Stichting Achmea Gezondheidszorg

Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) stimuleert organisaties om innovatieve projecten in te dienen die zich richten op de thema’s “Vitaliteit, leefstijl en preventie”, “Meer tijd voor zorg” en “Zorg op de juiste plaats”, met als speerpunten: versnellen van digitale zorg en zorg op afstand. SAG vindt een project innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is en leidt tot betere, efficiëntere of effectievere zorg.

Focus op thema's en speerpunten in regio's en steden

SAG focust op de eerdergenoemde thema’s en speerpunten in de regio's: Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, ’t Gooi, Flevoland en Drenthe. Of rond de steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Apeldoorn/Zutphen. Ook landelijke projecten die zijn weerslag op deze regio’s hebben worden in overweging genomen.

SAG focust op de eerder genoemde thema’s en speerpunten in de regio's Amsterdam, Apeldoorn/Zutphen, Drenthe, Flevoland, 't Gooi, Kennemerland, Rotterdam, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zwolle.

Om voor financiering door SAG in aanmerking te komen moeten voorgestelde projecten aan een aantal criteria voldoen. Het project:

 • Is innovatief;
 • Vindt plaats in de genoemde regio’s en past binnen de thema’s of speerpunten;
 • Is vraaggestuurd en/of kent een actieve participatie van de doelgroep;
 • Kent SMART beschreven doelen die realiseerbaar zijn binnen de looptijd;
 • Levert (op termijn) een bijdrage aan het verlagen van zorgkosten;
 • Duurt maximaal 2 jaar, is dupliceerbaar in andere regio’s en wordt na afloop geïmplementeerd in bestaande zorgstructuren en -financiering;
 • Wordt voor minimaal 25% gefinancierd door een andere partij.

 • Uitgesloten zijn:
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • medisch onderzoek dat zich in een laboratorium- of dierexperimenteel stadium bevindt;
  • procesoptimalisatie;
  • activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen;
  • opleidings-, overhead- en kantoorkosten;
  • abonnements- en contributiekosten;
  • commerciële productontwikkeling;
  • een inrichtings- of (ver)bouwproject;
  • activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorgverzekeringswet;
  • een project dat al is gestart of waarvoor al voldoende financiering beschikbaar is.

SAG heeft ook belangstelling voor andere innovatieve projecten die wezenlijke verbeteringen in de zorg willen realiseren, maar die niet behoren tot de bovengenoemde thema’s en speerpunten. Het bestuur houdt zich het recht voor om in een specifiek geval aan een project, waaraan zij bovengemiddeld belang hecht, financiering toe te kennen.

Overzicht van de door SAG goedgekeurde bestedingsdoelen 2020 (pdf)

Overzicht van de door SAG goedgekeurde bestedingsdoelen 2019 (pdf)

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het projectvoorstel is afkomstig uit het zorgveld: aanbieders, patiëntenvereniging, branche- of cliëntenvertegenwoordiging.

Download hier de procedurebeschrijving (pdf) het aanvraagformulier (doc). Het complete aanvraagformulier inclusief projectplan met mijlpalenplanning en begroting met dekkingsplan, kunt u mailen naar SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is 10 weken.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van SAG zijn de volgende projecten gerealiseerd.

De huisartsenzorg staat onder druk door een toenemende vraag en een afnemend aanbod. Dit probleem doet zich versneld voor in krimpgebieden waar geen opvolgers zijn of in stedelijke gebieden waar onvoldoende huisartsen zijn. Tweederde van de huisartsen geeft aan dat de werkdruk te hoog is. Veel (jonge) huisartsen kiezen er dan ook voor om waarnemer of huisarts in loondienst te worden waardoor de druk op praktijkhoudende huisartsen verder toeneemt. Daarnaast heeft de nieuwe generatie huisartsen andere behoeften dan hun voorgangers.
Sinds enkele jaren heeft Westerdokters voor haar patiënten een zeer efficiënte en patiëntgerichte werkwijze. Deze zorgt voor meer contact met de patiënt, meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde én 24 uur per dag toegankelijke huisartsenzorg. Op basis van de positieve ervaringen met het concept, de ervaren urgentie en de mogelijke toekomstige effecten is de verwachting dat het doorontwikkelen en opschalen van het Westerdoktersconcept door Flexdokters een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg.

In Nederland zijn 6.500 patiënten met nierfalen afhankelijk van een vorm van dialyse. Dialyse is een intensieve en dure behandeling (kosten circa € 600 miljoen per jaar). Momenteel wordt 83% van de patiënten behandeld in een dialysecentrum tegenover slechts 17% van het aantal patiënten dat thuis dialyseert. Daarnaast bestaat een opvallende praktijkvariatie in het percentage thuisdialysepatiënten per centrum. In dit project wil het UMC Utrecht het percentage patiënten dat met een vorm van thuisdialyse wordt behandeld vergroten en de praktijkvariatie ten aanzien van nierfalenvoorlichting verminderen door implementatie van best practices.

Generation R is gericht op het concept dat de eerste 1.000 dagen van het leven (de periode vanaf de kinderwens tot vroege kindertijd) van groot belang zijn voor moeder en kind. De meest voorkomende zwangerschapscomplicaties bij moeder en kind, zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, prematuriteit en een laag geboortegewicht worden veroorzaakt door factoren in de vroege zwangerschap. Rotterdam kent, ondanks grote inspanningen van gemeente en zorgverleners, een te hoog percentage maternale en neonatale ziekte en sterfte. In dit project wil het Erasmus MC strategieën opzetten, uitvoeren en evalueren voor een hogere participatie van toekomstige ouders in preconceptiezorg, met name uit bekende risico groepen zoals etnische minderheden en sociaal achtergestelde groepen.

Patiënten met uitgezaaide longkanker en een redelijke conditie starten sinds medio 2019 veelal met immuno-chemotherapie als eerstelijns behandeling. Uit historische data rondom chemotherapie is bekend dat tot 40% van de patiënten, vanwege bijwerkingen, vroegtijdig stopt met chemotherapie. Omdat immunotherapie relatief goed wordt verdragen, ontstaat nu op deze momenten de vraag wel of niet met immunotherapie alleen door te gaan. Op dit moment is er beperkt inzicht in wat de toegevoegde waarde van deze strategie is.

Doel van dit project van Santeon is het ontwikkelen van een informatieproduct dat op basis van "realtime" data inzicht geeft in de toepassing en uitkomsten van dure geneesmiddelen bij longkankerpatiënten. Specifiek gaat het dan om de patiënten die de combinatie van chemo- als immunotherapie krijgen als eerstelijnsbehandeling.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over SAG? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

SAG is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.

Contactgegevens

Stichting Achmea Gezondheidszorg
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn of Dénise van der Blom
Telefoonnummer: 071-3670287
Email: sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 34108709
Fiscaalnummer: 809399933

Publicatieformulier ANBI'S

Voor meer informatie over het gevoerde beleid, de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar de op deze website gepubliceerde documenten.

2020 SAG standaardformulier publicatieplicht fondsen

Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over Fonds SGS

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.
Meer over Stichting Theia

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.