Stichting Achmea Gezondheidszorg

Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) stimuleert organisaties om innovatieve projecten in te dienen die zich richten op de thema’s “Vitaliteit, leefstijl en preventie”, “Meer tijd voor zorg” en “Zorg op de juiste plaats”, met als speerpunten: versnellen van digitale zorg en zorg op afstand. SAG vindt een project innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is en leidt tot betere, efficiëntere of effectievere zorg.

SAG focust op de eerder genoemde thema’s en speerpunten in de regio's Amsterdam, Apeldoorn/Zutphen, Drenthe, Flevoland, 't Gooi, Kennemerland, Rotterdam, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zwolle.

Om voor financiering door SAG in aanmerking te komen moeten voorgestelde projecten aan een aantal criteria voldoen. Het project:

 • Is innovatief;
 • Vindt plaats in de genoemde regio’s en past binnen de thema’s of speerpunten;
 • Is vraaggestuurd en/of kent een actieve participatie van de doelgroep;
 • Kent SMART beschreven doelen die realiseerbaar zijn binnen de looptijd;
 • Levert (op termijn) een bijdrage aan het verlagen van zorgkosten;
 • Duurt maximaal 2 jaar, is dupliceerbaar in andere regio’s en wordt na afloop geïmplementeerd in bestaande zorgstructuren en -financiering;
 • Wordt voor minimaal 25% gefinancierd door een andere partij.

 • Uitgesloten zijn:
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • medisch onderzoek dat zich in een laboratorium- of dierexperimenteel stadium bevindt;
  • procesoptimalisatie;
  • activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen;
  • opleidings-, overhead- en kantoorkosten;
  • abonnements- en contributiekosten;
  • commerciële productontwikkeling;
  • een inrichtings- of (ver)bouwproject;
  • activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Zorgverzekeringswet;
  • een project dat al is gestart of waarvoor al voldoende financiering beschikbaar is.

SAG heeft ook belangstelling voor andere innovatieve projecten die wezenlijke verbeteringen in de zorg willen realiseren, maar die niet behoren tot de bovengenoemde thema’s en speerpunten. Het bestuur houdt zich het recht voor om in een specifiek geval aan een project, waaraan zij bovengemiddeld belang hecht, financiering toe te kennen.

Overzicht van de door SAG goedgekeurde bestedingsdoelen 2019 (pdf)

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het projectvoorstel is afkomstig uit het zorgveld: aanbieders, patiëntenvereniging, branche- of cliëntenvertegenwoordiging.

Download hier de procedurebeschrijving (pdf) het aanvraagformulier (doc). Het complete aanvraagformulier inclusief projectplan met mijlpalenplanning en begroting met dekkingsplan, kunt u mailen naar SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is 10 weken.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van SAG zijn de volgende projecten gerealiseerd.

De huisartsenzorg staat onder druk door een toenemende vraag en een afnemend aanbod. Dit probleem doet zich versneld voor in krimpgebieden waar geen opvolgers zijn of in stedelijke gebieden waar onvoldoende huisartsen zijn. Tweederde van de huisartsen geeft aan dat de werkdruk te hoog is. Veel (jonge) huisartsen kiezen er dan ook voor om waarnemer of huisarts in loondienst te worden waardoor de druk op praktijkhoudende huisartsen verder toeneemt. Daarnaast heeft de nieuwe generatie huisartsen andere behoeften dan hun voorgangers.
Sinds enkele jaren heeft Westerdokters voor haar patiënten een zeer efficiënte en patiëntgerichte werkwijze. Deze zorgt voor meer contact met de patiënt, meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde én 24 uur per dag toegankelijke huisartsenzorg. Op basis van de positieve ervaringen met het concept, de ervaren urgentie en de mogelijke toekomstige effecten is de verwachting dat het doorontwikkelen en opschalen van het Westerdoktersconcept door Flexdokters een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg.

In Nederland zijn 6.500 patiënten met nierfalen afhankelijk van een vorm van dialyse. Dialyse is een intensieve en dure behandeling (kosten circa € 600 miljoen per jaar). Momenteel wordt 83% van de patiënten behandeld in een dialysecentrum tegenover slechts 17% van het aantal patiënten dat thuis dialyseert. Daarnaast bestaat een opvallende praktijkvariatie in het percentage thuisdialysepatiënten per centrum. In dit project wil het UMC Utrecht het percentage patiënten dat met een vorm van thuisdialyse wordt behandeld vergroten en de praktijkvariatie ten aanzien van nierfalenvoorlichting verminderen door implementatie van best practices.

