Beleid en contract eerstelijnsdiagnostiek & trombosezorg

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.
Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Selectieve inkoop voor alle laboratoriumdiagnostiek 2022-2023 in de regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is

Wij werken samen met zorgaanbieders aan doelmatige eerstelijnsdiagnostiek met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid. Eerstelijnsdiagnostiek wordt voornamelijk aangeboden door zelfstandige laboratoria en ziekenhuizen. Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zijn afhankelijk van goede eerstelijnsdiagnostiek en moeten kunnen vertrouwen op goede dienstverlening en advisering van zorgaanbieders.

Selectieve contractering voor 2022 en 2023 in onze kernregio's

Zilveren Kruis heeft een selectief inkoopbeleid in de kernregio's waar wij marktleider zijn. 1 november is de definitieve selectie bekend gemaakt van deze inkoopprocedure.

Lees meer over de selectief gecontracteerde partijen (pdf)

In Amsterdam en Flevoland geldt het regulier inkoopbeleid

In onze kernregio’s Amsterdam en Flevoland hebben wij geen zorgaanbieder geselecteerd uit de inkoopprocedure. In deze regio’s wordt de diagnostiek daarom ingekocht bij alle zorgaanbieders die in 2021 actief zijn. De voorlopig geselecteerde zorgaanbieders hebben onvoldoende aangetoond dat zij hun aanbod en de doelstellingen van het inkoopbeleid op het gebied van toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit in deze regio’s konden behalen.

Actieve rol in regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is

Eerstelijnsdiagnostiek in de eerste lijn is goed, maar de organisatie hiervan is sterk versnipperd. In veel regio’s worden verschillende logistieke netwerken in stand gehouden, terwijl samenwerking op dit gebied voor de hand ligt om tot een efficiënt systeem te komen. Ook merken wij dat de capaciteitsbenutting van diagnostische centra vaak laag is. Alle ziekenhuizen en zelfstandige laboratoria investeren in steeds modernere apparatuur en kunnen hierdoor steeds meer en efficiënter onderzoeken uitvoeren. Wij denken dat de komende jaren de diagnostiek doelmatiger georganiseerd kan worden voor onze verzekerden, zonder dat kwaliteit of toegankelijkheid hierdoor wordt verminderd. Voor patiënten is het van belang dat diagnostiek van goede kwaliteit lokaal toegankelijk blijft en dat door verbeterde samenwerking en gegevensuitwisseling dubbele diagnostiek zoveel mogelijk wordt voorkomen. Laboratorium uitslagen worden dan gebruikt door de verschillende zorgverleners in de eerste en in de tweede lijn.

Wij contracteren één partij per kernregio

Zilveren Kruis ziet mogelijkheden om eerstelijnsdiagnostiek anders te organiseren. In onze kernregio’s willen wij uiteindelijk één partij verantwoordelijk maken voor alle diagnostische dienstverlening. Voor het jaar 2022 en 2023 hanteren wij daarom een selectieve inkoop voor alle laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie, medische microbiologie en pathologie). Met deze selectieve inkoop selecteren wij één partij per kernregio. Deze partij kan samenwerking opzoeken met andere zorgaanbieders in de regio om een volledig aanbod te kunnen doen. Samen met deze partij wil Zilveren Kruis eerstelijnsdiagnostiek in elke regio centraal, integraal én doelmatig organiseren. Dit kan bereikt worden door de integraliteit tussen de eerste en tweede lijn optimaliseren en diagnostiek centraal plaats laten vinden waar het kan en lokaal waar het moet. Ook willen wij met de geselecteerde zorgaanbieders stappen zetten op het gebied van digitalisering.

Samen met de geselecteerde zorgaanbieders willen wij werken aan een toekomstbestendig zorglandschap van eerstelijnsdiagnostiek. Zodat de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg wordt verhoogd en de kosten worden verlaagd.

Mogelijke gevolgen voor huisartsen en verzekerden

Wij vragen huisartsen vanaf 2022 om voor verzekerden van Zilveren Kruis en de bijbehorende merken door te verwijzen naar de door ons geselecteerde zorgaanbieders. Wij informeren zowel verzekerden als huisartsen om gerichte doorverwijzing mogelijk te maken. U vindt meer over verwijzen naar ELD bij huisartsenzorg.

Reguliere inkoop voor overige regio's en specialismen

Voor de overige regio’s in Nederland en de overige specialismen binnen eerstelijnsdiagnostiek - beeldvorming- en functiediagnostiek - hanteren wij een regulier inkoopbeleid. Dat publiceerden wij uiterlijk op 1 april 2021.

Vragen & antwoorden

De selectieve inkoopprocedure geldt voor de regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is. Deze regio’s noemen wij ook wel onze kernregio’s:

 1. Drenthe
 2. Zwolle
 3. Noord- en Oost-Gelderland
 4. Gelderland-Midden
 5. Zaanstreek-Waterland
 6. Kennemerland
 7. Amsterdam-Amstelland
 8. Gooi en Vechtstreek
 9. Rotterdam-Rijnmond
 10. Flevoland
 11. Utrecht

Onze kernregio Friesland doet niet mee aan de selectieve inkoopprocedure, omdat in deze regio de zorg tot voorkort werd ingekocht door zorgverzekeraar De Friesland.

Binnen onze kernregio’s houden wij de grenzen van de GHOR-regio’s aan (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Op Negometrix is een overzicht van de regio’s op postcodeniveau te vinden. 

In het geval een GHOR regio groter is dan ons marktleiders gebied, heeft de selectieve inkoop alleen betrekking op het deel van de GHOR waar wij markleider zijn.

In regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is, ook wel kernregio’s genoemd, kunnen wij de meeste impact hebben. Daarnaast voorkomen wij daarmee dat in regio’s waar Zilveren Kruis een klein aandeel heeft, ander beleid of andere keuzes worden gemaakt dan de grootste zorgverzekeraar in die regio.
Ja, dit beleid geldt voor alle zorglabels die bij Zilveren Kruis horen. Dat zijn FBTO, Pro Life, Interpolis.
Het nieuwe inkoopbeleid voor 2022-2023 geldt voor drie specialismen binnen eerstelijnsdiagnostiek: klinische chemie, microbiologie en pathologie. De overige specialismen, beeldvormend- en functieonderzoek, worden op gebruikelijke wijze ingekocht.
Er wordt een tweejarige overeenkomst voor de jaren 2022 en 2023 gesloten.
Zorgverzekeraars mogen geen afspraken met elkaar maken over selectieve inkoop en het selecteren van een aanbieder. Wij achten de kans dit deze situatie ontstaat en er een ondoelmatige situatie ontstaat niet erg groot.
Alle aanbieders die voldoen aan onze kwaliteitsvoorwaarden hebben de mogelijkheid om een aanbod te doen voor een of meerdere regio’s. Aanbieders zijn hiervoor niet verplicht. Indien een aanbieder geen ambitie heeft om diagnostiek te verlenen aan onze verzekerden in een van deze marktleidersregio’s, hoeft zij hier ook geen aanbod voor te doen in het inkooptraject. Wij adviseren alle aanbieders wel om op Negometrix de Inkoopleidraad te lezen om kennis te nemen van het selectieve beleid. Voor aanbieders van diagnostiek buiten onze marktleidersgebieden geldt een reguliere inkoop. Hiervoor werd het inkoopbeleid op 1 april 2021 gepubliceerd.