuele aanvragen vult u naast het aanvraagformulier de bijbehorende vragenlijst (docx) in. Voor de groepsmeerzorg gebruikt u voor elke cliënt naast het aanvraagformulier het aparte dagprogramma (xlsx) en de bijbehorende vragenlijst (docx).

Het sjabloon kunt u sturen naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

De rekentool 2024 en de vragenlijst die hierbij hoort zijn nog niet beschikbaar

Zodra de aangepaste versies voor 2024 beschikbaar zijn, publiceren we deze formulieren, samen met een overzicht van de momenten van aanlevering van de (her)aanvragen. U kunt tot dit moment nog geen (her)aanvragen voor 2024 bij ons aanleveren.

Vul het aanvraagformulier en de vragenlijst helemaal in

U vult het aanvraagformulier en de vragenlijst altijd volledig in, onvolledige krijgt u van ons retour.

 • Het Aanvraagformulier Meerzorg (Rekentool) heeft meerdere tabbladen. Afhankelijk van uw soort aanvraag (individueel of groep) vult u het betreffende tabblad in;
 • Op tabblad Aanvraag Individueel vindt u het in te vullen Dagprogramma. Voor de groep is in de bijlage een Dagprogramma opgenomen, die per cliënt wordt ingevuld.
 • Nachtzorg: Er kunnen geen uren tussen 23:00 en 7:00 uur op het dagprogramma opgevoerd worden, dit kan alleen via de post nachtzorg.

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen op het Aanvraagformulier Meerzorg (Rekentool) en de bijbehorende vragenlijst heeft ingevuld. Voor de groepsmeerzorg levert u tevens een dagprogramma per cliënt aan.

Het sjabloon kunt u sturen naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

Aanvullende informatie vragenlijsten

Recent zijn de vragenlijsten voor meerzorg en het beleid gepubliceerd. Graag willen we nog benadrukken dat de handleiding hierbij een richting geeft maar niet 1 op 1 overgenomen dient te worden in het beantwoorden van de vragen. In het kader van administratieve lastenverlichting gaat het om de essentie en het onderscheidend vermogen waarom meerzorg nodig is.

Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen

 • Nieuwe aanvragen vanaf 1-10-2022 op basis van de nieuwe systematiek
  Nieuwe aanvragen moeten vanaf 1-10-2022 worden aangevraagd op basis van de nieuwe systematiek. Tot 1-10-2022 kunnen zorgaanbieders voor nieuwe aanvragen gebruik maken van de oude (huidige) systematiek. Startdatum 1-10-2022 voor nieuwe aanvragen geeft zowel zorgaanbieders als zorgkantoren de mogelijkheid om alvast ervaringen op te doen met de nieuwe systematiek.

 • Her-aanvragen individueel vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek
  Voor her-aanvragen gaat de systematiek in per 1-1-2023. Alle her-aanvragen met oorspronkelijke einddatum van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 worden met 1 jaar verlengd vanaf de oorspronkelijke einddatum van de beschikking; dat wil zeggen, de einddatum voordat we zijn gaan verlengen.

  Voorbeeld:
 • Oorspronkelijke einddatum: 1 februari 2022
 • Einddatum na eerste verlenging (+ 6 maanden) 1 augustus 2022
 • Einddatum na tweede verlenging (+ 3 maanden) 1 november 2022
 • Einddatum na bovenstaand voorstel (+ 1 jaar na oorspronkelijke einddatum) 1 februari 2023

Het verlengen van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke einddatum heeft als voordeel, voor zowel zorgaanbieders als het zorgkantoor, dat de spreiding van de aflopende beschikkingen behouden blijft, zoals het voorheen was.

 • Her-aanvraag groepsmeerzorg vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek
  Voor groepsmeerzorg aanvragen zijn in 2022 de beschikkingen veelal al verlengd tot 1-1-2023. Voor deze groepen is de instroomdatum in het nieuwe systeem 1-1-2023.
  We houden hierbij wel rekening met de aanlevertermijn van de her-aanvragen. Deze kunnen tot 1 februari 2023 ingediend worden waarbij bij toekenning de beschikkingen vanaf 1 januari 2023 geldig zijn.

Wijzigingen zorginhoud, declaraties en beëindiging meerzorg

 • We gaan ervanuit dat alleen de geleverde zorg gedeclareerd wordt en dat deze bij een eventuele materiele controle te herleiden is naar de meerzorg vraag en de afgegeven beschikking.
 • Wanneer de beschikking niet meer passend is bij de zorgvraag en/of er afbouw heeft plaatsgevonden vragen wij u om wel een heraanvraag te doen. Ook wanneer er extra zorginzet nodig is, kunt u een heraanvraag doen.
 • Bij beëindiging: U meldt dit via de normale weg. Een verlenging van de huidige beschikking is in deze situaties dus niet van toepassing.