Bij mensen met diabetes type 1 is een regelmatige controle van de bloedglucosewaarden van groot belang. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een glucosemeter met behulp van teststrips via een vingerprik. Tegenwoordig is er ook de mogelijkheid voor continue glucosemeting, CGM (Continuous Glucose monitoring) zoals de Freestyle Libre. Een methode die voor de diabetespatiënt minder belastend is en een betere controle geeft over de schommelingen in de glucosewaarde en de nadelige effecten daarvan. De glucosewaarde wordt via een sensor, die op de huid is geplakt, met een reader afgelezen. Omdat dit voor de patiënt met diabetes forse kosten met zich mee brengt, is door verzekerden van Zilveren Kruis de vraag gesteld of vergoeding van de FSL mogelijk is. In verschillende fases van onderzoek door de Isala Klinieken is financiering verstrekt voor:

 • Validatie; is de FSL veilig inzetbaar?
 • Doelgroepanalyse; bij welke patiëntengroep kan de FSL het beste ingezet worden?
 • Kosteneffectiviteit; is vergoeding van de FSL uit de basisverzekering verantwoord?

Generation R is gericht op het concept dat de eerste 1.000 dagen van het leven (de periode vanaf de kinderwens tot vroege kindertijd) van groot belang zijn voor moeder en kind. De meest voorkomende zwangerschapscomplicaties bij moeder en kind, zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, prematuriteit en een laag geboortegewicht worden veroorzaakt door factoren in de vroege zwangerschap. Rotterdam kent, ondanks grote inspanningen van gemeente en zorgverleners, een te hoog percentage maternale en neonatale ziekte en sterfte. In dit project wil het Erasmus MC strategieën opzetten, uitvoeren en evalueren voor een hogere participatie van toekomstige ouders in preconceptiezorg, met name uit bekende risico groepen zoals etnische minderheden en sociaal achtergestelde groepen.

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen met chronische pijn. Deze groep blijft vaak shoppen naar de juiste zorgbehandeling en ziet naast hun huisarts vaak meerdere behandelaars en specialisten. Hiermee consumeren ze veel onnodige zorg en diagnostiek. Door gebrek aan goede samenwerking en afstemming met de andere zorgverleners, verblijven chronische pijnpatiënten onnodig lang in het ongewisse. CIR en De Vogellanden, centra voor revalidatie, wil met dit project de zorg voor chronische pijnpatiënten in de regio Zwolle zinniger, zuiniger en excellent organiseren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over SAG? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

SAG is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.

Contactgegevens

Stichting Achmea Gezondheidszorg
Dellaertweg 1 (kern 3, 7e etage), 2316 WZ Leiden
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071-3670287
Email: marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 34108709
Fiscaalnummer: 809399933

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Achmea Gezondheidszorg zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

Het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, waaronder in ieder geval is begrepen:

 • de verlening van zorg in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de reguliere zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
 • uitgaven voor maatregelen ter voorkoming van ziekten;
 • uitgaven ten behoeve van onderzoek gericht op de bevordering van de volksgezondheid;
 • uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening aan de verzekerden;
 • al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid; en al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Concreet houdt dit in dat Stichting Achmea Gezondheidszorg zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel voor verbetering van patiëntenzorg en duurzaamheid van zorg en effectiviteit als efficiëntie van zorgprocessen. Dit tracht de Stichting Achmea Gezondheidszorg te bewerkstelligen door het leveren van financiële bijdragen aan innovaties, die door de verschillende (zorg)organisaties, kenniscentra of branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.

Stichting Achmea Gezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg (o.a. van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg), e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 personen en wordt gevormd door:

 • Jan-Willem Evers
 • Olivier Gerrits
 • Renske van der Kaaden
 • Lex Mentink (voorzitter)
 • Jan-Willem Miedema

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise aanwezig is, die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden vervullen hun functie op persoonlijke titel en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag, staat van baten en lasten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar het op deze website gepubliceerde jaarverslag.

Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over Fonds SGS

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.
Meer over Stichting Theia

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.