Kwetsbare ouderen in de acute keten

We krijgen vanuit de praktijk en onderzoek veel signalen dat bij een deel van de ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) komen, dit bezoek vermijdbaar is. Knelpunten hierbij zijn onduidelijke zorgvragen, onvoldoende vroegsignalering, ontbreken van de regisseursrol, onjuiste triage en gebrek aan inzicht in doorstroomopties en capaciteit. Zilveren Kruis wil vermijdbare opnames en verplaatsingen van kwetsbare ouderen in de acute keten stoppen en denkt dat integrale inkoop daarbij een goed instrument kan zijn.

Zilveren Kruis ziet ruimte voor verbetering van de acute keten voor kwetsbare ouderen

Wij zien voor deze groep ouderen ruimte voor verbetering door de vermijdbare instroom op de SEH te verminderen en bij een acute hulpvraag direct de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Ouderen liggen ook onnodig lang in het ziekenhuis. Er is potentie om de door- en uitstroom vanuit het ziekenhuis naar tijdelijk verblijf of thuis te verbeteren.

Juiste zorg op de juiste plek vraagt om expertise over de hele keten

Expertise van ouderenzorg over de hele keten is dan absoluut noodzakelijk om de juiste diagnose en behandeling te bepalen. Het coördinatiepunt tijdelijk verblijf vormt in deze keten een belangrijke schakel. Zij biedt expertise en zorgt voor toeleiding naar juiste zorg op de juiste plek.

Zilveren Kruis zet in 2020 vervolgstappen in waardegerichte, integrale inkoop

Wij zien in het veld verschillende initiatieven die leiden tot het verbeteren van de acute keten voor ouderen. Zilveren Kruis zet in 2020 vervolgstappen om integrale inkoop mogelijk te maken. We willen met een aantal zorgaanbieders in enkele kernregio’s van Zilveren Kruis (al dan niet vanuit de warme transformatie vanuit de 2e lijn) afspraken maken om de acute keten te verbeteren met 2 concrete doelen, namelijk de vermijdbare instroom in de acute keten te verminderen en de door- en uitstroom te optimaliseren.

Wij dagen het veld uit om acute keten voor ouderen te optimaliseren en verbeteren

We krijgen vanuit de praktijk en onderzoek duidelijke signalen dat bij een deel van de ouderen die op de Spoedeisende Hup (SEH) komen dit bezoek vermijdbaar is. Deze ouderen hebben wel een zorg- of hulpvraag die wellicht op een andere plek kan worden opgevangen. Wij zien voor deze groep ouderen ruimte voor verbetering door de vermijdbare instroom op de SEH te verminderen en bij een acute hulpvraag direct de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Daarnaast liggen ouderen soms ook onnodig lang in het ziekenhuis. Wij zien dat veel aanbieders al bezig zijn om de keten te verbeteren. Desondanks menen wij dat er potentie is om de door- en uitstroom vanuit het ziekenhuis naar tijdelijk verblijf of thuis (verder) te verbeteren.

Wij delen graag initiatieven die de acute keten voor ouderen verbeteren

In vrijwel alle regio’s ontstaan initiatieven rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Elke regio is daarin anders, zowel in populatie, zorgaanbod en -infrastructuur en in samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen, wijkverpleging en VVT instellingen. Ondanks de regionale verschillen zien we ook overeenkomsten in de knelpunten waar regio’s tegenaan lopen. Om die reden zien wij meerwaarde in het delen van deze kennis over initiatieven met anderen. Daarom linken wij naar een aantal initiatieven die in het land lopen op onze website. De betrokkenheid van Zilveren Kruis was bij deze initiatieven geen voorwaarde.

We delen ook adviezen voor de inrichting van de coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

Coördinatiefuncties kunnen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de triage en het inzicht in doorstroomopties en capaciteit. We hebben de informatie van een aantal landelijke rapporten en input vanuit een aantal coördinatiefuncties hiervoor gebundeld. Lees de adviezen voor een goede inrichting (pdf).