Kwetsbare ouderen in de acute keten

Zilveren Kruis zet zich op verschillende manieren in om passende zorg aan kwetsbare ouderen in de acute keten te organiseren. Samen met zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordiging en gemeenten werken we in regio’s aan opgaven, bijvoorbeeld in de acute keten. Passende zorg wordt op de spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenpost georganiseerd waar het nodig is, en thuis waar het kan.

Verbetering acute keten kwetsbare ouderen

We horen vanuit onze kernregio’s knelpunten terug in de acute zorgketen rondom kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van passende zorg aan kwetsbare ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) komen. Elementen die we op meerdere plekken terugzien zijn:

  • onduidelijke zorgvragen,
  • onvoldoende vroegsignalering,
  • ontbreken van de regisseursrol, onjuiste triage en
  • gebrek aan inzicht in doorstroomopties en capaciteit.

Goede preventieve zorg, vroegsignalering en triage dragen bij aan het voorkomen van SEH-opnamen waar dit niet nodig is. Ook zien we potentie om de doorstroom naar de juiste plek beter te begeleiden, zodat ouderen niet onnodig (lang) in het ziekenhuis hoeven te zijn.

Juiste zorg op de juiste plek

Dit vraagt om expertise van ouderzorg over de hele keten. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste diagnose en behandeling te bepalen. Het coördinatiepunt tijdelijk verblijf vormt in deze keten een belangrijke schakel. Zij biedt expertise en zorgt voor toeleiding naar juiste zorg op de juiste plek. Ook kunnen verpleegkundigen die bekend zijn in de wijk en kennis hebben van acute zorg, huisartsenposten helpen in het beantwoorden van zorgvragen.

Samenwerken aan opgaven rondom (acute) ouderenzorg

Dit doen we in de regio’s met gemeenten en partijen. Wij zien in het veld verschillende initiatieven die leiden tot het verbeteren van de acute keten voor ouderen. Zilveren Kruis werkt mee vanuit regionale transformatie-agenda’s en samenwerking in het ROAZ om deze verder te brengen. We stimuleren zorgverleners en zorgaanbieders om samen de acute keten voor ouderen te optimaliseren en te verbeteren.

Initiatieven die acute keten voor ouderen verbeteren

In vrijwel alle regio’s ontstaan initiatieven rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Elke regio is daarin anders, zowel in populatie, zorgaanbod en -infrastructuur en in samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en zorgaanbieders VVT (waaronder wijkverpleging). Ondanks de regionale verschillen zien we ook overeenkomsten in de knelpunten waar regio’s tegenaan lopen. Om die reden zien wij meerwaarde in het delen van deze kennis over initiatieven met anderen.

Goede voorbeelden zijn:

Meer weten over de goede voorbeelden? Bekijk de pagina ‘Goede voorbeelden’.

Adviezen inrichting coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

Coördinatiefuncties kunnen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de triage en het inzicht in doorstroomopties en capaciteit. We hebben de informatie van een aantal landelijke rapporten en input vanuit een aantal coördinatiefuncties hiervoor gebundeld. Deze delen wij graag met u.

Lees de adviezen voor een goede inrichting (pdf)