Aanvraag niet-gecontracteerde MSR

Vraag uw machtiging voor niet-gecontracteerde medisch specialistische revalidatie (MSR) online aan.

Wanneer is er aanspraak op vergoeding van medisch specialistische revalidatie?

Onder de Zorgverzekeringswet kan een aanspraak bestaan op MSR:

 1. Mits MSR wordt geleverd zoals medisch specialisten die plegen te bieden.
 2. Mits MSR behoort tot de stand van de wetenschap en praktijk: MSR moet leiden tot relevante (meer)waarde voor de patiënt gelet op de gunstige en ongunstige gevolgen van MSR en ten opzichte van ten minste net zo effectieve zorg die in de eerste lijn kan plaatsvinden. Dat is – mede op grond van de vereisten van de Nota Indicatiestelling en het Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde – uitsluitend het geval voor verzekerden:
  - bij wie alle, relevante, eerstelijnsbehandelingen voldoende zijn geprobeerd (stepped care),
  - die te maken hebben met een complexe problematiek op meerdere domeinen in het functioneren die tweedelijnsbehandeling nodig maakt,
  - waarbij een duidelijk noodzaak van geïntegreerde zorg onder expertise van een revalidatiearts bestaat; en bij wie een samenloop bestaat van de lichamelijke klachten met psychologische klachten indien het de indicatie chronische pijn betreft.
 3. Mits de betreffende verzekerde naar inhoud en omvang redelijkerwijze is aangewezen op MSR (en dat is uitsluitend het geval wanneer de door de arts geïndiceerde vorm van zorg voor de desbetreffende patiënt is aangewezen en ook niet meer omvat (en dus niet duurder is) dan nodig is).

Bekijk ook het MSR vergoedingsbeleid (pdf)

Welke informatie hebben wij nodig om dit te beoordelen?

Om te beoordelen of een verzekerde aan bovenstaande voorwaarden voldoet hebben wij daarom de volgende informatie van u nodig.

 1. Een verwijsbrief van een arts en het huisartsenjournaal. Een beschrijving van de aard en duur van de klachten en, indien beschikbaar, de medische diagnose (bij voorkeur in ICD 10 terminologie).
 2. Een duidelijke weergave van het doorlopen voortraject, indien het de indicatie chronische pijn betreft, dit moet bevatten:
  - de therapie (in aard, duur en intensiteit) die gegeven is voor de lichamelijke klachten,
  - de therapie (in aard, duur en intensiteit) die gegeven is voor de psychosociale en/of gedragsmatige factoren die de lichamelijke klachten in stand houden of verergeren,
  - brieven van de behandelaren in de eerste lijn over de indicatie, het aantal behandelingen en de resultaten daarvan.
 3. Een duidelijke weergave van het doorlopen voortraject voor overige indicaties voor MSR, dit moet bevatten
  - de therapie (in aard, duur en intensiteit) die gegeven is voor de lichamelijke klachten, te denken valt hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie e.d.
  - brieven van de behandelaren in de eerste lijn over de indicatie, het aantal behandelingen en de resultaten daarvan.
 4. Een duidelijke onderbouwing voor het feit dat tweedelijns zorg (MSR) op dit moment het meest doelmatig is, met een toelichting waarom (gecombineerde) eerstelijnszorg niet (meer) tot een goed resultaat zal leiden. Ofwel: Een duidelijke onderbouwing waarom niet verwacht mag worden dat op doelmatige wijze herstel bereikt kan worden zonder MSR.
 5. De te verwachten inzet (in uren) van de verschillende behandeldisciplines die betrokken zullen worden bij het MSR-traject.
 6. De bijlagen voorzien van een ondertekening, beroep, BIG-nummer, briefpapier van de praktijk en het verslag voorzien van een datum

Als u de aanvraag volledig invult, dan bevat uw aanvraag bovengenoemde informatie en kunnen wij snel overgaan tot een beoordeling. De prestaties 14E489, consultair en/of maximaal 4 gewogen behandeluren en 14E490, beperkt behandelen (maximaal 9 gewogen behandeluren) hoeft u als niet-gecontracteerde instelling niet aan te vragen indien deze behandelingen plaatsvinden in het kader van een intake van een verzekerde. Dat wil zeggen u kunt zonder machtigingsaanvraag 1 van beide prestatiecodes per verzekerde declareren. Indien u voor een verzekerde 1 van deze 2 prestatiecodes meermaals wenst te declareren, dient ook voor deze prestatiecodes een machtiging te worden aangevraagd.

Bekijk ook het MSR machtigingenbeleid (pdf)

Machtiging MSR aanvragen  Machtiging MSR vervolgaanvragen

Wilt u aanvullende informatie opsturen of vragen wij u om extra informatie of bijlagen? Upload dan hier uw document(en).

Openen en sluiten subtraject

Een subtraject (DOT) in de MSR wordt afgesloten:

 1. Indien de behandeling is afgerond. Of:
 2. Indien de laatste verrichting/zorgactiviteit 42 dagen of langer geleden is. Let wel: wanneer een MSR-behandeling voor de betreffende zorgvraag van onze verzekerde is aangevangen, maar nog niet is afgerond, is het in beginsel niet doelmatig om langer dan 42 dagen geen zorgactiviteiten te verrichten en om die reden de DOT te sluiten. Of
 3. Na ommekomst van 120 dagen sinds de opening van het subtraject. Let wel: een MSR-behandeling voor de indicatie ‘chronische pijn’ moet (behoudens zeer uitzonderlijke gevallen) altijd worden afgerond binnen 120 dagen.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.30 - 17.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61