Prestatie Stoppen met Roken

Bijlage bij Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2024-2025

Versie: 1.1
Datum: 11 september 2023

Lees over de prestatie 'Stoppen met Roken'

Over wat we willen bereiken, de voorwaarden. Maar ook hoe we de tarieven bepalen en hoe u een aanvraag indient.

1. Wat willen we bereiken?

We ondersteunen onze klanten die willen stoppen met roken

De schadelijke effecten van roken vormen een breed maatschappelijk gezondheidsprobleem. Stoppen met roken kan een deel van de door roken aangerichte schade en vroegtijdige sterfte voorkomen. Veel rokers geven aan te willen stoppen met roken. Wij willen hen ondersteunen om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken. Dit doen wij door overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders over Stoppen met Roken programma’s, waarin rokers gemotiveerd worden en advies en begeleiding krijgen om te stoppen met roken.

We zorgen voor voldoende aanbod van Stoppen met Roken programma’s voor onze verzekerden

Wij gaan overeenkomsten aan met huisartsen en landelijke zorgaanbieders die Stoppen met Roken programma’s aanbieden. Wij informeren onze verzekerden over de zorgaanbieders die wij hiervoor gecontracteerd hebben.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat klanten hun Stoppen met Roken programma succesvol afronden

Er zijn verschillende Stoppen met Roken programma’s, maar niet alle programma’s zijn bewezen effectief. De programma’s die bewezen effectief zijn staan geregistreerd in het KABIZ kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Wij contracteren alleen zorgaanbieders die werken met een programma dat geregistreerd staat in dat kwaliteitsregister. Hierdoor zijn wij er ook zeker van dat klanten goede begeleiding krijgen.

2. Wat zijn de voorwaarden?

We sluiten overeenkomsten af met huisartsen en een beperkt aantal landelijke zorgaanbieders

Als huisarts kunt u de prestatie ‘Stoppen met roken’ aanbieden aan onze verzekerden als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • U biedt een Stoppen met Roken programma aan dat voldoet aan de wettelijke eisen en richtlijnen, waaronder de multidisciplinaire CBO richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning’ (Herziening 2016), het ‘Addendum voor zwangere vrouwen’ (2017), de ‘NHG-Standaard Stoppen met roken’ en de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2022).
  • U gebruikt bewezen effectieve programma’s die zijn vastgesteld door het Partnership Stop met Roken. Deze zijn te vinden op www.kabiz.nl (kwaliteitsregister Stoppen-met-Roken).
  • U past het matched care principe toe. Matched care betekent de best passende behandeling. Hierbij vormen de voorkeuren en de motivatie van de klant het uitgangspunt van de behandeling. Dit betekent dat u vanaf de start van de begeleiding de gedragsmatige ondersteuning kunt combineren met het aanbieden van nicotine vervangende middelen, of andere ondersteunende medicatie die voorgeschreven kan worden bij Stoppen met Roken.
  • U voert regie over het hele programma: de gedragsmatige ondersteuning en – indien van toepassing – de farmacologische ondersteuning.

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?

Het tarief is een vast bedrag per deelnemer aan het Stoppen met Roken programma

Het tarief voor een Stoppen met Roken programma maken we uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe contractjaar bekend op onze website. Dit tarief heeft betrekking op de gedragsmatige ondersteuning van het programma. Als het noodzakelijk is, kunt u aanvullend hierop farmacologische ondersteuning inzetten. De farmacologische ondersteuning kopen wij apart in en valt niet onder dit tarief.

Stoppen met Roken begeleiding in relatie tot ketenzorg

Als de patiënt in een ketenzorgprogramma (DM 2, CVRM en/of COPD) zit, waarin Stoppen met Roken begeleiding integraal is opgenomen, dan kunt u deze begeleiding niet apart declareren. De begeleiding voor Stoppen met Roken betalen wij dan via het integrale ketentarief.

Ook kunt u tijdens de Stoppen met Roken begeleiding geen consulten voor Stoppen met Roken declareren en mogen klanten maar één keer per kalenderjaar aanspraak maken op Stoppen met Roken begeleiding.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?

U vraagt de prestatie aan via het Zorginkoopportaal

U geeft per module aan of u deze wilt afsluiten. Op 2 momenten per jaar kunt u starten met de vergoeding. De startdata zijn: 1 januari en 1 juli. Uw aanvraag kunt u uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. U krijgt dan opnieuw toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na toekenning van uw aanvraag of wijziging krijgt u een nieuwe samenvatting. De nieuwe vergoeding gaat in op de eerste dag van het nieuwe half jaar.