Innovatieve bekostiging

We maken de weg vrij voor transformatie door samen met zorgaanbieders innovatieve vormen van zorg te bekostigen en ontwikkelen.

Het zorglandschap verandert en de bekostiging verandert mee

De ontwikkelingen in het zorgveld maken dat de locatie van een behandeling soms verandert. Zorg die standaard in het ziekenhuis plaatsvond, kan tegenwoordig misschien thuis, in de wijkverpleging of bij de huisarts, of kan zelfs voorkomen worden. Soms is de bekostiging een drempel voor deze verandering. Zilveren Kruis zet zich daarom in voor innovatieve vormen van bekostiging, om de transformatie van het zorglandschap ook financieel te ondersteunen.

Met het Maasstad Ziekenhuis zijn we een meerjarenafspraak overeengekomen waarbinnen expliciet ruimte is voor de bekostiging van innovatie en transformatie. We zijn samen een aantal inhoudelijke doelstellingen overeengekomen gericht op het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Wanneer deze doelstellingen worden behaald staat daar een financiële beloning tegenover. Door een deel van de bekostiging niet op basis van geleverde zorg, maar van behaalde doelstellingen in te richten, leggen we samen de juiste financiële prikkel op de juiste plek.

Met de KwadrantGroep hebben we een meerjarenafspraak die mede invulling geeft aan de regionale opgaven. Hierdoor kunnen innovatieve zorgconcepten verder ontwikkeld worden die bijdragen aan de ketensamenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en gemeenten. Inzet van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, hulpmiddelen en technologie dragen bij om de stijgende zorgvraag op te vangen in de regio.

Stimuleren van zorgtransformatie en innovatie

We kijken naar ruimte binnen de financiële afspraken met zorgaanbieders voor projecten die bijdragen aan transformatie en innovatie. Daarom werken we samen met zorgaanbieders toe naar een (deel)afspraak die aansluit bij de doelstellingen van de regionale transformatie.

De juiste financiële bijdrage op de juiste plek

Samen met de zorgaanbieder stellen we een financieel kader vast met inhoudelijke doelstellingen en bijbehorende uitkomstmaten. Zo ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld substitutie van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. Met dit soort financiële bijdragen helpen we bij de juiste zorg op de juiste plek.

Facultatieve prestaties

Als gevolg van verplaatsing van zorg ontstaat soms een nieuwe situatie. Dit kan betekenen dat bepaalde nieuwe activiteiten of behandelingen niet meer logisch gekoppeld zijn aan een betaaltitel, maar dat deze wel nodig zijn om de nieuwe route te organiseren in de praktijk. In dit geval verkennen we in samenwerking met een zorgaanbieder of de aanvraag van een facultatieve prestatie een oplossing is.

Structurele bekostiging van telemonitoring

Samen met OLVG en CCN ontwikkelden we facultatieve prestaties, waarmee telemonitoring bij 6 aandoeningen structureel wordt bekostigd. Het gaat om hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma. De prestaties zijn zo opgezet, dat ze ook door andere zorgaanbieders en voor andere aandoeningen kunnen worden gebruikt. Alle zorgverzekeraars kunnen de facultatieve prestaties gebruiken.