Bekijk de handige tips bij het aanvragen van meerzorg

Wanneer moet uw aanvraag 2023 binnen zijn?

 • Individuele nieuwe aanvraag: indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag
 • Individuele heraanvraag: Verlengen vóór 01-02-2023. Daarna geldt 3 maanden voor de einddatum van het vorige besluit. (zie alinea Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen)
 • Nieuwe groepsmeerzorg per 1-1-2023: aanvragen vóór 1-2-2023
 • Heraanvraag groepsmeerzorg per 1-1-2023: Verlengen of wijzigen vóór 1-2-2023. (Zie alinea Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen)
 • Heraanvraag groepsmeerzorg gedurende het jaar: Verlengen 3 maanden voor de einddatum van het vorige besluit.

Gebruik altijd het nieuwe sjabloon voor meerzorg

Heeft u toch niet het juiste sjabloon gebruikt? Dien uw aanvraag dan opnieuw in met het sjabloon voor 2023. Denkt u daarbij aan bovenstaande termijnen?

Tijdspad

Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en groepsmeerzorgaanvragen voor 2023.

 • November 2022 - 1 februari 2023
  Aanvragen groepsmeerzorg: Groepsmeerzorg dient voor 1 februari 2023 aangevraagd te worden. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het ingevulde sjabloon aanvraag meerzorg.

 • Gehele jaar
  Aanvragen individuele meerzorg kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

 • November 2022 - 1 maart 2023
  Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van ZK een schriftelijke afstemming) over de inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder.

 • Gehele jaar
  Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. Wat volgt uit meerzorgplan en/of meerzorgdialoog (Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten, wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het Zorgkantoor graag een terugkoppeling; de zorgaanbieder zorgt voor een verslag en stuurt dat ook naar zorgkantoor).

 • Januari 2023 - maart 2023
  Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.

Beoordelen aanvraag meerzorg

Voor het aanvragen van meerzorg voor een individuele klant is per 1 januari 2019 geen advies van het CCE meer nodig. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Het kan zijn dat in sommige gevallen  het CCE wordt geconsulteerd. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via een beveiligde e-mail.

Stap 1: Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan (docx) ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

 • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Stap 2: Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog vindt aan het begin en aan het eind van het jaar. Op verzoek van een van deze partijen kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog, Echter gezien het tijdspad is het aan te bevelen alvast contact op te nemen met het Zorgkantoor voor het plannen van een afspraak wanneer u weet dat er sprake zal gaan zijn van een meerzorgdialoog. Minimaal 1 keer per jaar vindt er een meerzorgdialoog plaats.

Stap 3: Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorg inhoudelijk gesprek met het CCE dat gaat over de individuele cliënt die meerzorg heeft. Een ontwikkelgesprek vindt plaats na de meerzorgdialoog. Tijdens de meerzorgdialoog wordt besproken voor welke cliënt(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden met (een deel van) de vier betrokken partijen (vierhoek). En hoe dit traject via evaluaties gevolgd gaat worden. 

Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het Zilveren Kruis Zorgkantoor (oude zorgkantoor) bevestigd worden. Die doen we in het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aanvragen

U vraagt Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aan op dezelfde manier als voor klanten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld sjabloon aanvraag meerzorg (xlsx) naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een pgb of MPT aanvragen

Op onze website voor klanten over Meerzorg staat een uitleg hoe een klant met pgb samen met u de aanvraag kan doen. Vraagt u Meerzorg voor MPT aan? Dan hoeft in 1e instantie het zorgplan niet worden meegestuurd. We verwijzen u voor de juiste formulieren naar het PGB-deel van onze website.

Is uw klant het niet eens met de beslissing van het Zorgkantoor?

Uw klant kan tegen het besluit bezwaar maken. Lees op onze website voor klanten over Bezwaar maken hoe. Een wettelijk vertegenwoordiger mag het bezwaar ook indienen. U mag een bezwaar ook indienen namens een wettelijk vertegenwoordiger.

Declareer toegekende Meerzorg via de AW319

U kunt Meerzorg pas declareren nadat u per e-mail een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor Meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen.

Meer informatie over declareren

Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

 • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren
 • Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele Meerzorg
 • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven
 • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? Wij helpen u graag via telefoon of e-mail.

Bekijk onze contactgegevens

Inkoopbeleid 2024 en verder

Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

Naar inkoopstrategie en -beleid