Verwijzen naar de medisch-specialistische zorg

Weet u wanneer een patiënt wel of niet een verwijzing naar medisch-specialistische zorg nodig heeft? Op deze pagina zetten wij de belangrijkste regels voor u op een rij.

Waarom een verwijzing?

De Zorgverzekeringswet verplicht een verwijzing voor het begin van een medisch-specialistische behandeling. De huisarts is een van de toegestane verwijzers. Alleen na een verwijzing kan de zorgverzekeraar de kosten van een behandeling vergoeden.

Naar wie mag u verwijzen?

 • Medisch specialismen
 • Medische specialistische revalidatie
 • Geriatrische revalidatie

Landelijke afspraken over verwijzing

Landelijk is afgesproken dat u voor de volgende punten verantwoordelijk bent:

 • Als huisarts heeft u een belangrijke rol om te beoordelen of een patiënt doorverwezen moet worden.
 • U bent verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de verwijzing. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwijzing sluiten aan bij de “envelop” die onderdeel is van de NHG-Richtlijn “informatie-uitwisseling huisarts en medisch specialist”. Deze richtlijn vindt u op de website van de NHG.
 • Voor een verwijzing beoordeelt u (de situatie van) uw patiënt zelf. Wij vinden het belangrijk dat u hier uw zelfstandige rol als poortwachter kunt invullen. Als een zorgaanbieder of uw patiënt u achteraf of na de start van de behandeling vraagt om een verwijzing, dan kunt u uw rol als poortwachter niet goed invullen. Er is dan sprake van een voldongen feit. Als er toch achteraf een verwijzing gevraagd wordt, dan beschrijft u deze situatie ook in uw verwijzing.
 • U stelt de indicatie vast voor een verwijzing en bepaalt ook naar welk specialisme u verwijst. Bij een medische klacht die meerdere oorzaken kan hebben, verwijst u slechts naar 1 specialisme. De specialist zal indien nodig doorverwijzen naar een ander specialisme. Het ziekenhuis kan alleen in spoedeisende gevallen afwijken.

Wanneer is er een verwijzing nodig?

Indien een van de volgende situaties zich voordoet, is er een verwijzing van u nodig:

 • Als uw patiënt zich meldt met een zorgvraag en u vindt dat medisch-specialistische zorg nodig is.
 • Als uw patiënt is uitbehandeld en door het ziekenhuis is terugverwezen naar u (u krijgt hierover in de meeste gevallen bericht), maar deze patiënt terugkomt voor dezelfde zorgvraag (zelfde specialisme) en u vindt dat medisch-specialistische zorg nodig is.
 • Als uw patiënt nog niet onder behandeling is in een instelling maar tijdens of na deelname aan wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld als controlegroep) geconstateerd wordt dat er reden is om een patiënt te gaan behandelen in de 2e lijn.
 • Als sprake is van een behandeling met fysio- of oefentherapie bij een chronische indicatie zoals vermeld in de geldende Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. In alle andere situaties is behandeling zonder verwijzing toegestaan als Directe Toegankelijkheid contractueel is overeengekomen. Let op! Voor De Friesland gaat dit in per 1 januari 2020.

Wanneer is er geen verwijzing nodig?

In veel gevallen is er geen verwijzing nodig. Dat geldt bij een van de volgende situaties:

 • Als er sprake is van spoedzorg
 • Acute zorg volgend op diagnostiek
 • Als uw patiënt vanwege dezelfde zorgvraag onder controle moet blijven.
 • Chronische patiënten hier is de verwijzing meerdere jaren geldig
 • Tertiaire verwijzing: een patiënt met een nieuwe zorgvraag, die wordt gezien op basis van een erkende doorverwijzing door een medisch specialist uit een andere zorginstelling omdat daar de benodigde expertise, kennis, ervaring en/of behandelfaciliteiten voor die zorgvraag niet aanwezig zijn
 • Ergotherapie, logopedie en diëtetiek
 • Als uw patiënt zich bij u meldt, maar u heeft nog geen bericht gehad van het ziekenhuis dat deze is uitbehandeld (hier is geen landelijke afspraak over gemaakt)

Wat is de geldigheidsduur van een verwijzing?

 • Een schriftelijke verwijzing vanuit de 1e lijn is 1 jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum. Dat betekent voor de patiënt/verzekerde dat binnen deze termijn een DBC of Overig Zorgproduct geopend moet worden.
 • Een verwijsbrief blijft geldig zolang de patiënt onder behandeling/controle blijft, ook in het geval van bijvoorbeeld tweejaarlijkse controles. Dat patiënt wordt gezien op verzoek van de behandelaar.

Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?

Bij een van de volgende situaties dient u wel een nieuwe verwijzing aan de patiënt te geven:

 • Wanneer de patiënt niet binnen 1 jaar terug komt voor de ingeplande vervolgbehandeling: dan is een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.
 • Een nieuwe verwijsbrief is ook nodig wanneer de medisch specialistische behandeling is afgerond en de patiënt uit zichzelf terug komt. Ook als dit binnen 1 jaar gebeurt.