5 essentiƫle veranderingen voor zorg

Het wordt onhoudbaar zorg te blijven leveren zoals dat nu gebeurt. De zorgvraag van ouderen stijgt en personeelstekorten lopen op. Naast de toegankelijkheid en betaalbaarheid staat ook de kwaliteit onder druk. Iedereen voelt dat het onvermijdelijk is de zorg te transformeren. Essentie van deze transformatie: voorkomen van (duurdere) zorg, vervangen van zorg door andere (zoals digitale) zorg en het verplaatsen van zorg. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis.

We onderscheiden 5 kerntransities

Die 5 zijn noodzakelijk zodat iedereen ook straks en later toegang heeft tot goede en betaalbare zorg. Ze leiden tot gezondheidswinst, meer kwaliteit van leven én zorg. Tot meer zorg op maat, preventie en minder kosten. In samenhang zorgen ze ervoor dat mensen passende zorg krijgen.

We verbeteren samen met u de aandacht voor leefstijl door goed te kijken of inzet vanuit het zorgdomein beter is of juist vanuit het sociale domein. Denk aan mensen die bij de huisarts komen door eenzaamheid of schulden.
We organiseren een volwaardig zorgaanbod thuis en voorkomen onnodig gebruik van langdurige intramurale zorg. Daarbij hebben we aandacht voor woningaanpassing en dienstverlening. We versterken de coördinatie in de eerste lijn en faciliteren het meedenkconsult waarmee de huisarts de specialist raadpleegt. We ontwikkelen zelf innovatieve woonvormen zoals naam SYNTRUS project vormen van levensloop bestendig wonen als de Thuisplusflats.
We versterken de samenwerking rond kwetsbare mensen door vroegtijdige signalering van problemen en het beschikbaar maken van de juiste eerstelijnszorg. Waar nodig helpen we de weg te vinden naar tijdelijke opname dicht bij huis. Extra zorg in de eerste lijn en behandeling vanuit de tweede lijn of uit de langdurige zorg voorkomen acute zorg.
We vergroten de mogelijkheden om thuis of in de buurt gediagnosticeerd, behandeld en gemonitord te worden door efficiënte inzet van digitale zorg en continue monitoring. Dit draagt bij aan herstel en verbeteren van de gezondheid met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Ook voorkomen we zo onnodige wacht- en reistijd, complicaties en opnames.
We stimuleren mensen tot zelfmanagement in hun behandeling. Dit doen we door in netwerken afspraken te maken over het regionale en landelijke aanbod van chronische en electieve zorg. Hiertoe maken we afspraken over concentratie, specialisatie en samenwerking tussen zorgaanbieders. Zodat mensen naar de juiste plek worden verwezen en er ruimte is samen te beslissen over de behandeling.